Pašvęstojo gyvenimo metams skirta rajoninė Giesmių šventė „Kur vienuoliai, ten ir džiaugsmas“ Jonavoje (2015 05 13)
Paskelbta: 2015-05-19 11:40:48

Gegužės 13 d. Jonavos kultūros centro mažojoje salėje vyko Pašvęstojo gyvenimo metams skirta rajoninė Giesmių šventė „Kur vienuoliai, ten ir džiaugsmas“. Šventės pavadinimo autorius, kaip ir šių metų iniciatorius, yra popiežius Pranciškus. O šios Giesmių šventės iniciatoriai ir organizatoriai – ses. Pranciška Bubelytė FDCJ bei Jonavos dekanato Katechetikos metodinis centras ir jo vadovė Inga Kuuzeorg-Petrikonienė.

Šios iniciatyvos palaikytojai, Jonavos dekanato tikybos mokytojai ir bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų muzikos mokytojai sugebėjo įkvėpti mokinius dalyvauti, išradingai ir patraukliai perteikti vienuolių sukurtas giesmes arba giesmes apie pačius Dievui pašvęstuosius.

Giesmių šventėje dalyvavo giedorėliai iš Jonavos rajono Šveicarijos pagrindinės mokyklos, Jeronimo Ralio gimnazijos, Jonavos pradinės mokyklos, „Neries“ pagrindinės mokyklos, Bukonių pagrindinės mokyklos, Panerio pradinės mokyklos, „Lakštingalėlės“ vaikų lopšelio-darželio, Raimundo Samulevičiaus progimnazijos, Senamiesčio gimnazijos mokiniai. Turėjome svečių iš Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos.

Iš tiesų tai buvo šventė ir noras atkreipti dėmesį į vienuoliškąjį pašaukimą, jo misiją ir svarbą šiame pasaulyje, ypač šių laikų žmonėms, taip pat į skirtingų vienuolijų atstovus, pradedant šv. Pranciškumi ir baigiant šių dienų giesmes kuriančiais vienuoliais ir vienuolėmis. Šventės pradžioje jos vedėjai gimnazistai Lukas Kazevičius ir Danguolė Jakštaitė atkreipė dėmesį, jog ši diena šventei pasirinkta neatsitiktinai – tai Švč. M. Marijos apsireiškimo Fatimoje diena, ir skaičius „13“ priklauso Mergelei Marijai. Dėl to ir pirmoji mokinių giesmė buvo skirta Dievo Motinai. Paskui jaunieji šventės vedėjai sakė: „Kad suprastume Pašvęstojo gyvenimo svarbą krikščionių bendruomenei, pabandykime įsivaizduoti, kokia būtų Bažnyčia, jei nebūtų pašvęstųjų? Nukentėtų ne tik kai kurios labai vertingos tarnystės, bet pirmiausia pristigtų radikalaus Kristaus sekimo ženklo, kurio visiems labai reikia. Bažnyčia yra tokia, kokią matome, nes joje yra žmonių, pasiruošusių atsisakyti visko, kas trukdo radikaliai sekti Kristumi. Pašvęstieji, vienuoline tarnyste prisiimdami Kristaus gyvenimo būdą – skaistų, neturtingą ir klusnų, nuolankų ir nuosaikų, nukreiptą į artimo meilę, tampa reikšmingu Bažnyčios elementu ir paradoksalia, tačiau kerinčia Dievo Karalystės pranašyste pasimetusiame pasaulyje.“

Šventę pradėjo ir ją palaimino Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijos vikaras kun. Valdas Šidlauskas. Į šventę buvo pakviesta ir keletas svečių: ses. Emerita Virginija Juciūnaitė FDCJ iš Kauno Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonių kongregacijos, brolis Tomaszas Pilchas OFM Cap, tarnaujantis klebonu Kauno šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijoje ir gvardijonu brolių pranciškonų kapucinų vienuolyne; Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro darbuotoja teol. lic. Irena Puodžiukaitė bei giedorėlių pasirodymą stebėjęs Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijos vargonininkas teol. lic. Egidijus Obrikis.

Programos dalyviai galėjo susipažinti su savo giesmių autoriais arba personažais: apie kiekvieną pašvęstąjį asmenį buvo parengtas trumpas pristatymas filmo ištrauka arba tikybos mokytojų paruoštomis pateiktimis. Taip susipažinome su šv. Pranciškimi, šv. Klara, šv. Antanu, šv. Terese Aviliete ir šv. Teresėle, su šiuolaikiniais giesmių autoriais ses. Bernadeta Matukaite ir jos Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių kongregacija, su Vynmedžio Šakele bei ses. Emerita Virginija Juciūnaite FDCJ ir jų Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonių kongregacija. Beje, ši sesuo ir brolis Tomaszas šventės pabaigoje taip pat pagiedojo savo kūrybos giesmių.

Šventė truko apie dvi valandas. Pasirodymai buvo labai kūrybingi, originalūs, skirtingi, giesmės taip pat iš anksto buvo atrinktos ir pasiūlytos atsižvelgiant į atlikėjų amžių. Visų mokyklų mokiniai ir mokytojai buvo apdovanoti padėkomis, šventųjų paveikslėliais ir saldžiais prizais.

„Dėkojame Dievui, Švč. Mergelei Marijai ir visiems šventiesiems už pagalbą ir globą organizuojant šią šventę. Dėkojam visiems visiems, kurie atsiliepėte į šios Giesmių šventės sumanymą. Dėkojame giesmininkams, muzikos ir tikybos mokytojams, dėkojame svečiams. Ypač dėkojame šios pastogės – Jonavos kultūros centro – administracijai ir darbuotojams už priėmimą ir pagalbą, kad ši šventė praeitų gražiai, sklandžiai, iškilmingai“ – tokiais nuoširdžiais padėkos žodžiais užbaigė Giesmių šventę jos jaunieji vedėjai.

Jonavos Senamiesčio gimnazijos tikybos mokytoja Ona Butrimavičienė
 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune