Kaune atsisveikinta su A†A kun. Jonu Kastyčiu MATULIONIU SJ (1931–1980–2015)
Paskelbta: 2015-01-15 17:26:21

Fotografijos Laimos Lekavičiūtės

Fotografija Laimutės Lekavičiūtės

Kaune atsisveikinta su kunigu jėzuitu Jonu Kastyčiu Matulioniu – vienu iš tų kunigų, kuris buvo įšventintas pogrindžio sąlygomis, patyrė ir kalinio dalią sovietmečio kalėjime. Paskutinius septynerius metus t. Jonas Kastytis Matulionis praleido Kauno jėzuitų namuose, tarnavo Jėzuitų bažnyčioje, vėliau meldėsi už Jėzaus Draugiją ir Bažnyčią ligos patale. 84-uosius metus baigiantį tėvą jėzuitą Viešpats pasišaukė sausio 12 d. >>

Laidotuvių Mišioms sausio 15 d. Kauno Jėzuitų bažnyčioje vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, taip pat Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, Jėzaus Draugijos Lietuvoje ir Latvijoje provincijolas kun. Gintaras Vitkus SJ, daugiau kaip trys dešimtys kunigų – brolių jėzuitų ir kitų, atvykusių iš įvairių Lietuvos vyskupijų.

Arkivyskupas S. Tamkevičius SJ susirinkusius Jėzuitų bažnyčioje kvietė šv. Mišiose dėkoti Dievui už tėvo Matulionio ištikimą Dievui gyvenimą, už kunigo ir vienuolio tarnystę Bažnyčiai, ragino melsti naujų dvasinių pašaukimų.

Fotografija Laimutės Lekavičiūtės

Homiliją pasakęs vyskupas Jonas Boruta SJ tėvo Matulionio gyvenimą pavadino gražiausia dienos Evangelijos iliustracija. Ganytojas priminė mirusiojo gyvenimo kelią, kaip apie jį buvo pasakojęs pats tėvas Matulionis. Septynių vaikų šeimos jauniausioji atžala turėjo neeilinių gabumų muzikai, visad giedojo bažnyčioje. Jis buvo nuolat sekamas saugumo, pašalintas iš konservatorijos, du kartus bandė stoti į kunigų seminariją, bet jo priimti nebuvo leista. 1980 m. jį, pogrindyje pasirengusį kunigystei, įšventino tuometis Kaišiadorių vyskupas (vėliau kardinolas) Vincentas Sladkevičius.

Fotografija Laimutės Lekavičiūtės

Vysk. Boruta tėvo Matulionio gyvenimą pavadino ir sunkiu, ir sykiu šviesiu. Jis mokėjo ištikimai savo kančias ir gyvenimo sunkumus vienyti su Kristaus – Aukščiausiojo kunigo – kančia. Kaip minėjo homilijoje ganytojas, t. Matulionis čia, žemėje, nušvietęs kitų gyvenimus, kitus visada drąsinęs, dabar bus užtarėjas pas Viešpatį amžinybėje.

Fotografija Laimutės Lekavičiūtės

Kun. Jonas Kastytis Matulionis SJ palaidotas Petrašiūnų kapinėse, jėzuitų kapavietėje šalia savo pašaukimo brolių.

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

DIEVAS nori, kad būtume laimingi, kad gyvenimas būtų ramybės ir džiaugsmo patirtis. Tačiau išbandymų niekada nepritrūksime. Kaip juos sutiksime, priklauso nuo mūsų nusiteikimo, nuo santykio, kurį Dievas dovanoja per savo Dvasios veikimą mūsų širdyse. Būkime Viešpaties mokiniai, kurie džiugiai atsilieptų: „Kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso“ (plg. 1 Sam 3).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune