Kauno I dekanato kunigų konferencijoje pristatytas Žemaičių Krikšto 600 m. jubiliejus (2013 06 21)
Paskelbta: 2013-06-26 10:06:24

Birželio 21 d. Gerojo Ganytojo parapijos salėje vyko Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija, kurioje, be kitų sielovados aktualijų, aptartas Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejus.

Konferencijoje dalyvavo arkivyskupijos augziliaras vysk. Kęstutis Kėvalas, Telšių vyskupo vikaras katechezės ir jaunimo reikalams mons. Rimantas Gudlinkis, LJD 2013 koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, parapijų klebonai, bažnyčių rektoriai bei kunigai.

Posėdžio pradžioje dekanas mons. Vytautas Grigaravičius pakvietė visus kartu melstis Valandų liturgiją prie pal. Jono Pauliaus II kraujo relikvijų. Vėliau kalbėjo dekanato dvasios tėvas Severinas Holocheris OFM. „Noriu pasidalyti šiandien minimo šv. Aloyzo Gonzagos laišku savo mamai. Ką jis nori pasakyti savo mamai? Dievas iš mūsų atima, ką Jis anksčiau buvo davęs. Jis nori duoti kitą vietą ir būdą, kur mes turėsime daugiau laisvės. Jis nori mums daugiau dovanoti, nei mes galime tikėtis. Visi turime rūpesčių. Jų pilnos mūsų dienos. Svarbiausia, broliai, kad prisimintume, jog mes esame bendražygiai, kad mūsų kelias – Kristus, tikslas – Švč. Trejybė. Pradžia yra čia. Dangus ten, kur Dievas; kur Meilė, ten ir Dievas“, – kalbėjo Severinas Holocheris OFM.

Į dvasininkus kreipęsis vysk. K. Kėvalas aktualiai kalbėjo apie artėjančius renginius Kaune – Miesto misijas ir 2013 LJD, kurie skirti jaunimui bei prakalbinti miestiečiams, esantiems už Bažnyčios. Vyskupas augziliaras perdavė arkivyskupo mintis: dėl atsakingo už jaunimo veiklą asmens įdarbinimo parapijose; dėl sužadėtinių rengimo gerinimo Šeimos centre ir Katechezės mokykloje; dėl šeimos konvencijos.

2013 LJD  koordinatorė V. Spangelevičiūtė-Kneižienė kalbėjo apie Miesto misijas ir LJD bei atsakė į iškilusius organizacinius klausimus.

Mons. Vytautas Grigaravičius pristatė konferencijos temą ir pakvietė mons. eduk. m. lic. Rimantą Gudlinkį pristatyti Žemaičių Krikšto 600 m. jubiliejų.

Prelegentas plačiai aptarė istorines aplinkybes, politinę padėtį IX–X a. vidurio Europoje, sakydamas: „Devintajame amžiuje šv. Andsgaras su skandinavais skelbė krikščionybę Žemaitijoje. Tai liudija ne tik išlikusios legendos. Šv. Brunono Kverfurtiečio skelbiama žinia taip siekė Lietuvą bei Žemaitiją. Kitas evangelizacijos etapas susijęs su kryžiuočių-kalavijuočių ordinais bei jų įsikūrimu Lietuvos teritorijoje.“

„Pasiruošimas Krikštui vyko metus ar dvejus. Žemaičius katechizavo kunigai. Apie tai kalba istorikai savo šaltiniuose. Pažymėtina, kad tautos valdovai Jogaila, Vytautas taip pat dalyvavo žemaičių Krikšto priėmime. Manoma, kad jie kartu su kunigais lankė Žemaitijos įvairias vietoves, mokė žmones, krikštijo. Į šias misijas sėkmingai įsijungdavo naujieji krikščionys, skelbdavo Dievo žodį. Kai tautos valdovas skelbė krikščionybę, buvo labai svarbu liudyti tautai apie tikėjimą. Krikščionybė atėjo į Žemaitiją ne per prievartą ir ne svetimšalių dėka. Patys valdovai priėmę Krikštą, liudijo ir kvietė kitus. Būtina nepamiršti, kad 1416 m. Konstanco Susirinkime žemaičiai dalyvavo ir pristatė esamą situaciją Žemaitijoje: ordino nariai puldinėja kaimus, nesirūpina parapijomis, nestato bažnyčių. Žemaičių skundas Susirinkimo dalyviams liudija, kad žemaičiai nori jungtis prie Lietuvos. Tokiu būdu iškeliama naujovė – gimsta tautos apsisprendimo teisės ištakos“, – sakė mons. R. Gudlinkis.

Vėliau monsinjoras dekanato dvasininkams išsamiai pristatė Žemaičių Krikšto 600 m. jubiliejaus šventimo gaires, leidinius, renginius bei pakvietė aktyviai juose dalyvauti.

Mons. V. Grigaravičius padėkojo prelegentui už konferenciją ir pristatė dekanato aktualijas: dėl atlaidų Žemaičių Kalvarijoje liepos 1–12 dienomis; dėl LJD 2013 pamaldų Kauno bažnyčiose; dėl LJD 2013 dalyvių maitinimo; dėl kunigų atostogų.

Posėdis baigtas bendra malda ir pietumis parapijos namuose.

 žr. foto >>

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune