INGRESO iškilmės Kauno arkikatedroje bazilikoje (2015 07 11)
Paskelbta: 2015-07-11 21:17:51

Fotografijos Erlendo Bartulio, Emilio Vasiliausko

Fotografija Erlendo Bartulio

Liepos 11 dieną, Bažnyčiai švenčiant Šv. Benedikto, Europos globėjo, šventę, į arkivyskupo metropolito sostą Kauno arkikatedroje įžengė ir šiomis iškilmingomis apeigomis pareigas pradėjo eiti Šventojo Tėvo Pranciškaus šių metų birželio 11 dieną paskirtas Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ.

Dievui dėkojo ir ingresą šventė, džiaugsmingais plojimais sutiko arkikatedroje paskelbtą popiežiaus Pranciškaus bulę apie naujojo Kauno arkivyskupo metropolito paskyrimą bei palijaus uždėjimą garbūs iškilmių svečiai bei visa gausi į arkikatedrą susirinkusi bendruomenė – apaštališkasis nuncijus Baltijos kraštams arkivyskupas Pedro López Quintana, visi Lietuvos vyskupai bei Minsko–Mogiliovo arkivyskupijos augziliaras Yury Kasabutski, per šimtą įvairių vyskupijų kunigų, arkivyskupijoje įsikūrusių vienuolinių kongregacijų seserys ir broliai vienuoliai, gausūs tikintieji, tarp jų ir institucijų, įvairių bažnytinių organizacijų atstovai.

Fotografija Emilio Vasiliausko

Drauge meldėsi Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios Vilniaus ir visos Lietuvos arkivyskupas Inokentijus, Lietuvos Evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas Tomas Šernas, Stačiatikių Kauno Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios klebonas t. Nikolajus Murašovas.

Iškilmėse dalyvavo LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis, keli LR Seimo nariai, Kauno miesto meras Visvaldas Matijošatis bei aplinkinių rajonų merai, Kauno universitetų rektoriai, įvairių organizacijų atstovai. Iškilmes iš arkikatedros pagrindiniu kanalu tiesiogiai transliavo Lietuvos televizija (komentavo kun. Artūras Kazlauskas) bei „Marijos radijas“.

Įžengimas į arkikatedrą

Prieš iškilmes vidudienį iš istorinės, didžiojo Žemaičių ganytojo M. Valančiaus laikus menančios buvusios kurijos pastato (Valančiaus gatvėje, kur dabar įsikūręs arkivyskupijos muziejus ir yra kardinolo Vincento Sladkevičiaus memorialinis butas) atėjęs arkivyskupas Lionginas Virbalas, lydimas Konsultorių kolegijos narių – prel. prof. Vytauto Stepono Vaičiūno OFS bei mons. Augustino Paulausko, prie didžiųjų arkikatedros durų buvo pasitiktas šventovės administratoriaus kun. Evaldo Vitulskio.

Fotografas Erlendas Bartulis

Fotografija Erlendo Bartulio

Pabučiavęs kryžių, apšlakstęs švęstu vandeniu save ir visus pasitikusius arkivyskupas L. Virbalas įžengė į arkikatedrą ir pirmiausia trumpai maldai užsuko į Švenčiausiojo Sakramento koplyčią, vėliau ėjo rengtis Mišioms.

Arkivyskupas, be to, minėtoje koplyčioje už arkivyskupiją bei savo tarnystę meldėsi ir ingreso išvakarėse. Šioje dviejų valandų Eucharistijos adoracijoje dalyvavo arkivyskupijos ganytojai, kunigai. Be seserų vienuolių būrelio, kitų tikinčiųjų, buvo ir jaunų žmonių, kurie giedojo šioje maldos vigilijoje.

Palijaus uždėjimas. Ganytojo pasveikinimas arkivyskupo soste

Bendruomenės giedojimui  vadovavęs jungtinis arkikatedros „Cantate“, VDU KTF „Veritas“ ir Jėzuitų bažnyčios choras (vad. Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė) bei solistas Mindaugas Zimkus iškilmes pradėjo giesme „Dievas – mūsų prieglauda ir stiprybė“ dvasininkams ateinant prie Didžiojo altoriaus.

Fotografija Erlendo Bartulio

Fotografija Erlendo Bartulio

„Šis mūsų Eucharistijos šventimas yra didžiulio džiaugsmo ir bendrystės momentas. Tai mums atsiverianti galimybė iš naujo išraiškingai patirti Kristaus įkurtos Bažnyčios paveikslą. Tai yra jo misijos vaisius, viena ir visuotinė, paties Jėzaus patikėta apaštalams, išliekanti amžiams savo įpėdinių pastoracinėje tarnystėje“, – sakė arkivysk. L. Virbalą ir kitus iškilmių dalyvius sveikindamas apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, kuris sykiu perdavė Šventojo Tėvo Pranciškaus meilę ir solidarumą, išreiškė ir savo džiaugsmą popiežiaus siuntimu bei patikėta privilegija uždėti naujajam arkivyskupui palijų (Romos Šv. Agnietės vienuolyne išaustą baltos ėriuko vilnos juostą), kuris ženklina ypatingą ryšį su Šv. Petro įpėdiniu ir vyskupais.

Fotografija Erlendo Bartulio

Apaštališkasis nuncijus vėliau pakvietė viešai paskelbti popiežiaus Pranciškaus 2015 m. birželio 11 d. apaštališkąjį laišką apie vyskupo Liongino Virbalo paskyrimą arkivyskupu metropolitu su Šventojo Tėvo drauge perduodamu sveikinimu bei apaštališkuoju palaiminimu perkeliant jį į metropolinį Kauno sostą. Lietuvišką popiežiaus bulės vertimą >> perskaitė kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas (kuris, be to, komentavo susirinkusiems liturgiją).

Fotografija Erlendo Bartulio

„Aš, Lionginas Virbalas SJ išrinktas Kauno arkivyskupas metropolitas, tvirtai tikiu ir išpažįstu visa, kas sudaro Tikėjimo Išpažinimą“, – šiais žodžiais klūpėdamas priešais nuncijų visų akivaizdoje arkivyskupas pradėjo Tikėjimo išpažinimą, o vėliau jam – pirmąkart Lietuvos Bažnyčioje ir pirmajam jos ganytojui – buvo uždėtas palijus – išskirtinis metropolito galios ir bendrystės su Apaštalų Sostu, Gerojo ganytojo bei paties Kristaus, Nukryžiuotojo Avinėlio, ženklas. Šį palijų birželio 29 dieną Šv. Petro bazilikoje Vatikane palaimino ir įteikė popiežius Pranciškus, kurio sprendimu  palijai nuo šiol uždedami ne Vatikane, bet vyskupo katedroje, vietinėje bažnyčioje, bendruomenės akivaizdoje ir bendrystėje.

Palijų popiežiaus ir visos Romos Bažnyčios vardu apaštališkasis nuncijus uždėjo sakydamas:

„Visagalio Dievo garbei, Palaimintosios Mergelės Marijos ir šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus šlovei, pagerbdami Romos popiežiaus Pranciškaus ir Šventosios Romos Bažnyčios vardu Tau patikėtą Kauno katedrą, kaip metropolito galios ženklą perduodame palijų, paimtą nuo šventojo Petro Išpažinimo altoriaus, kad jį dėvėtum savo bažnytinėje provincijoje.
Tebus šis palijus Tau vienybės simbolis ir bendrystės su Apaštalų Sostu ženklas; tebus jis meilės ryšys ir evangelinės tvirtybės paskata, kad mūsų didingojo Dievo ir visų ganytojų vadovo Jėzaus Kristaus atėjimo ir apsireiškimo dieną drauge su Tau patikėta kaimene būtum apvilktas nemarumo ir garbės drabužiu.“

Arkivyskupą L. Virbalą pasveikinęs apaštalinis administratorius arkivysk. Sigitas Tamkevičius perdavė jam ganytojo lazdą – pastoralą, o jį įteikdamas sakė: „Prisirinkusi pilnutėlė arkikatedra rodo, kaip žmonėms rūpi vyskupo tarnystė. Šie žmonės viliasi, kad naujajame ganytojuje šviestų Viešpaties veidas. Perduodu ganytojo lazdą – pastoralą, kurį esu gavęs iš kardinolo Vincento Sladkevičiaus. Šis pastoralas yra istorinis, jį naudojo pirmasis arkivyskupijos ganytojas arkivyskupas Juozapas Skvireckas. Ši ganytojo lazda – Viešpaties kvietimas būti geruoju ganytoju, kuriam rūpi Viešpaties kaimenė.“ Arkivyskupas palinkėjo savo įpėdiniui popiežiaus Pranciškaus žodžiais, kuriuos jis pasakė birželio 29 d. naujiems arkivyskupams, ragindamas būti maldos ir tikėjimo mokytojais, o ypač šiais laikais reikalingiausiais liudytojais. Arkivysk. S. Tamkevičius pažadėjo maldos paramą, kad šis popiežiaus palinkėjimas tobulai jo tarnystėje išsipildytų.

Apaštališkasis nuncijus palydėjo arkivysk. L. Virbalą į arkivyskupo sostą tuo išreiškiant, jog nuo šiol jam tenka ganytojiškasis rūpinimasis arkivyskupija. Susirinkusieji arkikatedroje šias istorines akimirkas sutiko džiaugsmingais plojimais ir padėka Dievui.

Klusnumą ir pagarbą naujajam arkivyskupui metropolitui Kauno arkivyskupijos kunigų vardu pažadėjo arkikatedros administratorius kun. Evaldas Vitulskis, kun. Vytautas Kazimieras Pesliakas ir kun. Darius Vasiliauskas. Arkivyskupijoje veikiančių vyrų vienuolijų vardu – brolis Jėzaus Draugijoje kun. Aldonas Gudaitis SJ, pranciškonas brolis kun. Paulius Saulius Bytautas OFM bei kapucinas brolis kun. Tomaszas Pilchas OFM Cap. Moterų vienuolijų vardu – seserų vargdienių, širdiečių ir benediktinių (Kauno) kongregacijų vyresniosios ses. Viktorija Plečkaitytė MVS, ses. Asta Venskauskaitė ACJ bei ses. Juozapa Valerija Strakšytė OSB.

Fotografija Erlendo Bartulio

Kaip pasauliečių atstovai, arkivyskupą pasveikino penkių vaikučių Jonės ir Dariaus Chmieliauskų šeima drauge su seneliais, kaip patys sakė, sveikinę vardu visos arkivyskupijos šeimos, visų tėvų, senelių ar netgi prosenelių (kurie tą valandą meldžiasi už naująjį ganytoją savo namuose), visų kenčiančių, žaizdotų ir ypač vaikų, nepatiriančių tėvų meilės, paprašydami tėviškos globos.

Fotografija Erlendo Bartulio

Eucharistijos šventimas

Garbės himnu vėliau pradėtai iškilmingai Eucharistijai vadovavo arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, o ją koncelebravo nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Telšių vyskupijos augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Panevėžio vyskupai emeritai Jonas Kauneckas ir Juozas Preikšas, LVK generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius ir kiti iškilmėse dalyvavę kunigai. Asistą rengė Kauno kunigų seminarijos klierikai.

Fotografija Erlendo Bartulio

Fotografija Erlendo Bartulio

„Dievas nuolat rūpinasi savo žmonėmis, Jis pats gano savo Bažnyčią, saugo ir veda ją per laikų kaitą, pašaukdamas laikinus ganytojus ir jiems patikėdamas savo meilės rūpestį. Popiežiaus Pranciškaus skyrimu atvykstu į šią garbingą Kauno arkivyskupiją kaip naujas jos ganytojas. Dveji metai Panevėžio vyskupijoje buvo tik gera pradžia, leidusi pažinti vyskupo tarnystės galimybes ir sunkumus. Dabar vėl turėsiu pradėti naują etapą. Šį skyrimą priimu pasitikėdamas Dievu, kuris šaukia būti ne ten, kur pats pasirenki ar norėtum, bet ten, kur Jis siunčia“, – vėliau savo homilijoje >> sakė arkivyskupas metropolitas L. Virbalas, sveikindamas brolius vyskupus, kunigus, vienuolius, visus garbiuosius svečius ir visą arkikatedroje švenčiančią bendruomenę – brolius ir seseris Kristuje.

Fotografija Erlendo Bartulio

„Kurkime savo ateitį, labiau už viską brangindami Kristų ir gerbdami kiekvieną žmogų kaip mylimą Dievo vaiką, turintį nesunaikinamą vertę. Tegul mūsų žmogiškosios pastangos visuomet bus paremtos nuoširdžiu pasitikėjimu Dievo artumu ir Jo pagalba“, – ragino ir linkėjo homilijoje arkivyskupas.

Šią reikšmingą, kaip minėta, dieną Kauno arkivyskupijai ir sau asmeniškai, dėkodamas visiems, ganytojas prašė melstis už jį, be kita, sakydamas:

„Būdamas vyskupas, nesu, apaštalo Pauliaus žodžiais tariant, jūsų tikėjimo viešpats, o tik jūsų džiaugsmo talkininkas (plg. 2 Kor 1, 24). Šiandien nuoširdžiai meldžiu, kad man tai pavyktų, ir prašau Jūsų visų: melskite už mane, kad sugebėčiau dėl jūsų būti vyskupu, kuris moko maldos melsdamasis, skelbia tikėjimą tikėdamas, liudija – gyvendamas (plg. popiežiaus Pranciškaus homilija, 2015 06 29).“

Užbaigus homiliją, visuotinėje maldoje arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo bei šv. Benedikto užtarimu melstasi už visą Bažnyčią ir ypač – už vyskupą Lionginą, kad gerasis Dievas savo malone padėtų jam atlikti apaštalų įpėdinio ir Kauno arkivyskupo tarnystę. Melstasi ir už arkivyskupijos kunigus, pašvęstuosius, šeimas, vargstančius ir kenčiančius, visus žmones, Europą bei pasaulį, kad čia Viešpačiui padedant būtų kuriama meilės civilizacija.

Daugybė žmonių pilnutinai dalyvavo iškilmių Eucharistijoje, per Komuniją susivienydami su Viešpačiu ir savo tikėjimo broliais ir seserimis.

Iškilmių pabaigoje Kauno arkivyskupą metropolitą Lietuvos vyskupų vardu pasveikino LVK pirmininkas arkivysk. Gintaras Grušas, taip pat Stačiatikių, Evangelikų liuteronų, Evangelikų reformatų Bažnyčių vadovai. Po pamaldų sveikino LR Prezidentė, prof. Vytautas Landsbergis.

Fotografas Erlendas Bartulis

Fotografija Erlendo Bartulio Fotografija Erlendo Bartulio

Fotografija Erlendo Bartulio

Įžengimo į arkikatedrą proga arkivyskupas metropolitas L. Virbalas suteikė apaštališkąjį palaiminimą su visuotiniais atlaidais.

Fotografija Erlendo Bartulio

Fotografas Erlendas Bartulis

Priėmimas konferencijų salėje

Iškilmėse dalyvavusių svečių, būsimų naujojo ganytojo sielovados talkininkų ir bendradarbių priėmimas bei šilta bendrystė arkivyskupo metropolito kvietimu vėliau tęsėsi arkivyskupijos konferencijų salėje.

Dievo palaimos naujai tarnystei, tęsti darbus, tačiau sykiu būti kūrybingam ir ieškoti naujų kelių Gerajai naujienai skelbti arkivysk. L. Virbalui linkėjo arkivysk. emeritas S. Tamkevičius. LR Ministro Pirmininko sveikinimą perdavė patarėjas Antanas Vinkus, sveikino LR Seimo nariai, universitetų rektoriai, bažnytinės institucijos ir kt. Šiltais žodžiais ir Kauno kunigų seminarijos klierikų, Sakralinės muzikos mokyklos bei seserų benediktinių muzikiniais sveikinimais (dovanoms ir gėlėms numatytas išlaidas prieš ingresą arkivysk. L. Virbalas buvo prašęs skirti Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčios statybai) linkėta dvasios stiprybės, palaimingos sielovadinės tarnystės Kauno arkivyskupijos bendruomenėje.

„Žmogus visada esi dėka kitų“, – sakė arkivyskupas L. Virbalas, dėkodamas jau amžinybėje esantiems savo tėveliams, dalyvaujantiems artimiesiems, jį brandinusiems kunigams, šios šventės dalyviams ir rengėjams, linkėdamas visiems eiti tuo pačiu keliu, matant vieną kryptį – dangaus ir prisikėlimo link. 

* * *

Klier. Emilio Vasiliausko fotoalbumas kks.lcn.lt >>

Naujojo arkivyskupo metropilito įžengimas į arkikatedrą, palijaus uždėjimas ir homilija. Daliaus Ramanausko vaizdo reportažas.

* * *

Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo ingresas Kauno arkikatedroje (LRT Mediateka) >>

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune