KRIZMOS šv. Mišios arkikatedroje (2015 04 02)
Paskelbta: 2015-04-02 14:34:05

Fotografijos Kauno kunigų seminarijos

Kauno kunigų seminarijos

Didžiojo ketvirtadienio rytmetį Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo švenčiamos Krizmos šv. Mišios. Jų liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas ir apie 70 arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų. Dvasininkai atėjo prie Didžiojo altoriaus didžiule procesija, liturgijoje patarnavo Kauno kunigų seminarijos klierikai, o giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos choras „Pastoralė“.

Didžiojo ketvirtadienio Krizmos šv. Mišiose buvo dėkojama už Jėzaus Kristaus įsteigtus Eucharistijos ir Kunigystės sakramentus. Tą dieną susirinkdami kartu, vienybėje su savo vyskupais, kunigai atnaujino kunigystės pažadus, kuriuos davė prie altoriaus Šventimų dieną. Liturgiją gausiai dalyvavusiems tikintiesiems aiškinęs kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas prieš jai prasidedant kvietė malda palydėti kunigų tarnystę, kad jie būtų tokie ganytojai, kokių laukia Dievas ir  trokšta žmonių širdys. Visų dėmesys buvo atkreiptas ir į kitą svarbų Krizmos šv. Mišių momentą – jose buvo šventinami ligonių, katechumenų aliejai ir konsekruojama šventoji Krizma, kurie naudojami teikiant šventuosius Sakramentus, kad Dievas per juos regimai įžengtų į žmonių gyvenimą.

Kauno kunigų seminarijos

Pradėdamas Krizmos šv. Mišias arkivyskupas Sigitas Tamkevičius sveikino labai gausiai dalyvaujančius brolius kunigus, vienuolius ir vienuoles bei visą susirinkusią bendruomenę, kvietė visus dėkoti Viešpačiui už Kunigystės ir Eucharistijos dovanas.

Vėliau sakydamas homiliją arkivyskupas darsyk atkreipė dėmesį į ką tik paskelbtą Dievo žodį, pastebėdamas, kaip sunku buvo nelaisvės vargų, liūdesio, dvasinės tamsos slegiamai Izraelio tautai patikėti pranašo Izaijo gerąja žinia, jog ateina Viešpaties malonės metas ir su šia tauta bus sudaryta amžinoji sandora.

Ganytojas atkreipė dėmesį, kaip izraelitai klausėsi Jėzaus sinagogoje (Lk 4, 16–21). Visų akys buvo nukreiptos į Jėzų, jie klausėsi, bet netikėjo. Jėzus skelbė Gerąją naujieną, bet jai priimti reikėjo tikėjimo.

„Jėzus atėjo į saviškių tarpą kaip Dievo meilės pasiuntinys“, – sakė ganytojas, pabrėždamas, jog tik Dievas gali išvaduoti, kiekvieną išlaisvinti iš nuodėmės kalėjimo. Dievas per Bažnyčią, kaip minėta homilijoje, siunčia kunigus, kad jie atliktų pranašiškąją misiją, skatintų žmones nesusitaikyti su nuodėme ir priimti Dievo gailestingumą.

„Ačiū, broliai kunigai, kurie su meile tarnaujate Dievo tautai. Dėkoju visiems, kurie nepavargdami, nesavanaudiškai ir uoliai dalijatės Dievo žodžiu ir sakramentų teikiamomis malonėmis. Ačiū, kad nepamirštate silpnųjų savo bendruomenių narių, į kuriuos popiežius Pranciškus nuolat kreipia mūsų visų dėmesį“, – sakė arkivyskupas, sykiu paragindamas tikinčiuosius melstis už kunigus, kad jie būtų tikri Dievo ir žmonių tarnai, užtarti malda tuos, kurie suklysta dėl žmogiškojo silpnumo ar palieka kunigo misiją.

„Viešpatie, padėk  visiems tikintiesiems vertai ir su didžiausia pagarba dalyvauti Mišiose, adoruoti ir maitintis Eucharistija“, – sakė homiliją (visą skaityti >> ) užbaigdamas arkivyskupas šį Didįjį ketvirtadienį, kai Bažnyčia dėkoja už Eucharistijos įsteigimo dovaną.

Pradedant Didįjį Viešpaties kančios ir prisikėlimo Tridienį Kauno arkikatedroje ir visose arkivyskupijos bažnyčiose vakare bus aukojamos Paskutinės vakarienės Mišios.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune