Kauno I dekanato kunigų konferencija apie sielovadą parapijoje (2014 09 04)
Paskelbta: 2014-09-18 11:54:57

Rugsėjo 4 d. Šventojo Kryžiaus (karmelitų) parapijoje vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija, skirta sielovados klausimams. Dalyvavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, dekanas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, parapijų bei rektoratų klebonai ir rektoriai, juose tarnaujantys kunigai. Konferencija prasidėjo Valandų liturgijos malda.

Vyskupas K. Kėvalas pasidalijo su broliais kunigais apie keliose parapijose rengtas rekolekcijų (atsinaujinimo) dienas (jos vyko Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) ir Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijose), atkreipdamas dėmesį, jog svarbu atnaujinti parapijose įprastas rekolekcijas, be tų, kurios paprastai vyksta advento ar gavėnios metu ir apima tik Mišias ir pamokslus. Tad pristatyta tokių parapijos atsinaujinimo dienų programa „Pažink – Melskis – Skelbk“. kuri tęsiasi visą dieną. Prasideda dalyvių registracija, vėliau trys mokymai su asmeniniais liudijimais, pietūs, klausimai ir atsakymai, kvietimas į parapijos veiklą; vėliau Sutaikinimo pamaldos su individualia išpažintimi bei Švč. Sakramento adoracija. Programą vainikuoja šv. Mišios. Vysk. K. Kėvalas pabrėžė, jog šioms atsinaujinimo dienoms reikia ruoštis keliais etapais: tai koordinatoriaus ir organizatorių paieška, jų mokymai kurijoje, mokymų vedėjo, liudytojų, šlovintojų ir giedotojų paieška, pasirūpinimas laiku ir vaišėmis.

Vyskupas K. Kėvalas taip pat pristatė sužadėtinių rengimo santuokai aktualijas. Be kita ko, priminė, kad labai svarbus yra kunigo susitikimas su sužadėtiniais. Jis niekada neperleidžiamas parapijos referentams, o vedamas kunigo asmeniškai. Vėliau vyskupas augziliaras išsamiai pristatė Katechumenato programą, skirtą suaugusiems, nepriėmusiems vienų ar kitų sakramentų, bei norintiems pagilinti savo tikėjimą. Ganytojas priminė, kad Kauno arkivyskupijoje Sutvirtinimo sakramentui priimami jaunuoliai tik nuo 15 metų, nes tuo metu vyksta psichologinis lūžis, vystosi kritinis mąstymas.

Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ kvietė kunigus pasisakyti apie girdėtas mintis. Vėliau ordinaras pasidalijo įvairiomis sielovados aktualijomis atkreipdamas dėmesį, kad nebūtų skubama užrakinti bažnyčių po vakaro šv. Mišių, o paliekama galimybė tikintiesiems pasimelsti ir joms pasibaigus; taip pat pasirūpinti, kad užsakomų šv. Mišių lapeliuose būtų galima nurodyti ne tik Mišių pradžios laiką, bet ir informuojama, jog išpažintį derėtų atlikti iki pamaldų pradžios; be to, kunigai paraginti pasirūpinti, kad per vizitacijas bei iškilmes nebūtų vartojamas alkoholis; ganytojas taip pat paprašė melstis už naujojo ordinaro paskyrimą.

Mons. Vytautas. Grigaravičius padėkojo prelegentams už konferenciją. Posėdis baigtas bendra malda ir pietumis parapijos salėje.

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune