Marijampolės globos namuose pagerbti kunigystės jubiliejus švenčiantys arkivyskupijos kunigai (2015 09 07)
Paskelbta: 2015-09-08 10:54:56

Rugsėjo 7 dieną Marijampolės specializuotuose globos namuose pagerbti net keturi šių namų gyventojai kunigai, švenčiantys kunigystės ar amžiaus sukaktis. Du iš jų – Kauno arkivyskupijos dvasininkai. Tai kun. jubil. Bronislovas Gimžauskas ir kun. jubil. Jonas Survila.

Buvęs Kauno Gerojo Ganytojo parapijos altaristas kun. jubil. teol. lic Bronislovas Gimžauskas šiemet mini gražų kunigystės 60 metų jubiliejų. Ta proga pagerbti mylimo kunigo į Marijampolės specializuotuosius globos namus, kuriuose jis šiuo metu gyvena, rugsėjo 7 dieną atvyko parapijos klebonas mons. Kęstutis Grabauskas ir vikaras kun. Nerijus Pipiras, parapijos Marijos legiono nariai. Kunigui jubiliatui visų parapijiečių vardu šiuo metu parapijoje besidarbuojantys kunigai išsakė daug gražių linkėjimų, įteikė didelį tortą ir gėlių puokštę, o parapijos Marijos legiono narės įteikė šiai progai išaustą juostą.

Ne tik gėlių, bet ir maldų bei linkėjimų puokštė buvo įteikta ir kitam Kauno arkivyskupijos kunigui – Jonui Survilai, mininčiam 90 metų amžiaus ir 65-erių metų kunigystės sukaktis.

Tą pačią dieną šiuose namuose buvo minimos ir kitų čia gyvenančių dvasininkų sukaktys: kan. Juozas Barkauskas minėjo 60 metų kunigystės jubiliejų, kun. Vytautas Užkuraitis – 85 metų amžiaus jubiliejų.

Melstis kartu su visais keturiais jubiliatais taip pat atvyko Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, Vilkaviškio vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Šakių dekanato dekanas kan. Donatas Jasulaitis, Veiverių parapijos klebonas kun. Kęstutis Vosylius. Jie kartu su šiuose globos namuose gyvenančiais kunigais šventė šv. Mišias, kurioms vadovavo vysk. R. Norvila.

Šv. Mišių pradžioje kan. D. Jasulaitis pristatė kiekvieną jubiliatą. Homiliją sakęs Kauno I dekanato dekanas mons. V. Grigaravičius prisiminė popiežiaus emerito Benedikto XVI žodžius, skirtus kunigams pradedant Kunigų metus. Popiežius ragino būti maldos žmonėmis, branginti bendrystę su Jėzumi ir su pašaukimo broliais. Pamokslininkas pabrėžė, jog kunigo gyvenime svarbi malda, bendrystė, pastoracinis uolumas, paprastumas. Monsinjoras ragino nuolat dėkoti Dievui už Jo gailestingumą, parodytą žmonėms ir už daugybę malonių, kuriomis Jis nuolat dosniai apdovanoja. Baigdamas homiliją, mons. V. Grigaravičius kvietė visus, cituodamas popiežių emeritą Benediktą XVI, vaikščioti tikėjimo laukuose. Šv. Mišių pabaigoje vysk. R. Norvila nuoširdžiai dėkojo jubiliatams už gražią tarnystę, linkėjo gausios Dievo palaimos.

Po šv. Mišių į susirinkusiuosius kreipėsi Marijampolės specializuotų globos namų direktorė Viduta Bačkierienė. Ji dėkojo vyskupams ir kunigams už šv. Mišių auką, rasdama pačius gražiausius ir nuoširdžiausius žodžius, kiekvienam jubiliatui įteikė po gėlės žiedą.

Daug gražių žodžių jubiliatams buvo išsakyta ir agapės metu. Čia ir patys jubiliatai dalijosi savo mintimis, prisiminimais, dėkojo visiems susirinkusiems už pagerbimą.
 

Kun. Nerijus Pipiras
Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaras
Ganytojo žodis

Žmogus, kuris savo gyvenimo kelionėje sutinka KRISTŲ, įgauna jėgos ne iš šio pasaulio ir suspindi dieviškumu.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune