LIETUVOS LAISVĖS DIENA Šiluvoje – su džiaugsmu dėl artėjančio popiežiaus vizito (2018 09 09)
Paskelbta: 2018-09-09 16:55:25

Nuotraukos – Juozo Kamensko

Rugsėjo 9 d. Šiluva ir ją užliejusi piligrimų jūra šventė pagrindinį didžiųjų Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų sekmadienį. Saulės nutviekstoje aikštėje šventėme savo laisvę, garbinome Viešpatį, žmonių ir tautų laisvės Šeimininką, dėkojome už valstybės nepriklausomybę, kurios šimtmetį šiemet minime, atverdami širdis džiaugsmo apstybei, kurią ruošia dangus, siųsdamas Lietuvai ir mūsų kaimynėms Latvijai bei Estijai popiežių Pranciškų.

Su popiežiumi jau netrukus sveikinsimės iš visai arti Vilniuje ir Kaune, tačiau ir čia, Šiluvoje, Šventasis Tėvas buvo arti šių švenčiančių žmonių – per Šventojo Sosto nuncijų arkivyskupą Pedro López Quintaną, kuris sveikino popiežiaus vardu ir vadovavo Eucharistijos liturgijai. Šias iškilmes galėjo švęsti ir visa Lietuva – per tiesioginę LRT ir „Marijos radijo“ transliaciją.

„Būti laisviems – tai pažinti Jėzų Kristų“, – sakė katechezėje prieš iškilmių kulminaciją – iškilmingą Eucharistiją kun. Gintaras Blužas OFS. Pasak jo, neužtenka sustoti gerame kelyje. Tėvynės laisvė turi tarnauti galutinei – Dievo vaikų laisvei, gyvenimui Jo karalystėje. Šiandien turime daugybę pasirinkimų, bet turime laiko rinktis tik geriausia. Esame kviečiami į tokią laisvę, kuri kaip upė turi krantus – Dievo įsakymus. Norint pažinti Dievą, neužtenka vien toleruoti Jo buvimą, tikėjimą. Jėzus sakė: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas.“ Katechezėje kviesta pažinti Jėzų kaip Asmenį, priimti Jo mokymą. Tai iš tiesų išlaisvina, padeda gyventi Dievo Dvasioje tarnaujant kitiems.

„Švęskime atlaidus, melskimės už Lietuvą ir laukime atvykstant popiežiaus Pranciškaus“, – sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, Eucharistijos pradžioje džiugiai sveikindamas apaštališkąjį nuncijų, koncelebruojančius brolius vyskupus – Vilniaus arkivyskupą metropolitą Gintarą Grušą, arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių, Kaišiadorių vyskupą Joną Ivanauską, Panevėžio vyskupą Liną Vodopjanovą, Vilkaviškio vyskupą Rimantą Norvilą, Kaišiadorių vyskupą emeritą Juozą Matulaitį, Vilniaus arkivyskupijos augziliarą Arūną Poniškaitį, kelių vyskupijų brolius kunigus, patarnaujančius diakonus, Vilniaus, Telšių ir Kauno seminarijų klierikus.

Buvo pasveikinti garbūs iškilmių svečiai – Vilniaus ir Lietuvos ortodoksų arkivyskupo Inokentijaus pasiuntinys t. Nikolajus Murašovas, LR Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, prof. Vytautas Landsbergis, Vyriausybės, Seimo nariai, savivaldybių merai, universitetų rektoriai, visi gausūs Šilinių dalyviai, Mišiose giedojęs jaunimas – Vilniaus jėzuitų gimnazijos choras „Krantas“ ir Kauno jėzuitų gimnazijos mišrusis choras, jų vadovai Dovilė Mačiukaitė-Krasauskienė, Leonidas Abaris ir Erika Lukšienė.

„Brangūs broliai ir seserys, toks didžiulis susirinkimas kartu su Šventojo Tėvo atstovu mums pateikia Bažnyčios, vieningos ir visuotinės, paveikslą, Kristaus sukurtos, Jo misijos vaisiaus, kurią Jėzus patikėjo savo apaštalams eiti ir padaryti mokiniais visas tautas krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Popiežius Pranciškus yra kartu su jumis“, – tikino jo atstovas apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, dėkodamas už galimybę kartu švęsti Eucharistiją.

„Mums duota malonė atnaujinti meilę Marijai, stebėtis ja ir garbinti už didžius dalykus, kuriuos Visagalis suteikė jai ir joje nuveikė. Kontempliuodami Mergelę Mariją gauname dar vieną malonę: tampame įgalūs pamatyti savo gyvenimo gelmę.Taip, nes ir mūsų kasdienė egzistencija su savomis problemomis ir viltimis gauna šviesą iš Dievo Motinos, iš jos dvasinės kelionės, iš jos paskyrimo išaukštinimui: tai kelionė ir tikslas, kurie gali ir kažkokiu būdu turėtų tapti mūsų pačių kelione ir mūsų pačių tikslu.

Ši šventė mus augina taikoje, nes kalba apie tai, kaip Dievas mus myli. Marijos Gimimas yra ženklas, kad Dievas paruošė mums išganymą. Tai kvietimas į džiaugsmą“, – kalbėjo apaštališkasis nuncijus homilioje, pasidalydamas ir savo džiaugsmu vėl apsilankyti Marijos apsireiškimu palaimintoje Šiluvos žemėje (dalį homilijos nuncijus pasakė lietuviškai).

„Marija šiandien mus moko išsaugoti nepažeistą mūsų tikėjimą į Dievą, tą tikėjimą, kuris buvo mums padovanotas per Krikštą ir kuris mumyse turi nuolat augti ir bręsti per įvairius mūsų krikščioniškojo gyvenimo etapus. Tą patį tikėjimą, kurio sustiprinti atvyksta Šventasis Tėvas“, – kalbėjo nucijus, kviesdamas priimti popiežių nuoširdžiai ir su dėkingumu: dalyvauti įvykiuose, kur jis bus, lydėti jį gatvėmis, kur jis važiuos, melsti, kad Viešpats jį stiprintų jo tarnystėje Bažnyčiai.

„Popiežiaus vizitas yra tikra Dievo dovana Bažnyčiai Lietuvoje“, – sakė arkivyskupas Quintana ir kvietė žodžiais bei asmeniniu liudijimu dalyvauti evangelizacinėje Bažnyčios misijoje. Homilijoje pabrėžta krikščioniškų šeimų liudijimo svarba. Šventasis Tėvas Lietuvoje išgyvens maldos artumą su šeimomis, padėkos tiems, kurie padeda šeimoms įveikti sunkumus palydėdami, tarnaudami. Popiežiaus vizitą ir jo vaisius, visą Lietuvą apaštališkasis nuncijus paragino patikėti dangiškajai Motinai, Šiluvos Karalienei (visą homiliją skaityti >>).

Tiesos ir teisingumo pareigą tarnaujant šimtametei Lietuvos valstybei, jos žmonėms, pareigas gamtai ir visai kūrinijai, jaunimo įkvėpimą šventumo Dvasiai ir kitas svarbias šių laikų intencijas šią dieną patikėjome Viešpačiui Visuotinėje maldoje, o duoną ir vyną bei pintinę rudens obuolių piligrimams prie altoriaus atnašų procesijoje nešė šešių vaikų šeimyna.

Užbaigiant Eucharistijos liturgiją, kurioje daugybė žmonių, susitaikę su Dievu Atgailos sakramentu, priėmė šv. Komuniją, priėmė ir Bažnyčios palaiminimą savo ir savo šalies ateičiai.

Už maldą Šiluvoje, bendradarbiavimą ypač socialinėje srityje Katalikų Bažnyčiai valdžios vardu padėkojo Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis.

Arkivyskupas Lionginas Virbalas nuoširdžiai dėkojo už nuncijaus žodį, parengiantį susitikimui su popiežiumi. Dėkojo broliams vyskupams, kunigams, visiems iškilmių dalyviams, savanoriams, pakviesdamas dar pasidžiaugti Šilinių bendryste, dalyvauti kitose pamaldose, pasidomėti krikščioniška spauda, pasigrožėti vienuolių rankdarbiais, aplankyti popiežiaus vizito informacijos palapinę, Carito Susitikimų palapinę bei palapinę, pavadintą „Turiu tau laiko“, kurioje su budinčiais kunigais, seminaristais, diakonais galima pasitarti dvasiniais klausimais. 

Carito kiemelyje Kauno I dekanato karitiečiai kvietė piligrimus pasistiprinti. Susitikimų palapinėje Caritas kvietė dalytis apie jo misiją ir siūlė temą „Popiežius Pranciškus: Dievo didybė ir meilė, kurią jis įdėjo į mūsų širdis, yra tokia, jog tai, ką turime nesibaigia niekadaCaritas priima popiežiaus pavestą misiją – savo veikloje atkurti Bažnyčios motinišką švelnumą.“ Piligrimai į bendrystę buvo kviečiami kartu su Vilniaus arkivyskupijos Caritu ir giesme.

15 val. Šiluva sveikino trijų dienų piligrimų žygio iš Kryžių kalno dalyvius, lydimus Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio. Šv. Mišiose buvo meldžiamasi už Lietuvos jaunimą. Homiliją pasakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.

Šią dieną piligrimams klausyklose, be nuolat atlaiduose tarnaujančių kunigų, patarnavo Kauno I dekanato kunigai. Šv. Mišias aukojo, homilijas sakė kun. Andrius Alminas, kun. Audrius Mikitiukas, mons. Vytautas Grigaravičius, kun. Andrius Končius. Giedojo Kantičkinių giesmių jaunimo grupė, Raseinių parapijos jaunimas, Krekenavos bazilikos ir Telšių Mergelės Marijos Ėmimo į dangų chorai.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Yra gražiai sakoma – kuo tamsesnė naktis, tuo ryškiau spindi žvaigždės. Iš tiesų, šiemet ryškiau pamatėme daugelį svarbių dalykų. Pirmiausia, kad gyvenime esama sričių, kuriose negali būti jokių kompromisų. Nors Vakaruose teisingai pabrėžiame bendro sutarimo ir bendruomeniškumo svarbą, vis dėlto įsitikinome, kad ne visuomet toks sutarimas įmanomas. O kartais, ginant tiesą, tenka atiduoti ir patį brangiausią turtą – gyvybę.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune