Miesto misijų vakare – malda už Kauną, arkivyskupiją, jos ganytojus (2015 06 25)
Paskelbta: 2015-06-26 07:56:37

Birželio 25 d. Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje surengtas paskutinis šio pusmečio Miesto misijų renginys – maldos ir šlovinimo vakaras „Malda už Kauno miestą ir Tave“. Šiuos vakarus paskutiniais mėnesių ketvirtadieniais rengė arkivyskupijos kurija ir katalikų bendruomenė „Naujoji Sandora“.

Kaip įprasta šiuose ypač jaunų žmonių lankomuose maldos vakaruose, vakaras birželio 25-ąją Pranciškonų bažnyčioje prasidėjo Švč. Sakramento išstatymu ir adoracija.

Žodį taręs Pal. Jurgio Matulaičio parapijos klebonas kun. Dainius Lukonaitis priminė visiems nuolankų, padrąsinantį ateičiai, maldos reikšmę pabrėžiantį ganytojišką arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus žodį prieš dieną, birželio 24-ąją, atsisveikinant su kunigais, tikinčiaisiais Kauno arkikatedroje. Tai skatina kiekvieną pamąstyti ir apie maldos reikšmę savo gyvenime. Šia proga kun. D. Lukonaitis prisiminė ir šviesaus atminimo t. Stanislovą OFM Cap., raginusį šį kunigą asmeniškai melstis už buvusias, esamas ir būsimas parapijas, jų žmones. Kun. D. Lukonaitis šiame maldos vakare kvietė melstis už arkivyskupą Sigitą, visos arkivyskupijos dabartį ir ateitį, su malda ir meile pasitikti naująjį jos ganytoją Kauno arkivyskupą Lionginą Virbalą.

Vakaro metu jo dalyviai turėjo galimybę susitaikyti su Dievu atlikdami išpažintį. Klausyklose patarnavo Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Severinas Holocheris OFM bei kun. Dainius Lukonaitis.

Viešpaties šlovinimui giesmėmis vadovavo „Naujoji Sandora“. Be jau minėtų intencijų, buvo meldžiamasi už miesto vadovus bei visus kauniečius, ypač labiausiai Viešpaties ir kitų žmonių gailestingumo reikalingus benamius, bedarbius, sergančius, išgyvenančius krizes prašant Dievą suteikti daugiau vilties, pasitikėjimo Juo.

Liepos mėnesį Miesto misijos nebus rengiamos ir šlovinimo vakaras nevyks. Į jį tikimasi pakviesti rugpjūčio pabaigoje.
 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune