Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmė arkikatedroje (2015 06 29)
Paskelbta: 2015-06-29 18:29:32

Birželio 29 dieną, Bažnyčiai švenčiant Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmes, tituliniai atlaidai buvo švenčiami ir Kauno Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedroje bazilikoje.

Vidudienį Eucharistijos liturgijai vadovavęs apaštališkasis administratorius arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ pakvietė melstis už arkivyskupiją, taip pat prašyti Viešpaties palaimos naujajam jos ganytojui arkivyskupui metropolitui Lionginui Virbalui (jo ingresas į arkikatedrą liepos 11 d.), kuris kaip tik tą valandą Šv. Petro bazilikoje Vatikane dalyvavo iškilmėse ir drauge su kitais daugiau kaip 40 naujų metropolitų iš Šventojo Tėvo Pranciškaus rankų priėmė popiežiaus palaimintus palijus – arkivyskupo valdžios ir vienybės su Apaštalų Sostu ženklą.

Minint šventuosius apaštalus, abu dėl tikėjimo mirusius kankinio mirtimi, arkivyskupas jiems skyrė ir savo homiliją, kviesdamas pažvelgti, kokios meilės Dievui ir vieni kitiems moko jų pavyzdys. Jėzus ketino pavesti Petrui būti Bažnyčios galva, tačiau šią misiją galėjo atlikti tik labai Viešpatį mylintis žmogus. Šv. Petro pavyzdys rodo, jog be meilės tikėjimas yra tarsi kūnas be galvos. Uolusis kovotojas šv. Paulius atrodo kaip kietas tikėjimo vyras, tačiau kaip jautriai jis rašė apie meilę savo garsiajame Himne meilei (1 Kor 13).

Meilė Dievui, kaip minėta iškilmės homilijoje, tai pirmiausia meilė savo broliams ir seserims. Tai, ką padarome kitiems, padarome pačiam Dievui. Meilė Dievui pasireiškia tuo, kokie esame kitų žmonių atžvilgiu. Ganytojas ragino, įsiklausant į Dievo žodį, nepraeiti pro kenčiantį žmogų – padėti galima ne tik materialiai, bet ir palaikant kitą, užjaučiant, parodant geranoriškumą, solidarumą.

„Maldoje prašykime Viešpaties, kad išlaikytume jautrumą kitų žmonių atžvilgiu, nes tik tokiu būdu parodome meilę savo Mokytojui“, – sakė arkivyskupas, užbaigdamas homiliją.

Visuotinėje maldoje tądien, be kita, prašyta Viešpaties palaiminimo arkivyskupų tarnystei visame pasaulyje ir kad jie išsaugotų vienybę su Apaštalų Sostu, buvo meldžiamasi ir už tuos žmones, kurie kovojo dėl tikėjimo išsaugojimo. Iškilmėje giedojo arkikatedros choras, vadovaujamas Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune