Kauno arkikatedroje ir Šiluvos bazilikoje atvertos GAILESTINGUMO durys (2015 12 13)
Paskelbta: 2015-12-14 08:21:22

Fotografijos Silvijos Knezekytės ir Marijos Stanulytės

Foto Silvijos Knezekytės

Gruodžio 13-ąją, III Advento sekmadienį, dar vadinamą „Gaudete“, arba Džiaugsmo, sekmadieniu, dviejose arkivyskupijos šventovėse – Kauno arkikatedroje ir Šiluvos bazilikoje – iškilmingai atvertos Gailestingumo durys kartu su visa Bažnyčia pradedant švęsti Gailestingumo jubiliejų. Iškilmėms Kaune vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, arkikatedros duris atvėręs drauge su ilgametėmis Bažnyčios tarnautojomis artimo meilės –„Caritas“ – darbuose, o Šiluvoje Švč. M. Marijos Gimimo bazilikos duris atvėrė arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas. Abiejose iškilmėse gausiai dalyvavę kunigai, vienuoliai, kiti tikintieji neeilinį Bažnyčios jubiliejų, šį maloningąjį gailestingumo metą pradėjo kaip piligrimai, pro Gailestingumo duris įžengę į šventoves ir nuolankia širdimi priėmę Viešpaties gailestingąjį apkabinimą, o išėję iš šių šventovių su atnaujintu įkvėpimu būti Jo gailestingumo liudytojais.

KAUNO arkikatedroje

Gailestingumo durų atidarymo išvakarėse, gruodžio 12 d., arkikatedroje vyko vigilija. Po vakaro šv. Mišių per Eucharistijos adoracijos valandą Švč. Sakramento koplyčioje drauge su giedojusiu Jono Pauliaus II piligrimų centro jaunimu buvo dėkojama Dievui už Jo gerumą ir meilę, dėkojama už popiežiaus Pranciškaus kvietimą visoje Bažnyčioje pradėti Gailestingumo jubiliejų, didžiosiose katedrose bei reikšmingesnėse bažnyčiose atverti Gailestingumo duris ir visus padrąsinti artintis prie Viešpaties.

Foto Marijos Stanulytės

Sekmadienį, gruodžio 13 d., prie arkikatedroje parengtų Gailestingumo durų buvo einama procesija nuo Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčios. Šioje bažnyčioje surengta trumpa pradžios malda, paskelbtas Dievo žodis ir perskaityta bulės „Misericordiae vultus“ ištrauka – popiežiaus kvietimas Bažnyčiai pradėti Gailestingumo jubiliejų kaip malonės metą, iš naujo apmąstyti gailestingumo slėpinį kaip Dievą ir žmogų suvienijantį kelią, kaip viltį, jog kiekvienas yra Dievo mylimas (plg. MV, 1–3).

„Popiežius Pranciškus jau atvėrė Šventąsias duris Šv. Petro bazilikoje švenčiant Mergelės Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą. Šiandien po visą pasaulį pasklinda gailestingumo žinia atsiveriant visų pasaulio katedrų durims. Tegul atsiveria ir mūsų širdžių durys Dievo gailestingumui ir tegul atsiveria rankos mūsų pačių gailestingumui“, – sakė visus sveikinęs Kauno arkivyskupas L. Virbalas, kviesdamas procesija eiti prie arkivyskupijos bažnyčių Motinos – arkikatedros.

Vėliau procesija su Kristaus kryžiumi, kurį nešė kun. Renaldo Šumbrauskio, Evangelijų knyga, nešama Kauno I dekanato dekano mons. Vytauto Grigaravičiaus, pajudėjo arkikatedros link. Procesiją ėjo abu Kauno arkivyskupijos ganytojai – Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas ir emeritas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, taip pat kunigai, seminaristai, kelių kongregacijų seserys vienuolės, kurijos institucijų, kitų bažnytinių organizacijų darbuotojai, Kauno parapijų tikintieji su savo vėliavomis – senamiesčio gatve visi artindamiesi prie arkikatedros džiugiajam ir sykiu jaudinančiam momentui – Gailestingumo durų atvėrimui. Arkivyskupo pavedimu Gailestingumo duris atvėrė daugybę metų Bažnyčioje gailestingumo darbais tarnaujančios moterys.

Foto Silvijos Knezekytės

Foto Silvijos Knezekytės

Foto Silvijos Knezekytės

Ne tik procesijos dalyviai, bet ir prie arkikatedros ją pasitikusi minia žmonių žengė į arkikatedrą nauju būdu – pro atvertas Gailestingumo duris, iš Viešpaties malonės patirdami naują Jo paguodžiančios ir savo pačių gailestingumui įkvepiančios meilės ženklą šiais ypatingojo Bažnyčios jubiliejaus metais.

Foto Silvijos Knezekytės

Pilna šventovė tikinčiųjų vėliau drauge šventė iškilmingą Eucharistiją, kuriai vadovavo arkivyskupas L.Virbalas, koncelebravo arkivysk. emer. S. Tamkevičius, kiti iškilmėse dalyvavę dvasininkai. Giedojo arkikatedros choras. Liturgiją, kaip ir durų atvėrimo apeigas, susirinkusiai bendruomenei aiškino arkikatedros ceremonijarijus kun. Artūras Kazlauskas.

Foto Marijos Stanulytės

Pamokslą sakęs arkivyskupas L. Virbalas kvietė pažvelgti, kokia yra Gailestingumo durų atvėrimo prasmė kiekvieno dvasinei kelionei, naujam santykiui su kenčiančiais, vargstančiais, stokojančiais meilės ir gailestingumo.

„Pirmiausia per šias duris eina pats Viešpats“, – sakė ganytojas, atkreipdamas dėmesį, jog Dievas nuolat eina prie žmogaus, ieško kiekvieno. Dar prieš žmogui įžengiant pro šias duris, kaip gailestingasis Tėvas Jis išeina jo pasitikti. Nuo Gailestingumo durų neatsiejamas Sutaikinimo sakramentas. Dievo atėjimas neatstoja atsiprašymo, kaltės atitaisymo, naujo ryšio užmezgimo, bet įgalina, duoda dvasios jėgų tai padaryti. Pats Viešpats duoda jėgų priimti susitaikymą, patirti tai, apie ką kalba apaštalas Paulius: „Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės! Jūsų meilumas tebūna žinomas visiems. Viešpats yra arti!“ (Fil 4, 4–5).

Foto Marijos Sanulytės

„Darsyk žengdami pro Gailestingumo duris išeinam į savo namus, darbus, į savo gyvenimą“, – sakė arkivyskupas, paragindamas klausti savęs, ką kiekvienas galėtų padaryti, kad žengimas pro šias duris būtų ne formalumas, ne tuščia apeiga, bet tikrai širdį keičiantis veiksmas.

„Atsigręžimas į artimą, į kenčiantį ir pagalbos reikalingą žmogų bus tas rodiklis, ar ne veltui varstėme šias Gailestingumo duris. Žengę per jas nebegalime pasilikti tokie patys, negalime būti abejingi. Todėl ieškokime kitų durų: vargingiau gyvenančių kaimynų, žmonių, kurių namuose sunkiai sergantis ligonis, ieškokime ligoninių ir slaugos namų, dienos centrų, labdaros valgyklų, kalėjimų durų, ieškokime senatvės naštos ar gyvenimo sunkumų palaužtų žmonių durų“, – sakė savo pamoksle (visą skaityti >>) arkivyskupas, pabrėždamas, jog Bažnyčia šiais Jubiliejaus metais pajuto ypatingą pašaukimą būti pasauliui gyvu Tėvo meilės ženklu (plg. MV 4).

Į Visuotinę šio sekmadienio maldą bendruomenė atsiliepė Viešpaties maldavimu ateiti ir išgelbėti, Jo prašyta, kad visi žmonės patirtų gydančią, išlaisvinančią Gerąją naujieną, mokytųsi pagelbėti kitiems broliška meile.

Atnašų procesijoje dalyvavo „Arkos“ bendruomenės bičiuliai su dovana arkivyskupui – žvake, Gudišauskų šeima su jų ir arkivyskupo auka neįgaliųjų kelionei į Romą, „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės nariai – mama ir neįgalus sūnus, atnešę prie altoriaus duoną ir vyną.

Pamaldos arkikatedroje buvo užbaigtos Kauno arkivyskupo ypatinguoju palaiminimu, kuriuo buvo suteikti visuotiniai atlaidai pasirengusiems priimti šią malonę. Išėjusius iš šventovės jaunieji savanoriai pavaišino karšta kakava.

Kauno arkikatedroje Gailestingumo durys bus atvertos kasdien iki Gailestingumo jubiliejaus pabaigos 2016 m. lapkričio 20 d. Tai atviros durys visiems, norintiems susitaikyti su Dievu, pataisyti savo gyvenimą pasitikint Jo atleidimu ir meile. Kasdien 15–21 val. ir pamaldų metu susitaikymui su Dievu (išpažinčiai) ar dvasiniam pokalbiui budės kunigai. 14–15 val. prie stalelio kasdien budės vienuoliai ar pasauliečiai, su kuriais bus galima pasikalbėti rūpimais gyvenimo ir tikėjimo klausimais.

ŠILUVOS bazilikoje

Ypatinga Marijos diena gruodžio 13-ąją buvo švenčiama Šiluvoje. Prieš iškilmingas pamaldas vyskupas Kęstutis Kėvalas atvėrė Švč. M. Marijos Gimimo bazilikos Gailestingumo duris, o vėliau vadovavo iškilmingai Eucharistijai. Vysk. K. Kęstutis priminė visiems, jog praėjo lygiai 80 metų, kai 1935 m. Aušros Vartuose pagerbimui buvo iškabintas Gailestingojo Jėzaus paveikslas. Per pasaulį nuvilnijo ses. Faustinos regėjimų žinia apie jam taip reikalingą Dievo gailestingumą.

„Šis Gailestingumo metas – proga ne tik žavėtis, bet ir persiimti gailestingumu. Nepatyrę ir nepriėmę šios Dievo žinios ir kvietimo, nepatirsime ir Jo artumo, kurio kiekvienas ilgimės“, – sakė vysk. K. Kėvalas, paminėdamas, jog tai ir priemonė nugalėti nerimui ir nevilčiai, padaryti visą aplinką mielesnę patiems gyventi. Ganytojas pakvietė šiais metais skaityti ir medituoti Gailestingumo jubiliejų paskelbusio popiežiaus Pranciškaus bulę „Misericordiae vultus“.

Pamaldos baigtos malda Gailestingumo Motinai Mergelei Marijai. Po pamaldų Šiluvoje vyko akcija „Maltiečių sriuba“.


 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

DIEVAS nori, kad būtume laimingi, kad gyvenimas būtų ramybės ir džiaugsmo patirtis. Tačiau išbandymų niekada nepritrūksime. Kaip juos sutiksime, priklauso nuo mūsų nusiteikimo, nuo santykio, kurį Dievas dovanoja per savo Dvasios veikimą mūsų širdyse. Būkime Viešpaties mokiniai, kurie džiugiai atsilieptų: „Kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso“ (plg. 1 Sam 3).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune