Šv. Kalėdas artino Kauno arkikatedroje sutiktos šv. Antano Paduviečio relikvijos (2019 12 22)
Paskelbta: 2019-12-22 18:53:03

Prieškalėdinę staigmeną Lietuvai ir Kaunui besibaigiant adventui dovanojo nuo seno mūsų žmonių žinomas ir gerbiamas  šventasis Antanas Paduvietis. Didžioji jo relikvija (lot. massa corporis, tai yra kūno dalis), lydima brolių pranciškonų, nuo gruodžio 15 d. apsilankiusi 7 Lietuvos bažnyčiose (Telšiuose, Plungėje, Rietave, Kretingoje, Klaipėdoje, Marijampolėje, Vilniuje), gruodžio 22 d. sekmadienį sutikta Kauno arkikatedroje bazilikoje.

Jau prieš 12 val. šv. Mišias prie didžiųjų durų pasitikti relikvijų – ir ne tik šv. Antano, bet ir šv. Pranciškaus – rikiavosi eilės žmonių, vėliau nulydėjusių procesiją su relikvijomis prie šoninio altoriaus, kur jos buvo išstatytos pagerbti.

„Šv. Antanas Paduvietis mums yra tarsi šventų Kalėdų pranašas. Relikvijorius vaizduoja šventąjį, laikantį savo rankose Kūdikį Jėzų. Ir mums lengviau žvelgti į Dievą kaip į mažą Kūdikį, priimti Jį, melsti, prašyti ir atsiprašyti. Šios relikvijos ir šv. Antanas padeda mums vesdami į šiltą, betarpišką ryšį su Dievu, kokį išgyveno ir pats šventasis“, – sakė relikvijorių pasitikęs ir pašventinęs arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius.

Ganytojas vėliau sveikino Eucharistiją koncelebruojančius Kaišiadorių vyskupą Joną Ivanauską, brolius kunigus pranciškonus – iš Paduvos relikvijas atlydėjusius Danielių ir Egidijų bei brolį kunigą Juozapą Mariją Žukauską, diakoną Darių Chmieliauską ir visus gausiai susirinkusius švęsti IV Advento sekmadienio Mišių, pasiruošti šventų Kalėdų šventėms ir priimti Dievo artumą padedami  ir šv. Antano.

Homiliją pasakęs brolis Danielius atkreipė dėmesį, jog per visą dviejų tūkstančių metų krikščionybės istoriją Dievas mums siunčia pranašų ir šventųjų. Šv. Pranciškus buvo tiesiog įsimylėjęs Kalėdas (gyvojoje prakartėlėje jis buvo atkūręs Jėzaus gimimo tikrovę) ir ypač pamilęs Dievą, kuris tapo mažas ir silpnas, kad galėtų prisiartinti prie žmogaus.

Įsikūnijimo slėpinys taip pat stulbino ir šv. Pranciškaus draugą šv. Antaną Paduvietį. Brolis Danielius pacitavo šv. Antano kalėdinį pamokslą, kuriame šis pabrėžia Dievo nuolankumą ir neturtą ateinant į pasaulį. Atkeliaujantieji prie prakartėlių atranda taiką, išmintį, nusižeminančią iki vaikiško burblenimo, angelų karalių, apsistojusį tvartelyje. Begalinis Dievas, kurio niekas negali sutalpinti, telpa mažose ėdžiose.

„Tai Dievo meilė mums, kad Jis būtų arti mūsų, kai jaučiamės maži ir trapūs. Gera sulaukti šventųjų pagalbos, kad nuoširdžiai švęstume Kalėdas“, – sakė svečias pranciškonas.

Šių šv. Mišių dalyviai užbaigiant liturgiją buvo palaiminti šv. Antano Paduviečio relikvija. O vėliau žmonės skubėjo artintis prie relikvijoriaus. Dargi ir vėlyvą popietę prie jo rikiavosi eilės nuo pat arkikatedros durų – paties įvairiausio amžiaus žmonės su tikėjimu ėjo, klaupė, lietė, meldė ir nuolankiai prašė šv. Antano pagalbos, artinosi prie to, kuris, Dievo išaukštintas iki šventųjų, liko žmonėms artimas, jiems reikalingas – ir taip jau daugelį amžių.

Po pietų arkikatedroje vis dar buvo pilna žmonių, kurie rikiavosi į eiles ir prie klausyklų susitaikyti su Dievu prieškalėdine išpažintimi. Jiems pasitarnauti savo sekmadienį skyrė arkikatedros kunigai. Šventovėje buvo švenčiamos Atgailos  pamaldos.

Svečiai pranciškonai surengė katechezę, organizavo maldą šv. Antanui. Brolis Danielius, lydėjęs relikvijas, sakė, kad jos jau yra apkeliavusios Australiją, Aziją, Ameriką, Afriką, Europos šalis, o Italijoje nėra miesto, kur jos nebūtų pagerbtos. Šventasis mirė vos 36 metų, prieš tai daug keliavo skelbdamas Evangeliją. Labiausiai jį traukė ten, kur būta vargo, kančios, kad gintų silpnesnius nuo galingųjų, melstųsi už sergančius. Dievo meilė per jo stebuklus daugeliui tapo regima.

Svečias ypač pabrėžė šventojo meilę ir atsidavimą Evangelijai (XIII a. Bažnyčios mokytojas, misionierius, pamokslininkas šv. Antanas Paduvietis ikonografijoje neretai vaizduojamas su Šventojo Rašto knyga), tad šių relikvijų piligrimystės tikslas yra ir noras, kad žmonės  pažintų ir pamiltų Dievo žodį.

Arkikatedroje atkeliavusias relikvijas galima pagerbti sekmadienį ik 21 val. bei rytoj, gruodžio 23 d. iki 15 val., kai jos bus išlydėtos skrydžiui į Italiją.

2007 metais Kauno arkikatedroje sutikome keliaujančias Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės, o 2014 metais – Šv. Jono Bosko relikvijas. 2013 metais nuolat gerbti arkikatedroje išstatytos šv. Jono Pauliaus II, o 2018 m. pabaigoje – palaimintojo Teofiliaus relikvijos. 2019 m. vasarą arkikatedrai dovanotos pal. Jurgio Matulaičio relikvijos.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune