Kunigų ugdymo konferencijoje – liturgijos žinių atnaujinimas (2016 04 20)
Paskelbta: 2016-04-22 09:39:53

Balandžio 20 dieną Kauno arkivyskupijoje tarnaujantys kunigai rinkosi į nuolatinio ugdymo konferenciją kurijoje. Jai vadovavo arkivyskupas Lionginas Virbalas, o jos svečias šįsyk buvo kun. teol. lic. Saulius Černiauskas, Panevėžio vyskupijos kurijos kancleris, kurio pranešimas skirtas liturgijos šventimo žinioms atnaujinti. Taip pat aptartos kitos sielovados aktualijos; kunigai bendra malda palydėjo savo darbą, vėliau drauge bendravo prie pietų stalo.

Pasitelkdamas Romos Mišiolą bei vaizdo medžiagą, Rytų kolegijoje studijavęs kun. S. Černiauskas pakvietė brolius kunigus pažvelgti į savo tarnavimą prie altoriaus, atnaujinti žinias liturgijos šventimo srityje: „Mūsų pagrindinis tarnavimo liturgijoje uždavinys – aiškiau atskleisti šventuosius dalykus“, – sakė svečias kunigas, atkreipdamas dėmesį, jog Vakarų krikščionių liturgija, palyginti su Rytų, atrodo tarsi „sterili“, jos apeigos ir maldos trumpos. Nuo to, kaip kunigas perteikia jų tekstus, kaip švenčia liturgiją, priklauso ir tai, kaip žmogus per liturgiją susitinka su gyvuoju Dievu.

Vėliau buvo aptarti keli svarbesni liturgijos šventimo aspektai. Kalbėta apie Viešpaties aukos vietą – altorių, kuris įrengiamas taip, kad jį būtų galima apeiti aplink. Be kita, pasidalyta mintimi, koks svarbus yra kunigo atėjimas prie altoriaus atitrūkus nuo visų kitų rūpesčių, ateinant aukoti Viešpaties aukos ne formaliai, bet su nuoširdžia malda, kurią susirinkusi bendruomenė visada pastebi. Kunigų dėmesys buvo atkreiptas į Krikšto atminimą reiškiančio pašlakstymo svarbą, į Evangeliją skelbimą – ne savo, bet Dievo vardu – tai paties Dievo patarnavimas savo žmonėms per liturgiją; pabrėžtos pauzės, kurias reikia daryti po homilijos, po Komunijos, po celebranto kiekvieno pakvietimo „Melskimės“ – tai Lietuvos bažnyčiose dar reta, ir tikintieji turi būti to mokomi katechezėse. Visuotinė malda, pasak prelegento, turi būti aktuali ir jai skaityti reikia pasitelkti bendruomenę. Kalbėta apie Komunijos dalijimą abiem pavidalais atsižvelgiant į esamas rekomendacijos.

Aptaręs kai kuriuos celebrantų gestus, kun. S. Černiauskas ypač atkreipė domesį į Mišių maldas prie altoriaus: čia negalimos interpretacijos, o maldos nuotaiką kuria ir balso intonacijos. Kiekvienas tariamas žodis turi turėti svorį taip, kad klausančiajam taptų ir jo paties malda. Atkreiptas dėmesys, jog kunigas savo tarnystę prie altoriaus atlieka ir tikinčiojo gėriui.

„Turime atsinaujinti, padėti vieni kitiems patarimais, kaip prie altoriaus tarnaudami atrodome iš šalies“, – sakė kun. S. Černiauskas, pakviesdamas rūpintis, kad žmonės iš Mišių neišeitų be palaiminimo; be to, priminti apie Mišių vaisius, kuriuos Kristaus auka neša ir aukojančiajam, ir besimeldžiančiajam. Vėliau svečias atsakė į kunigų klausimus, vyko gyvas ir draugiškas pasidalijimas apie šią esminę kunigo tarnystės dalį.

Pristatydamas kitas sielovados aktualijas, arkivyskupas L. Virbalas pakvietė švęsti Gyvybės dieną, atkreipiant dėmesį į gyvybės dovaną, be to, atsiliepti į popiežiaus kvietimą ir tądien surengti rinkliavą Ukrainai paremti. Kunigai ir pasauliečiai pakviesti į „Katalikų akcijos“ susitikimą Suvalkuose gegužės 4 d. Visi Lietuvos kunigai kviečiami į jiems skiriamas Susikaupimo dienas birželio 1 d. (Vilniaus kunigų seminarijoje) ir 2 d. (Pažaislyje). Jų tema „Vidinės laisvės siekimas. Ką reiškia šiais laikais būti kunigu? Psichologiniai ir dvasiniai aspektai“, o joms vadovaus Grigaliaus universiteto rektorius prof. Hansas Zollneris SJ. Arkivyskupas paragino parapijų klebonus pasirūpinti jaunimu, padėti išvykti į Pasaulio jaunimo dienas, nepraleidžiant tokios ypatingos progos jauniems žmonėms patirti bendrystės džiaugsmą tarp tikinčių bendraamžių.

Arkivyskupijos atstovas nacionaliniame Gailestingumo kongrese kun. Artūras Kazlauskas trumpai pristatė programą, pakvietė kuo gausiau atstovauti arkivyskupijai, vykti organizuotai su savo parapijiečiais. Ypač kunigai reikalingi klausyti išpažinčių. Norima, kad organizuojamoje eisenoje parapijų bendruomenės dalyvautų su savo vėliavomis. Pakviesta platinti informaciją parapijose apie kongresą, medžiagą apie Gailestingumo jubiliejų, keliaujančius dalyvauti išankstinėje registracijoje.

Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas pakvietė kunigus balandžio 23 d. drauge švęsti seminarijos Kaune 150 metų jubiliejų. Iškilmės prasidės dvasininkų procesija iš Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčios į Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčią, kur 15 val. bus aukojamos iškilmių Mišios.

Kun. Aldonas Gudaitis SJ pranešė kunigams apie Gyvenimo ir tikėjimo institute nuo gegužės 5 d. pradedamą mėnesio trukmės programą ekstraordinariams Komunijos dalintojams rengti ir paragino kviesti į ją savo parapijų atstovus. Po pasirengimo šie žmonės galėtų talkinti kunigams nunešdami šv. Komuniją ligoniams namuose ar esant reikalui padėdami ją išdalyti per pamaldas.

Kaip įprasta šiose konferencijose, kunigams pristatytos institucijų renginių aktualijos: Lietuvos Caritas pakvietė į balandžio 28 d. kartu su Kauno arkivyskupija rengiamą konferenciją apie Bažnyčios atsaką į prekybą žmonėmis.

Kunigai pakviesti įsigyti krikščioniškos literatūros, o konferencijoje prisistačiusi Kauno „Arkos“ bendruomenė siūlė savo rankų darbelių.

Kita kunigų konferencija – gegužės 18 d.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune