2015-ieji – ypatingi Taizé metai. Jono Pauliaus II piligrimų centras kviečia į Padėkos pamaldas bendruomenės 75-mečio ir brolio Roger gimimo 100-mečio proga (2015 05 12)
Paskelbta: 2015-04-28 15:57:07

Kiekvieną vasarą tūkstančiai jaunimo iš viso pasaulio, taip pat ir iš Lietuvos, plūsta į mažą Burgundijos kaimelį Prancūzijos pietuose. Ten juos maloniai pasitinka ir priima broliai vienuoliai, kurie visą savaitę dalijasi šiluma, bendra malda, veda teminius užsiėmimus ir kviečia jaunimą dalytis bei atrasti. Taizé kaimelis būtų niekuo neišsiskiriantis, jei ne ši ekumeninė bendruomenė, kuri, priimdama žmones iš viso pasaulio, liudija jiems svarbiausią tiesą – Dievas yra meilė. 2015 metai Taizé broliams yra labai svarbūs. Šiais metais jie švenčia 75-ąsias bendruomenės įkūrimo metines ir taip pat kviečia prisiminti bendruomenės įkūrėją brolį Roger, minint 100-uosius jo gimimo metus ir 10 metų po mirties.

Bendruomenės kūrimasis prasidėjo nuo Šveicarijoje gimusio teologijos studento, kuris po ilgo tuberkuliozės gydymo atrado pašaukimą kurti bendruomenę. Atsitiktinai apsistojęs Taizé kaimelyje, kuris karo metu buvo šalia demarkacijos linijos, jis atrado vietą, kurioje galėjo gelbėti karo pabėgėlius ir jiems padėti. Netrukus, pasiėmęs paskolą, br. Roger įsigijo namą su ūkiniais pastatais. Priglausdamas ten karo pabėgėlius, tarp kurių buvo ir žydų, brolis melsdavosi vienas, giesmes giedodavo miške. Po karo, 1949 m., per Velykas pirmieji septyni broliai prisižadėjo kartu savo gyvenime sekti Kristų, laikytis celibato ir gyventi bendrą, labai paprastą gyvenimą. Dar po kelerių metų bendruomenės įkūrėjas parašė Taizé Regulą.

Viena pagrindinių Taize skleidžiamų idėjų – Bažnyčios bendravimo ir suvienijimo, ekumenizmo idėja. Taizé broliai yra įvairių konfesijų krikščionys ir savo augančia bendruomene liudija pasauliui, kad krikščionių bendrystė yra įmanoma. Bendruomenės pagrindas – tris kartus per dieną vykstančios Taizé pamaldos, kurios susideda iš Šventojo Rašto skaitymo, trumpų, paprastų Taizé giesmių, maldavimų bei tylos. Pamaldų paprastumas, vienos eilutės giesmių kartojimas daugeliui žmonių padėjo atrasti Dievą, asmeninę maldą. Šios pamaldos šiuo metu yra organizuojamos ir kitose pasaulio vietose.

Taizé bendruomenė taip pat pasižymi nuostabiu bruožu nesulaikyti atvykstančiųjų. Šv. popiežius Jonas Paulius II apie Taizé sakė: „Į Taizé vykstama tarsi prie šaltinio: keliauninkas stabteli, numalšina troškulį ir vėl leidžiasi kelionėn.“ Bendruomenės tikslas – įkvėpti visus atkeliaujančius veikti ir tarnauti ten, kur jie yra. Praleidę savaitę Taizé ir grįžę namo, daug žmonių klausia: „O ką daryti dabar?“ Taizé broliai skatina kiekvieną apsilankiusį eiti į savo parapijas, bendruomenės centrus, pas vienišus ir apleistus žmones ir nešti jiems tą širdį šildančią žinią, kad Dievas tegali mylėti.

Šie metai bendruomenei tikrai yra ypatingi, reikalaujantys daug darbo ir pasiruošimo.

Liepos 5–12 d. bendruomenė organizuoja tarptautinį jaunųjų seserų ir brolių (iki 40-ies metų), gyvenančių vienuolinį ir dvasinį gyvenimą, susitikimą gilinantis į vienuolinio pašaukimo svarbą, išsamiau >>.

Rugpjūčio 9–16 d. vyks trejų metų kelionės „Naujojo solidarumo link“ vainikavimas, kuris taip pat bus visų 2015 m. švenčių kulminacija išsamiau >>.

Rugpjūčio 16 d., minint 10 metų po br. Roger nužudymo, vyks Padėkos pamaldos, skirtos pagerbti bendruomenės įkūrėjo atminimui .

Rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 6 d. į Taizé kviečiami visi jauni teologai. Savaitė linksmai vadinama „Tarptautiniu kolokviumu“ išsamiau >> .

Artimiausias įvykis – tai br. Roger 100-osios gimimo metinės. Bendruomenė, minint šią datą, kviečia melstis ne tik Taizé kaimelyje, bet ir organizuojant Taizé pamaldas savo mieste.

Lietuvoje tokia malda gegužės 12 d. 19 val. vyks Kaune, Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje (A. Jakšto g. 1). Kviečiame visus dalyvauti prisimenant br. Roger gyvenimą ir maldoje dėkojant už Taizé bendruomenės dirbamus darbus.

„Man atrodo, nuo mano jaunystės manęs jau niekad neapleido nuojauta, jog bendruomenės gyvenimas gali būti ženklas, kad Dievas yra vien tiktai meilė.“

Brolis Roger (cituojama iš knygos „Brolis Roger iš Taizé, „Dievas tegali mylėti“, 2004, p. 18).
 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune