KRISTAUS KANČIOS pamaldos arkikatedroje (2015 04 03)
Paskelbta: 2015-04-06 15:58:20

Didžiojo penktadienio Kristaus Kančios pamaldos arkikatedroje prasidėjo tyloje. Joje prie altoriaus procesija atėjo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, vyskupas Kęstutis Kėvalas, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS ir monsinjoras Artūras Jagelavičius, kuris per visą Didįjį Tridienį aiškino susirinkusiems liturgijos prasmę. Pamaldų pradžioje, atmenant Jėzaus maldą Alyvų sode prieš savo kančios valandą, jo nusižeminimą ir klusnumą iki kryžiaus mirties, arkivyskupas priešais altorių kniūbsčiomis meldėsi tylia malda.

Vėliau stovėdami, pagarbiai nuščiuvę susirinkusieji klausėsi Dievo žodžio, ypatingos jo istorijos – Viešpaties kančios istorijos pagal Joną, kurią perskaitė prel. V. S. Vaičiūnas.

„Baisesnės ir labiau pažeminančios bausmės už nukryžiavimą vargu ar buvo galima sugalvoti. Romos imperijoje ji buvo taikoma vergams ir maištininkams. Sukurstyti žydai reikalavo šios bausmės Jėzui“, – sakė vėliau arkivyskupas savo homilijoje >>, paminėdamas, jog Jėzus rengėsi šiai kančios valandai, ir ši kančia buvo Dievo meilės žmonijai plano dalis.

„Didįjį penktadienį valandėlę sustokime, pabandykime nurimti nuo kasdienio triukšmo, gerai įsižiūrėkime į kančioje paskendusį Jėzų ir mintyse kalbėkime: „Jėzau, tu dėl manęs prisiėmei kryžiaus kančią. Tu myli mane labiau, nei geriausia motina galėtų mylėti savo vaiką, ir trokšti mane išgelbėti. Apie tai kalba kiekvienas Tavo kraujo lašas, kalba vinys, pervėrusios rankas ir kojas, kalba erškėčių vainiko dygliai, negailestingai žeidžiantys Tavo galvą. Tu mane myli ir lauki mano atsakymo. Tuo atsakymu tebūna mano širdies pasikeitimas“, – kalbėjo ganytojas, kviesdamas į asmeninį Viešpaties kančios pagarbinimą labiausiai savo meilės Jam atsakymu.

Didingoje visuotinėje maldoje Didžiojo penktadienio vakarą melstasi už visą Bažnyčią, už popiežių, vyskupus, kunigus, diakonus, katechumenus, visą Dievo tautą, už visus krikščionis, kitų religijų išpažinėjus, už žydų tautą, kuriai Dievas pirmas prakalbėjo, už visą žmoniją, taip pat už tuos, kurie netiki Kristaus, ir tuos, kurie Dievo visai nepripažįsta.

Liturgijos centre Kristaus kančios pamaldose buvo Šventojo Kryžiaus pagarbinimas.

Visai vakare, apie 22 val. arkikatedrą pasiekė Kryžiaus kelio procesijos >>, kuri nuo 20 val. buvo nuo Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios ir tęsėsi iki arkikatedros bazilikos, dalyviai. Arkikatedra buvo pilna žmonių, juos procesijai vadovavęs Kauno arkivyskupas palaimino Šventojo Kryžiaus relikvija.
 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune