Kauno kunigų seminarijos bendruomenė pagerbė poeto ir seminarijos rektoriaus prel. Jono Mačiulio-Maironio atminimą (2012 11 09; 11 11)
Paskelbta: 2012-11-12 15:17:24

Kauno kunigų seminarijos bendruomenė lapkričio 9 ir 11 d. iškilmingai paminėjo ilgamečio šios alma mater rektoriaus, tautos dainiaus prel. Jono Mačiulio-Maironio jubiliejinius metus.

Lapkričio 9 dieną Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyko minties ir žodžio vakaras „Noktiurnas Maironiui“. Renginį pradėjusi šio muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė pasidžiaugė, kad kiekvienų metų rudenį seminarijos bendruomenė ateina tarsi į svečius pas Maironį – pabūti, sušilti, pasidžiaugti vienas kitu ir pasidalyti kūryba. Kartu šis vakaras buvo baigiamasis renginių ciklo „Kauniečiai Maironiui“ akordas, todėl tautos dainiaus svetainėje nesutilpo visi norintys dar kartą pabūti su Maironiu. Renginyje klierikai dalijosi kūrybiniais ieškojimais, šiemet suguldytais kukliame leidinėlyje „Poetikos brevijorius“. Rengiant vakarą, viltasi, jog tai bus lyg malda su tautos dainiumi. Melstis padėjo folklorinis ansamblis „Sedula“ iš Ilgakiemio, pagiedodamas keletą senų, lietuviškų giesmių. Daug šilumos vakarui suteikė ir solistas Mangirdas Dapkus, atlikdamas ne vieną muzikinį kūrinį. Antroje vakaro dalyje pasirinktus Maironio eilėraščius skaitė Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, klierikai. Renginio pabaigoje kalbėjusi Lietuvos Respublikos Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė nuoširdžiai dėkojo už paprastą, bet šiltą vakarą, išreikšdama viltį, kad Maironis niekada nebus pamirštas.

Lapkričio 11 d. sekmadienio rytmetį seminarijos bendruomenė rinkosi prie prelato kapo. Čia uždegta žvakutė, padėta gėlių puokštė, sukalbėta „Viešpaties Angelo“ malda. Vėliau Kauno kunigų seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje aukotos iškilmingos šv. Mišios. Jų šventimui vadovavo seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, koncelebravo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, prefektas kun. Kęstutis Genys, dvasios tėvas kun. Audrius Arštikaitis, Parengiamojo kurso vadovas kun. Ramūnas Norkus. Homilijoje rektorius apžvelgė Maironio svarbą Lietuvos tautinei ir dvasinei raidai.

Pasibaigus sv. Mišioms seminarijos penkto ir šešto kurso broliai parodė meninę programėlę. Buvo skaitoma poeto kūryba, pristatomi svarbiausi biografijos bruožai. Programėlę papuošė Kauno arkikatedros bazilikos choras, vadovaujamas Vitos Vaitkevičienės (šis choras giedojo ir Mišiose), bei seserys benediktinės, smuiku ir kanklėmis taip pat atlikusios keletą kūrinių. Programėlėje dalyvavęs prelatas V. S. Vaičiūnas OFS perskaitė savo kūrybos eilėraštį apie Maironį. Renginio pabaigoje susirinkusieji drauge pagiedojo giesmę „Lietuva brangi“. Šią meninę-literatūrinę kompoziciją seminaristams parengti padėjo Kauno nacionalinio dramos teatro aktorė Liucija Rukšnaitytė.

Pasibaigus oficialiai šventės programai, bendrauta prie arbatos puodelio.

Ganytojo žodis

Šv. JONO KRIKŠTYTOJO gyvenimas tapo malone daugeliui, kurie ėjo krikštytis Jordano upėje ir pasiklausyti jo drąsiai skelbiamo tiesos žodžio. Jo pavyzdys yra malonė ir mums, gyvenantiems šiandien sekuliaraus pasaulio kontekste, kai dairomės tvirtų tiesos liudytojų, nebijančių ištarti aiškų ir tiesų tikėjimo žodį.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune