VDU Katalikų teologijos fakulteto choras „Veritas“ šventė pirmąjį gimtadienį (2015 12 06)
Paskelbta: 2015-12-11 17:05:19

Fotografija Marijos Stanulytės

Gruodžio 6 d. Palemono Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčioje šv. Mišių metu giedojo ir po jų meninę programą „Adventinė akimirka“ atliko Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto choras „Veritas“ (liet. „tiesa“), vadovaujamas Vitos Liaudanskaitės–Vaitkevičienės. Prieš metus susibūręs choras vienija VDU KTF studentus, absolventus, Kauno kunigų seminarijos klierikus, fakulteto draugus bei kitus geros valios žmones, trokštančius darniais balsais šlovinti Viešpatį. Choras su džiaugsmu gieda ne tik Kauno, bet ir kitų vyskupijų parapijose, yra paruošęs ir ne kartą atliko koncertinę patriotinę programą.

Šv. Mišių metu Palemono parapijos klebonas kun. Darius Vasiliauskas tikinčiuosius kvietė kartu melstis už chorą, linkėjo Dievo globos. Liturgiją papuošė ne tik tradicinės advento giemės, bet ir šiuolaikinių kompozitorių sakralinės muzikos kūriniai. Švęsdamas savo pirmąjį gimtadienį, choras „Veritas“ parengė švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventei skirtą meninę programą. Choristai skambiomis giemėmis ir choro bičiulio, Kauno kunigų seminarijos IV kurso klieriko Vincento Lizdenio parašytomis meditacijomis kvietė klausytojus stabtelėti, pajusti adventinį laukimą, apmąstyti Jėzaus Įsikūnijimo slėpinį per Dievo Motinos Marijos ištartą „taip“. Solo partijas atliko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Chorinio dirigavimo studentė Gabrielė Bilevičiūtė.

Pasak choro vadovės V. Liaudanskaitės–Vaitkevičienės, „Verito“ bendruomenės dalimi būti gali ne kiekvienas. Ji teigė, kad „vien muzikinių gebėjimų negana – norint gauti gerą rezultatą, reikia daug atiduoti: tiek darbo, tiek bendrystės, tiek savęs dovanojimo kitiems. Tad sveikinu uoliuosius veritiečius ir dėkoju Dievui už kiekvieną jų. O pirmasis choro „Veritas“ gimtadienis tegul bus gražus startas link kūrybingos ir prasmingos veiklos ateityje“.

 

 Choro gyvenimą galima sekti feisbuko paskyroje

Aistė Stremaitytė

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune