Vaikų adoracijai skirta „Vilties vaikų“ misija Kaune: susitikimai su br. kun. Antoine Thomas CSJ ir dalyvių liudijimai
Paskelbta: 2013-01-18 17:29:48

Dvi dienas – sausio 12 ir sausio 14 d. – Kaune vyko susitikimai ir Švč. Sakramento garbinimo malda drauge su br. kun. Antoine Thomas CSJ (JAV). Šv. Jono kongregacijos brolis, viešėdamas Lietuvoje sausio 12–17 d., pristatė tarptautinę vaikų adoracijai skirtą misiją „Vilties vaikai“, trokšdamas, kad ir Lietuvoje, kaip ir JAV bei kai kuriose kitose šalyse, būtų paskatinta vaikų adoracija padedant mažutėliams ateiti prie Jėzaus, pamokant juos garbinti Dievą kaip Kūrėją, padrąsinant kalbėtis su Juo iš širdies iš širdį, padedant patarimais vaikų ugdytojams bei tėvams (D. Ramanausko trumpą vaizdo medžiagą žr. >> )

Kaip liudijo br. Antoine CSJ, jam artimi vaikai, jų mąstymas, nes pats yra kilęs iš labai gausios šeimos. Beje, į Lietuvą jis skrido net 25 val. iš Naujosios Zelandijos, labai norėdamas paskatinti ir vaikus, ir vaikų adoracijos palydėtojus mūsų Bažnyčioje, nes, kaip minėjo, vaikų adoracijos uždavinys neatsiejamai susijusi ir su suaugusiųjų palydėtojų entuziazmu.

Sausio 12 d., šeštadienį, beveik 300 dalyvių nuo 15 val. susirinko į maldos ir mokymo susitikimą su br. Antoine CSJ Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje. Šiame susitikime labai gausiai dalyvavo mamų ir tėčių, senelių palydėti vaikai, tarp jų – ir labai maži, dar ikimokyklinukai. Po paprasto, prieinamo vaikams ir sykiu gilaus br. Antoine CSJ mokymo visi sykiu adoravo Švenčiausiąjį Sakramentą, drauge šventė šv. Mišias. Kokia brangi paties gyvenime nuo vaikystės buvo ir tebėra Švč. Sakramento adoracija, paliudijo susitikime su džiaugsmu dalyvavęs bei šv. Mišias vėliau aukojęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Sykiu meldėsi ir keletas kunigų iš brolių kapucinų, saleziečių, jėzuitų kongregacijų ir kt.

Sausio 14 d. br. Antoine CSJ tęsė misiją apsilankydamas Kauno „Šviesos“ mokykloje-darželyje, „Aušros“ gimnazijoje, Prano Mašioto pradinėje mokykloje, „Vyturio“ katalikiškoje vid. mokykloje ir Sakralinėje muzikos mokykloje, susitiko su moksleiviais ir mokytojais.

Vakare šv. Mišios, mokymas, Švč. Sakramento adoracija su adoracijos misionieriumi iš JAV vyko arkikatedroje bazilikoje. Šiame susitikime, be kelių dešimčių vaikų, dalyvavo ir nemažai katechetų, tėvų. Vaikų adoracijos tema patraukė ir kelių Kauno parapijų kunigų dėmesį – jie atvyko, kartu aukojo šv. Mišias, klausėsi minčių iš Bažnyčios mokymo apie vaikų ugdymą ir adoracijos svarbą.

Labai šilti, gyvi susitikimai paliko nepaprastų įspūdžių, kuriuos surinko nepaliaujamos Švč. Sakramento adoracijos koordinatorė ses. Aloyza SJE. Ji kartu su katechetėmis ses. Justina OSB, Raminta Kruopyte, aktyviaisiais Švč. Sakramento adoracijos talkininkais Dale ir Stasiu Adomoniais rūpinosi sklandžia t. Antoine misija Kaune.

---------------------

Iš dalyvių liudijimų:

Dalia: Brolis Antanas nepataikavo vaikams, ragino įsiklausyti į savo širdį, ten išgirsti kalbant Jėzų.O tai yra svarbiausia. Tik gyvas ryšys su Jėzumi gali išlaikyti tikėjimą. Pasibaigus mokymams, įvertinau, kad pelnytai buvo pakviestas brolis iš tiek toli. Stebėjau vaikus: jie labai susikaupę adoravo. Paklausiau anūko: ar jis dar Jėzaus balso neišgirdo? Išbuvome su paskutiniaisiais, nors buvome nusiteikę, jei bus per sunku, išeiti anksčiau.Tai ir atsako į klausimą – ar vertėjo.

Dovilė: Susitikimai smarkiai pradžiugino. Smarkiai. Tarsi širdis būtų perplėšta (kaip ta šventyklos uždanga po Jėzaus mirties). Tarsi Tėvas tiestų į mus Savo rankas. Taip, labai aštriai išgyvenu Jo tėvystę Jėzaus meilėje. Malda su mažutėliais labai minkština širdis. Gimė troškimas tai tęsti. Jei mes tą galėtume daryti drauge ir jei tai patinka Viešpačiui, negalima užkietinti širdies ir Jo neklausyti. O vaikuose per šias dienas Viešpats leido pamatyti gilų tikros meilės troškulį. Pasilikim maldoje už „Vilties vaikus“.

Lidija: Labai dėkoju Dievui, kad Jis įkvėpė t. Antaną kviesti vaikus arčiau prie Jėzaus meilės. Ir net keliauti po pasaulį. Net ir į Lietuvėlę atvykti pamokyti Jėzų mylėti.

Sužavėjo t. Antano sugebėjimas šitaip ilgai išlaikyti vaikų dėmesį. Tai nuostabu. Spurda širdy noras, kad ir mano šeimos nariai Jėzų adoruotų, garbintų dvasia ir tiesa. Nešiu juos pas Jėzų kiekvieną kartą, kad juos pakviestų adoruoti ir kontempliuoti Jį.

Labai apgailestauju, kad nesugebėjau išmokyti savo vaikų vaikystėje adoruoti ir taip garbinti Jėzų. Ir pati šito nemokėjau ir negarbindavau taip, kaip pastaruoju metu suvokiu.“

Eglė: Mane pradžiugino, kad yra vaikų adoracija, ir pamačiau, kaip tai atrodo savo akimis. Tėvas Antanas mokina vaikus adoracijos paslapčių jiems suprantama kalba, kad net patys mažiausieji turi gyvenimo misiją. Kaip tėvas nuoširdžiai ir atsakingai vaikus laimina su Švenčiausiuoju Sakramentu, tai vaikams padeda labiau pažinti ir pamilti Jėzų. Ačiū tėvui Antanui už jo nuostabią misiją padėti vaikams pažinti Jėzų, vaikų ir suaugusiųjų geriausią draugą.

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune