Rekolekcijos parapijų Atsinaujinimo dienų rengėjams Kaune (2015 05 08–09)
Paskelbta: 2015-05-15 11:59:26

Gegužės 8–9 d. Kaune, Šv. Jono Krikštytojo centre, vyko rekolekcijos Atsinaujinimo dienų parapijose rengėjams. Pavakare į jas susirinkę parapijų/rektoratų atstovai – sielovados bendradarbiai – drauge su vyskupu Kęstučiu Kėvalu iš pradžių aptarė, kaip sekėsi organizuoti Atsinaujinimo dienas parapijose.

Vėliau tą vakarą prasidėjusias rekolekcijas Šv. Jono Krikštytojo centre vedė svečias iš Slovakijos, Lietuvoje ne pirmą kartą su misionieriška misija viešintis Bohušas Živčákas. Rekolekcijų dalyviai klausėsi mokymų, šlovino Viešpatį, drauge šventė vyskupo K. Kėvalo vadovaujamą Eucharistiją Šv. Jurgio konvento (pranciškonų) koplyčioje.

Iš viso šiose rekolekcijose dalyvavo per 40 įvairaus amžiaus parapijų sielovados bendradarbių. Kaip minėjo rekolekcijas organizavusi kurijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, parapijų aktyvieji bendradarbiai buvo kviečiami patys ateiti prie Jėzaus kojų, tai yra atnaujinti savo pačių susitikimą su Kristumi, atrasti naują užsidegimą tarnauti savo bendruomenėse.

Kaip minėta Atsinaujinimo dienų aptarime, didžioji jų dalis parapijose bei rektoratuose po netrumpo pasirengimo specialiais mokymais (kurijoje), vyko per gavėnią šalia tradicinių gavėnios rekolekcijų jose (keliose parapijose Atsinaujinimo dienos dar bus surengtos gegužę). Kelias valandas (drauge ir atskirose grupelėse) dalijantis patirtimi, turėtais lūkesčiais ir džiaugsmu dalyvaujant šiame naujame parapijų veiklos pagyvinimo ir atnaujinimo projekte, dauguma sielovados bendradarbių minėjo neabejotiną savo rengtų Atsinaujinimo dienų sėkmę, gražius vaisius bendruomenėms.

Į šias dienas kviesta įvairiais būdais tiek bažnytinėje aplinkoje, tiek, kaip tikriems misionieriams, išeinat už jos ribų (kavinėse, lankantis namuose). Atsinaujinimo dienos suteikė galimybę dėl vieno tikslo susivienyti įvairioms parapijoje esančioms grupėms, po renginių kai kuriose parapijose jos pasipildė ir naujais nariais. Dauguma dalyvavusių pritarė, jog šį projektą reikia tęsti, surengiant Atsinaujinimo dieną parapijoje bent kartą per metus, minėjo įgytą naudingą organizacinę patirtį, išgyventos bendrystės džiaugsmą ir pagalbą vieni kitiems.

Vėliau, po bendros vakarienės, rekolekcijų vedėjas Bohušas Živčákas, dalyvaujantis įvairiose evangelizacinėse programose-misijose (jo įkurta bendruomenė „Rieka zivota“ vyksta į misijas Afrikoje, Amerikoje, Kazachstane, Lenkijoje, Škotijoje, jas rengia Slovakijoje, daugybę metų padeda jas rengti Lietuvoje), rekolekcijų pradžioje irgi pakvietė dalyvius pasidalyti, kaip pasikeitė jų parapijos per 10 metų, ko trūktų jų bendruomenėms.

Rekolekcijų vedėjas į mokymų centrą iškėlė ypač popežiaus Pranciškaus apaštališkojo paraginimo „Evangelii gaudium“ mintį, jog Evangelijos džiaugsmu prisipildo širdys visų, kurie asmeniškai sutinka Kristų, ir šis džiaugsmas tampa paskata liudijimui, dalijimuisi šiuo džiaugsmu su kitu, taip pat ir savo bendruomenėse.

„Tačiau ar daug džiaugsmo tikinčiųjų gyvenime?“ – klausė misionierius, paminėdamas, jog vis dėlto žmonės linkę greičiau skųstis, kriktikuoti, reikšti nepasitenkinimą. Džiaugsmas turėtų pripildyti žmonių gyvenimą, tačiau tai neįmanoma be jo šaltinio – neįmanoma be susitikimo su Jėzumi.

„Ar prisimenate, kada ir kaip susitikote su Jėzumi? Mums reikia tai žinoti. Tai yra vienintelis liudijimas, kurį mes turime“, – sakė ir kvietė apie tai mąstyti Bohušas Živčákas, pabrėždamas, jog džiaugsmas visada gimsta ir atgimsta iš Jėzaus.

Tačiau tai tik pradžia. Kur toliau veda popiežiaus mintis? Pranciškus kalba apie išgelbėjimą. Tie, kurie leidžiasi Jėzaus būti išgelbėti, yra išlaisvinami iš nuodėmės, vidinės tuštumos, vienatvės. Ir, kaip pabrėžė rekolekcijų vedėjas, tai ne vienkartinė patirtis – ją reikia kaskart atnaujinti. Jei leidžiamės būti Jėzaus išgelbėti, kaskart įgyjama kažkas, kas yra labai gyva. Tai Jėzus, kuris nebėra teorija, bet tampa gyvenimo gyvybe.

„Tai liudijant galima patraukti ir kitus,“ – sakė misionierius. Neretai šiandien žmonės mąsto: Jėzaus stebuklai, išgydymai vyko kažkada, labai seniai. Tačiau, pasak Bohušo, kai dalijamasi šiandien gelbstinčia Jėzaus žinia, galima pabudinti kitų širdis, provokuoti tikėjimą: o kas, jeigu tai tiesa, ką girdžiu liudijant?

Be šių pasidalijimų, rekolekcijų metu jų dalyviai, klausėsi mokymo apie tris evangelizacijos lygmenis: skelbimą (kerigmą), tarnavimą Dievui (liturgiją) ir artimo meilės tarnystę (diakonia), drauge šlovino Viešpatį kviesdami Jį kaip draugą, brolį, mylimąjį, mokytoją ateiti ir perkeisti jų gyvenimą, duoti Šventosios Dvasios malonės tai liudyti kitiems. 

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune