Kauno arkivyskupijos ganytojų Velykinis sveikinimas (2016)
Paskelbta: 2016-03-26 17:34:32

2016-ieji, Jubiliejiniai Dievo Gailestingumo metai
Kauno arkivyskupijos ganytojų Velykinis sveikinimas

Skelbti prisikėlusį Jėzų – gailestingumo darbas

Brangūs broliai ir seserys, aleliuja! Sveikiname sulaukus šv. Velykų!

Kristaus Prisikėlimas yra reikšmingiausia mūsų krikščioniškojo tikėjimo žinia: Dievas, atsiuntęs savo mylimąjį Sūnų, kviečia priimti Jo meilę ir gailestingumą. Ir žemiškojo gyvenimo kasdienybėje, ir mirties valandą tedrąsina mus Jėzaus žodžiai: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas“ (Jn 11, 25). Štai kokia didi mūsų tikėjimo reikšmė: nuo jo priklauso mūsų amžinas likimas. Kaip svarbu šiuo tikėjimu dalintis ir skleisti pirmųjų, prisikėlusį Kristų išvydusių Jėzaus mokinių džiaugsmą! Esame išgelbėti viltimi (plg. Rom 8, 24), kad nebūsime palikti mirusiųjų buveinėje, – skelbia šiandienos Velykų šventė. Turime Tą, kuris pirma mūsų peržengė kančios ir mirties vartus ir prisikėlęs pažadėjo Dangų!

Velykos mums primena, kad tikėti, dalintis ir džiaugtis yra svarbūs krikščioniško gyvenimo aspektai. Pirmosios apie Jėzaus prisikėlimą sužino moterys: Marija Magdalietė ir kita Marija. Vėliau prie kapo atbėgo ir įtikėjo Petras bei Jonas, mylimasis Jėzaus mokinys. Šios moterys buvo su Viešpačiu iki galo Jo kryžiaus kančioje, Jį guldant į kapą, o dabar jos gavo meilės savo Viešpačiui dovaną – pirmosios patyrė džiaugsmą Prisikėlusiuoju. Tačiau tą patį vaizdą matė ir Jėzaus kapą saugoję kareiviai. Ir jie matė angelus, ir jie, kaip ir moterys, išsigando. Ir moterys, ir sargybiniai, palikę kapą, išskubėjo kitiems pasakyti, kas atsitiko, tačiau šios dvi žinios buvo labai skirtingos! Vienos nešė stulbinančią Prisikėlimo žinią, o kiti apsisprendė meluoti apie Jėzaus mokinius, neva paėmusius Mokytojo kūną. Velykų šventė ir manęs asmeniškai klausia: kuriai grupei aš priklausau? Ar patikėjęs / patikėjusi Jėzaus prisikėlimo žinia dalinuosi su kitais šiuo džiaugsmu?

Šiais Gailestingumo jubiliejaus metais ypač esame drąsinami gailestingumo darbams, tarp kurių yra ir nuliūdusį paguosti, abejojančiam patarti. Pirmieji Kristaus mokiniai tai puikiai atliko paskleisdami tikėjimo žinią iki žemės pakraščių. Jie mus skatina nebijoti eiti į mūsų Tėvynę, šeimas, bendruomenes, net į gyvenimo paribius ir nešti žmogų bei tautas gelbėjančio Prisikėlusio Viešpaties džiaugsmą.

Skelbti kitam žmogui prisikėlusį Jėzų yra gailestingumo darbas artimui. Jubiliejiniai Gailestingumo metai tegul mus drąsina dalintis šia Gerąja Naujiena su visais savo broliais ir seserimis!

Lionginas VIRBALAS SJ
Kauno arkivyskupas metropolitas

Kęstutis KĖVALAS
Kauno vyskupas augziliaras

 

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune