Ekumeninės pamaldos Kaune (2018 01 22)
Paskelbta: 2018-01-23 11:56:06

Nuotraukos – Dariaus CHMIELIAUSKO

Švenčiant 2018 metų Maldos už krikščionių vienybę savaitę, sausio 22 d. vakare, Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje susirinkę šešių krikščionių Bažnyčių ir bendrijų nariai bei jų dvasininkai, kaip Dievo vaikai, kaip to paties Kristaus mokiniai, pradėjo Ekumenines pamaldas šaukdamiesi Šventosios Dvasios, kad Ji uždegtų širdis melsti Bažnyčios vienybės. Šias intencijas ir liturgiją pristatė visus sveikinęs bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius.

Pamaldos vyko pagal 2018 metų Karibų regiono krikščionių Bažnyčių parengtus liturgijos tekstus ir simbolius, atliepiančius savaitės temą Tavo dešinė, Viešpatie, yra nuostabi jėga (Iš 15, 6) ir bylojančius apie šiuolaikines vergijas ir žmogaus nužmoginimą. Karibų regionas skaudžiai nukentėjo nuo kolonizatorių, sykiu atnešusių krikščionybę, tačiau engiamiems vietos gyventojams, iš kurių buvo atimamos pagrindinės žmogaus teisės, Biblija tapo paguodos ir išlaisvinimo šaltiniu. Liturgijos centre buvo išlaisvinantis Dievo žodis ir nutrūkstančios grandinės. Taip prieš susirinkusiųjų akis vėrėsi visa išlaisvinanti Dvasios galybė, pajėgi sutraukyti bet kokio blogio grandines, atskiriančias žmogų nuo Dievo ir vienus nuo kitų.

Tradiciškai giedant broliams ortodoksams maldai prie altoriaus atėjo Ortodoksų Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios kunigas Igoris Rinkevičius, Kauno evangelikų liuteronų Švč. Trejybės bažnyčios kun. Saulius Juozaitis, Evangelikų reformatų bažnyčios diak. Jonas Žiauka, Jungtinės metodistų bažnyčios kun. Remigijus Matulaitis, Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ pastorius Gabrielius Lukošius, kun. Kęstutis Rugevičius, nuolatinis diakonas Audrius Jesinskas. Prie jų prisijungė ir kitas garbingas pamaldų dalyvis – gyvasis mūsų laisvės kainos liudininkas, Evangelikų reformatų generalinis superintendentas Tomas Šernas.

Giedojo katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys ir broliai ortodoksai. Evangeliją skelbė diak. Audrius Jesinskas, vėliau dvasininkai tarė trumpus savo žodžius.

Ortodoksų kun. Igoris Rinkevičius atkreipė dėmesį į ką tik paskelbtą Evangeliją apie moters išgydymą (Mk 5, 21–43, jos istoriją sykiu savo bendruomenei perteikdamas rusų kalba). Jėzus iš daugelio prie Jo buvusių žmonių pastebi tik šią vargšę sergančią moterį, kuri prie Jo prisiartina su nuoširdžiu tikėjimu, ir išgydo iš minios tik ją vieną. Viešpats ruošia tai kiekvienam žmogui asmeniškai, kuris artinasi prie Jo su tikėjimu.

Metodistų kun. R. Matulaitis minėjo, jog Dievo žodis skatina mąstyti apie aukštesnius dalykus – dvasinį gyvenimą, suteikiantį žmogui laisvę – laisvę nuo neapykantos, pykčio, nepasitikėjimo, klastos. Pasidžiaugė, kad šiandien laisvai gali rinktis, išreikšti savo tradiciją ir kartu melstis už krikščionių vienybę.

Evangelikų reformatų kun. T. Šernas atkreipė dėmesį, jog Dievas nori ne aukų, bet gailestingumo. Jėzus savuoju gailestingumu surenka į vieną vietą ir prašo melsti gailestingumo. Be to, T. Šernas pasidalijo lūkesčiu po 5 metų Kaune pakviesti į maldą grąžintoje evengelikų reformatų bažnyčioje.

Pastorius G. Lukošius palinkėjo visiems krikščionims kasdien skaityti Šventąjį Raštą, o jo mintį apie vieną kaimenę ir vieną Ganytoją priminęs evangelikų liuteronų kun. S. Juozaitis pakvietė po šių pamaldų pratęsti bendrystę liuteronų parapijoje. 

Po tikėjimo išpažinimo į bendrą maldą prie altoriaus atėję susirinkusiųjų bendruomenių atstovai susikabino rankomis ir sudarė žmonių grandinę sykiu melsdami išlaisvinimo, naujos dvasios ir naujos širdies, atmesti smurtą ir būti Jėzaus taikos tarnais, sustiprėti bendrystėje su broliais ir seserimis Kristuje.

Bažnyčios rektoriaus pakviesti, vėliau visi pamaldų dalyviai susiėmė už rankų, apjuosė bažnyčią, jungiami ne grandinių, bet į širdis įlietos Kristaus meilės, ir kartu meldėsi Jėzaus išmokyta „Tėvų mūsų“ malda. 

Pasveikinę vieni kitus Kristaus ramybės palinkėjimu, vėliau Jo šviesą, visų krikščionių pastangomis nešamą į pasaulį, pamaldų dalyviai paliudijo uždegtomis žvakėmis savo rankose.

„Gyvųjų akmenų“ bendruomenė šia proga visus pakvietė į krikščionių vienybei skiriamą Atsinaujinimo dieną „Tėvo širdis“ >>, kuri vyks Kaune sausio 28-ąją. 

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune