Devintinių procesija Kauno gatvėmis ir iškilmės arkikatedroje (2012 06 10)
Paskelbta: 2012-06-11 10:56:36

Birželio 10 d. sekmadienį, švenčiant Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmes, Kauno gatvėmis surengta tradicinė procesija su Švč. Sakramentu. Ji prasidėjo nuo Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios, tęsėsi Laisvės alėja, paskui Vilniaus gatve ir baigėsi arkikatedroje bazilikoje. Ši Devintinių procesija buvo pradėta ir užbaigta Eucharistijos pagarbinimu. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus paraginimu Devintinių procesija buvo einama sutvirtinant savo tikėjimą, atsiteisiant už žmonių abejingumą Viešpačiui, drauge meldžiant jį, kad kuo mažiau ypač jaunų žmonių pasiektų neigiamos patirtys ir skleidžiamas blogis.

Procesiją ėjo miesto parapijose tarnaujantys kunigai, septynių kongregacijų seserys vienuolės. Daugybė parapijų bei rektoratų tikinčiųjų su parapijų vėliavomis tą sekmadienį taip pat gausiai dalyvavo šioje Eucharistijos procesijoje, paliudydami savo tikėjimą ir ištikimybę Viešpačiui, likusiam su žmogumi Eucharistijos slėpinyje.

Palaikyti procesijos tvarką, kaip įprasta, padėjo jaunieji savanoriai. O Įgulos, Šv. Gertrūdos (marijonų), Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų), Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) rektoratų tikintieji iš anksto buvo parengę 4 altorius, prie kurių sustota pagarbinti Švenčiausiojo, klausytis Dievo žodžio. Tarp sutinkančiųjų iškilmingą procesiją prie altorėlių buvo ir Vytauto Didžiojo bažnyčios choras.

Palaiminimus pagal Mato evangeliją skelbęs Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Audrius Arštikaitis vėliau savo homilijoje sakė, jog Jėzaus Kalno pamokslo palaiminimai atskleidžia žmogui, kas yra jo tikroji laimė, be to, jie byloja: žmogus nėra paliktas venas, su juo nuolat yra Viešpats. Evangeliją pagal Morkų apie duonos padauginimo stebuklą skelbė Šv. Gertrūdos bažnyčios rektorius kun. Vytautas Brilius MIC. Savo homilijoje tėvas marijonas priminė, jog Jėzus atidavė kūną ir kraują, kad mes gyventume. Ir žmogus, atiduodamas ir tą menka, ką turi, dalydamas save kitiems, leidžia Dievui pabaigti, padauginti – kaip duoną. Evangeliją pagal Luką apie Velykų vakarienę su mokiniais skelbęs Marijos radijo direktorius kun. Kęstutis Kėvalas atkreipė dėmesį į Jėzaus žodžius: „Trokšte troškau valgyti su jumis“, pabrėždamas, jog ir žmogus turi trokšti Dievo, o Eucharistija jam yra maistas kūnui ir vaistas, gydantis sužeidimus. Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, paskelbęs Evangelijos pagal Joną palyginimą apie vynmedį ir šakeles, sakė, jog kelias į Dievo meilę yra meilė žmonėms. Su meile priimamas kitas žmogus, geras darbas parodo Dievą, atskleidžia Dievo meilę.

Devintinių procesija baigėsi arkikatedroje bazilikoje padėkos himnu „Tave, Dieve, garbinam“, Eucharistijos pagarbinimu, Pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktu ir palaiminimu Švč. Sakramentu bei prašant Viešpaties malonių jo Bažnyčiai Lietuvoje ir pasaulyje.

„Šiandien Airijos sostinėje Dubline prasidėjo 50-tasis tarptautinis Eucharistinis kongresas, kurio tema – „Eucharistija: vienybė su Dievu ir vienas kitu“. Eucharistinių kongresų tikslas - gilinti Eucharistijos vaidmens Bažnyčios ir kiekvieno tikinčiojo žmogaus gyvenime supratimą. Ypač svarbi Eucharistinių kongresų reikšmė dabartiniame sekuliariame pasaulyje, kai tikėjimas bandomas išstumti iš viešojo žmonių gyvenimo į užribį, tarsi jis būtų tik privatus kiekvieno asmens reikalas“, – pabrėžė iškilmingai Devintinių Eucharistijai vadovavęs arkiv. S. Tamkevičius, gausiems jos dalyviams arkikatedroje sakydamas homiliją.

„Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė skatina mus atnaujinti savo tikėjimą į Eucharistijos slėpinį, paties Viešpaties Jėzaus Kristaus paliktą mums, kad visuomet būtume pajėgūs pasirinkti tik tai, kas užtikrintų laimingą gyvenimą dabar ir per visą amžinybę“, – kalbėjo ganytojas, atkreipdamas dėmesį, jog ne tik kunigai, bet ir kiekvienas tikintis žmogus turi su šventu virpuliu artintis prie Viešpaties altoriaus, ragindamas šv. Mišias kaskart išgyventi kaip Velykų šventę.

Eucharistijos liturgiją užbaigdamas ir prieš suteikdamas ganytojiškąjį palaiminimą, arkiv. S. Tamkevičius nuoširdžiai dėkojo visiems procesijos ir iškilmių arkikatedroje dalyviams, ypač gražiai giedojusiam arkikatedros chorui bei grojusiam Vidaus reikalų ministerijos pučiamųjų orkestrui, kuris lydėjo ir procesiją miesto gatvėmis.

 

Ganytojo žodis

ŠVENTOJI DVASIA išskleidžia kiekvieną iš mūsų įgalindama, pripildydama ir sustiprindama. Šventosios Dvasios veikimas taip pat yra vienybės patirtis, kai nėra svetimų, o visi yra savi, broliai ir seserys. Tai Šventosios Dvasios veikimo ženklas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune