PASKUTINĖS VAKARIENĖS Mišios arkikatedroje (2015 04 02)
Paskelbta: 2015-04-06 15:54:55

Didžiojo ketvirtadienio vakarą arkikatedroje buvo gausu žmonių, daug jų dar rikiavosi eilėse prie klausyklų, kur jiems teikdami Sutaikinimo sakramentą patarnavo arkikatedros kunigai. O Paskutinės vakarienės Mišių liturgijai, kuria visa Bažnyčia pradeda švęsti Didįjį Tridienį ir mini Jėzaus atsisveikinimo su mokiniais vakarienę Jeruzalėje ir Eucharistijos įsteigimą, vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Šv. Mišias drauge su koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS ir monsinjoras Artūras Jagelavičius.

Homiliją pasakęs vysk. K. Kėvalas, be kita, atkreipė dėmesį, jog Eucharistija – krikščionio valgis, kuris maitina ne fizinį kūną, jis malšina paties Dievo troškulį. Priimti Eucharistiją – tai jau šiandien ragauti dangiškosios duonos. Yra liudijimų, jog žmonės, susidarius tam tikroms aplinkybėms, kai negali švęsti Eucharistijos, išgyvena kankinantį Dievo ilgesį. Ganytojas atkreipė dėmesį, jog yra pavojus apsiprasti su šiuo didingu slėpiniu, o jį su visa pagarba reikia sugrąžinti į viso gyvenimo centrą. Paminėdamas Jėzaus patarnavimą savo mokiniams, vysk. K. Kėvalas sakė: „Tai laimė pasilenkti prie kito, įveikti savo puikybę. Tada prasideda Dievo karalystė žmogaus gyvenime“, ir pabrėžė, jog krikščionis turi būti pirmas, būti naujos kultūros – meilės civilizacijos – kūrėjas.

Labai daug žmonių Paskutinės vakarienės Mišiose priėmė šv. Komuniją, o vėliau, kai Mišių pabaigoje Švč. Sakramentas iškilminga procesija buvo perneštas į Švč. Sakramento koplyčią, liko valandėlę jo pagarbinti. Šventovėje iki Velyknakčio nutilo vargonai tyloje pasitinkant Didįjį Viešpaties Kančios penktadienį.
 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune