Pas Viešpatį iškeliavo kun. Gintas LEONAVIČIUS (1966–2012–2018)
Paskelbta: 2018-02-23 13:10:14

 Kaunas, 2018 02 23

A†A KUNIGAS GINTAS LEONAVIČIUS
(1966–2012–2018)

2018 metų vasario 23 dieną, eidamas 53-iuosius metus, Kaune mirė Betygalos, Paliepių ir Vosiliškio parapijų klebonas kunigas Gintas Leonavičius.

Kunigas Gintas Leonavičius gimė 1966 metų sausio 11 dieną Kaune, darbininkų šeimoje. Buvo jauniausias vaikas, kartu su juo augo dvi vyresnės seserys. Šeima visuomet buvo labai religinga ir vos mėnesio sulaukęs mažasis Gintas buvo pakrikštytas Kauno arkikatedroje, kur vėliau priėmė ir kunigo šventimus. Mokėsi Kauno 27-ojoje vidurinėje mokykloje, kurią baigęs 1984 metais įgijo staliaus specialybę ir vėliau dirbo pagal ją.

Gintas niekuomet nebuvo toli nuo religinės praktikos, tačiau ji ypatingai pasireiškė, kai apie 2000-uosius metus Kauno Šv. Antano Paduviečio, gimtosios Ginto Leonavičiaus parapijos, klebonas pakvietė jį įsitraukti į parapijos savanorių eiles. Vėliau labai suartėjo su pranciškonais pasauliečiais (tretininkais) ir taip pat su dideliu nuoširdumu įsitraukė į jų veiklą, nevengdamas jokių įpareigojimų. Tylus ir kantrus, šiek tiek uždaro būdo, jis visuomet stengdavosi patarnauti žmonėms.

Savo pašaukimą į kunigystę pats Gintas vadino „vėlyvu pašaukimu“. Besidarbuodamas parapijoje bei tretininkų bendruomenėje, 2005 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją ir baigė ją 2011 metais. Diakono praktiką atliko Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijoje. Kunigu Gintas Leonavičius buvo įšventintas 2012 metų sausio 8 dieną ir paskirtas Raseinių parapijos vikaru. Ten dirbo trejus su puse metų, kai, žuvus Betygalos parapijos klebonui kunigui Viktorui Aukštakalniui, arkivyskupas pasiūlė kunigui Gintui užimti jo vietą. Nors ir nesijausdamas tinkamas šioms pareigoms, galbūt kažkiek ir abejodamas, jis paklusniai priėmė paskyrimą. Drauge aptarnavo taip pat ir Paliepių bei Vosiliškio parapijas.

Iš tiesų kunigas Gintas Leonavičius buvo tikrai geras ir nuoširdus klebonas. Uoliai ėjo savo pareigas, buvo visuomet sąžiningas, rūpestingai tvarkė visus jam pavestų parapijų reikalus. Stipriausia jo savybė buvo nuoširdumas. Nors pats daug nekalbėdavo apie save, tačiau buvo atviras žmonių rūpesčiams, ir jo kiek drovoka šypsena nuginkluodavo net ir tuos, kurie, atrodytų, nebūdavo pasirengę priimti jo sprendimų. Ištikimas tarnystėje, visuomet pasirengęs daryti tai, kas pavesta, – tokį jį prisimins jo konfratrai, draugai ir parapijiečiai.

Paskutinius tris mėnesius kunigas Gintas Leonavičius susidūrė su sveikatos problemomis. Atrodo, kad jis ir pats neįtarė sergąs sunkia liga. Tie paskutiniai mėnesiai jam buvo savotiškas kryžiaus kelias, vedantis iš vienos ligoninės į kitą, į namus ir vėl į ligoninę. Priėmęs Ligonių sakramentus, vienybėje su Viešpačiu vasario 23 dieną jis iškeliavo į amžinybę.

Kunigo Ginto Leonavičiaus žemiškieji palaikai bus pašarvoti Betygalos Šv. Mikalojaus bažnyčioje 2018 metų vasario 25 dieną, sekmadienį, 9 valandą. Vasario 26 dieną 12 valandą Betygalos bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios, po kurių karstas su Ginto Leonavičiaus palaikais bus išvežtas į jo gimtosios Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos bažnyčią. Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos vasario 28 dieną 11 valandą Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje, po kurių, jo paties pageidavimu, kunigas Gintas Leonavičius bus laidojamas Karmėlavos kapinėse prie savo artimųjų.

Amžinąjį atilsį duok ištikimam savo tarnui, Viešpatie!

Kauno arkivyskupijos kurija

Ganytojo žodis

Kristus keliauja laike. Jis nori eiti į mūsų gyvenimus, mūsų kasdienybę ir šventes. Jis „praskynė“ kelią ir į mums visiems pažadėtą prisikėlimą. Te Velykos dovanoja naują gyvenimą mums kiekvienam asmeniškai, mūsų šeimoms, mūsų Tėvynei Lietuvai ir mūsų pasauliui! Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė!

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune