ŠILINĖS: Šv. Jono Pauliaus II diena su pašvęstojo gyvenimo broliais ir seserimis (2018 09 07)
Paskelbta: 2018-09-07 13:26:42

Nuotraukos – Juozo KAMENSKO

Rugsėjo 6 d. šv. Mišiomis ir procesija su Švč. Sakramentu iš Apsireiškimo koplyčios į Šiluvos baziliką per aikštę prasidėjo didieji Mergelės Marijos Gimimo atlaidai. Juos pradėjo arkivyskupijos ganytojai, beveik dešimtis kunigų, per visas atlaidų dienas nuolat patarnausiantys piligrimams, diakonai, Kauno kunigų seminarijos klierikai, atlaidų organizatoriai ir jaunieji Šv. Jono Pauliaus II piligrimų savanoriai bei kiti talkininkai, Šiluvos parapijiečiai.

Rugsėjo 7-ąją, kaip įprasta, pirmoji atlaidų buvo skirta šv. Jonui Pauliui II. „Kristaus ramybė teviešpatauja jūsų širdyse. <...>Taip! Kristus tebūna jūsų gyvenimo, jūsų demokratijos ir ateities uola“, – sakė per Žodžio liturgiją Šventasis Tėvas, lankydamasis Šiluvoje rugsėjo 7-ąją, lygiai prieš 25-erius metus.

Šį apaštališkąjį apsilankymą Šiluvoje mena prieš dešimtmetį pašventintas Šv. Jono Pauliaus II paminklas aikštėje, jo vardu pavadintas dvasinis centras, gatvė greta aikštės. Gyvai mena šį pirmąjį Lietuvos istorijoje popiežiaus vizitą ir daugybės žmonių širdys, šiandien jau su virpuliu laukiančios popiežiaus Pranciškaus apsilankymo, jo žinios ir jų gyvenimo palaiminimo.

Šią dieną šv. Mišiose šv. Jono Pauliaus II užtarimo prašyta atlaidams ir jų malonėms, į jo pavyzdį žvelgta meldžiant uolumo, kuklumo dovanų mūsų kasdienybėje, prašyta, kad ją išgyventume turėdami daugiau vilties ir džiaugsmo.

Švęsti pirmosios Šilinių dienos šiemet buvo pakviesti pašvęstojo gyvenimo nariai. Iš visos Lietuvos, įvairių vienuolinių bendruomenių broliai ir seserys gausiai atvyko į Šiluvą.  Atnaujinti čia savo vilties ir džiaugsmo, tarnavimo ir liudijimo suvažiavo daugiau kaip 20-ies kongregacijų seserys bei daugiau kaip 10-ies kongregacijų broliai, tarp jų ir redemptoristai iš Slovakijos.  

10 val. vienuoliai sveikino Švč. Mergelę Mariją jos gimtadienio išvakarėse bendra malda Apsireiškimo koplyčioje. Joje jungtinis vienuolių choras drauge su arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ giedojo vieną gražiausių Rytų Bažnyčios himną Marijos garbei Akatistą.

Iškilmingoje Eucharistijoje, kuri per atlaidus švenčiama beveik kasdien pilnoje Šiluvos aikštėje priešais Baziliką, buvo prašoma malonės vienuoliams būti tėvais, motinomis ir broliais dalijantis viltimi, kurią jie kviečiami pranašauti.

Suskubusius į atlaidus pirmuosius piligrimus, ypač vienuolius Šiluvoje šią dieną pasveikino, liturgijai vadovavo ir homiliją pasakė Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, kuris drauge yra ir LVK Vienuolijų reikalų komisijos pirmininkas. Eucharistiją koncelebravo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, kunigai vienuoliai. Giedojo jungtinis vienuolių choras, vadovaujamas ses. Celinos Galinytės OSB.

„Telaimina Dievas, kad atspindėtume Kristaus veidą savo pašaukime, savo kasdieniame gyvenime, į kurį esame kviečiami“, – sakė broliams ir sesėms vysk. L. Vodopjanovas OFM,  homilijoje atkreipęs jų dėmesį į popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį paraginimą Gaudete et Exsultate. Tai paraginimas ieškoti šventųjų kasdienybėje, tarp paprastų žmonių. Tai sykiu pakvietimas mokytis pastebėti kitus žmones, jiems pasitarnauti. Magnificat giesmėje matome, kaip Marija troško garbinti Dievą, dėtis į savo širdį visus Jo darbus. Ši giesmė yra mažutėlių išaukštinimas. Homilija užbaigta ištikimos vienuolinės tarnystės palinkėjimu tarnaujant Dievui ir žmonėms, ypač tiems, kurie yra šalia.

Prieš šias šv. Mišias vienuoliai klausėsi kun. Artūro Kazlausko katechezės, o joms pasibaigus, po agapės,  rinkosi į paskaitą Piligrimų informacijos centre, kaip nuoširdžiai tarnaujant kitiems išvengti perdegimo sindromo (rengė VšĮ Magnificat leidiniai). Vedė psichologas Julius Kvedarauskas.

Visus apsilankiusius Šiluvoje vienuoliai nudžiugino savo rankų darbais mugėje.  

Ir šiemet atlaiduose įsikūrusi Carito Susitikimų palapinė. Jos tema „Popiežius meldžia Dievo sušildyti mūsų širdis, kad mes padėtume benamiams“ buvo kviečiama keisti nuostatas vargstančiųjų gatvėje atžvilgiu veikiant konkrečiai. Eksponuojama nuotraukų paroda, kurioje užfiksuotos maldos  kartu su sunkumus patiriančiais asmenimis akimirkos. Temą pristatė Kauno arkivyskupijos Carito Benamystę ir sunkumus išgyvenančiųjų dienos centras.

Kava ir arbata vaišina atlaiduose vaišina dekanatų Carito savanoriai. Šią dieną tai darė Kėdainių dekanato karitiečiai.

Rugsėjo 7 d. atlaiduose piligrimams patarnavo Kėdainių dekanato kunigai. Šv. Mišioms Apsireiškimo koplyčioje ir Bazilikoje vadovavo Kėdainių dekanas Norbertas Martinkus, kun. Edvinas Rimavičius. Giedojo Kėdainių Šv. Juozapo parapijos choras, vargonininkė Gintarė Brazinskienė, taip pat Egidijus Obrikis (Jonava).

Vakaro šv. Mišioms Šiluvos aikštėje vadovavo Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vysk. Arūnas Poniškaitis, giedojo Kretingos kultūros centro moterų choras „Svaja“ ir vyrų ansamblis „Žilvinas“, vadovas Aloyzas Žilys

Vakare 19 val. Bazilikoje su „Marijos radiju“, laukiant Mergelės Marijos Gimimo iškilmės, prasidėjo visą naktį trukusi Švč. Sakramento adoracija.

Rugsėjo 8-ąją į Šiluvą ypač kviečiami žiniasklaidos, kultūros, meno darbuotojai. 14 val. Piligrimų informacijos centre bus pristatoma nauja Tomo Vilucko knyga „Popiežiaus Pranciškaus tiltai“. Susitikime dalyvaus Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. 21 val. Šiluvą apjuos Žiburių procesija su Švč. Sakramentu. Išsamiau apie rugsėjo 8 d. žr. >>. 

Šiluva, Marijos pasirodymų prieš 410 metų palaiminta žemė, šiuolaikinė, patogi piligrimams šventovė, laukia visų atvykstančių  pasirinkus sau patogų šv. Mišių laiką (iš viso per dieną jos aukojamos net šešerios >>). Atvykstantieji kviečiami taip pat į bendrą maldą Kryžiaus kelyje (nuo 9 val. per Šiluvos šilą), į Marijos valandas, Rožinį, Gailestingumo vainikėlį. Nuo 11 iki 21 val. Bazilikos koplyčioje vyksta Švč. Sakramento adoracija – nuo seno Šiluvos Marija, tituluojama Ligonių Sveikata, yra nepaliaujantis užtarimas visiems, kurie artinasi prie jos Sūnaus, ieškodami Dievo artumo ir pagalbos.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Yra gražiai sakoma – kuo tamsesnė naktis, tuo ryškiau spindi žvaigždės. Iš tiesų, šiemet ryškiau pamatėme daugelį svarbių dalykų. Pirmiausia, kad gyvenime esama sričių, kuriose negali būti jokių kompromisų. Nors Vakaruose teisingai pabrėžiame bendro sutarimo ir bendruomeniškumo svarbą, vis dėlto įsitikinome, kad ne visuomet toks sutarimas įmanomas. O kartais, ginant tiesą, tenka atiduoti ir patį brangiausią turtą – gyvybę.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune