Pas Viešpatį iškeliavo kun. jubil. Bronius GIMŽAUSKAS (1927–1955–2020)
Paskelbta: 2020-01-16 14:48:34

2020 metų sausio 16 dieną, eidamas 93-iuosius metus, Marijampolės ligoninėje mirė Kauno arkivyskupijos kunigas jubiliatas Bronius Gimžauskas.

Bronius Gimžauskas gimė 1927 metų gegužės 15 dieną Zarasų apskrityje, Salako valsčiaus Zaguriškių kaime, ūkininkų šeimoje, kurioje augo 10 vaikų. Bronius mokėsi Ramoniškių pradinėje mokykloje, vėliau – Salako ir Ignalinos vidurinėse mokyklose. Besimokant priešpaskutinėje Ignalinos vidurinės mokyklos klasėje Broniaus brolis su žmona buvo ištremti į Sibirą, nes buvo „buožės“, turėjo 36 ha žemės.

1950 metais, baigęs Ignalinos vidurinę mokyklą, Bronius Gimžauskas vienerius metus Šiauliuose dirbo mokesčių inspekcijoje ir sąskaitininku fabrike „Linas“. 1951 metais jis įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Toks jo pasirinkimas savotiškai buvo natūralus, nes Gimžauskų šeima visuomet puoselėjo gilų religingumą, ir kunigo pašaukimas Broniaus širdyje brendo jau nuo seniau. Besimokydamas seminarijoje Bronius Gimžauskas pasižymėjo ryžtu ir atkaklumu, siekdamas užsibrėžto tikslo. Seminarijos vadovybės apibūdinamas kaip gabus, pavyzdingo elgesio, sugyvenamo būdo klierikas, tinkamas daugiausia kaimo pastoracijai.

1955 metų gruodžio 16 dieną Broniui Gimžauskui buvo suteikti subdiakono, kitą dieną – diakono, o gruodžio 18-ąją – kunigo šventimai. Visus šventimus jam suteikė vyskupas Julijonas Steponavičius.

Po šventimų kunigas Bronius dar liko seminarijoje baigti jos kurso. Pirmasis jo, kaip kunigo, paskyrimas buvo Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos vikaru. Ten jis darbavosi iki 1958 metų birželio, kuomet buvo paskirtas Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) parapijos vikaru. 1959 metais jam buvo pripažintas teologijos licenciato mokslinis laipsnis. Be-sidarbuojant Įgulos bažnyčioje kunigas Bronius Gimžauskas buvo paskirtas taip pat ir Kauno arkivyskupijos tribunolo teisėju. 1961 metų birželio 8 dieną jam buvo pavesta laikinai eiti Įgulos parapijos klebono pareigas.

Tarybinei valdžiai uždarius Įgulos bažnyčią 1962 metų balandžio 16 dieną kunigas Bronius Gimžauskas buvo atleistas iš šios bažnyčios vikaro pareigų ir paskirtas Kauno Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijos klebonu. 1967 metais jis perkeltas klebono pareigoms į Žemaitkiemio parapiją ir atleistas iš Kauno arkivyskupijos tribunolo teisėjo pareigų.

Žemaitkiemyje kunigas Bronius Gimžauskas darbavosi iki 1970 metų pabaigos. Tada jis gavo naują paskyrimą Žaiginio parapijos klebono pareigoms. 1972 metais laikinai ėjo taip pat ir Vosiliškio parapijos klebono pareigas. Tuo metu kunigas Bronius kreipėsi į Ordinarą, prašydamas iškelti jį į didesnę parapiją, nes Žaiginio parapija buvo nedidelė, bažnyčia menkai lankoma, tačiau, nežiūrint visų nepriteklių, klebonas pasirūpino bent minimaliai suremontuoti bažnyčią ir kleboniją.

1973 metų birželio 12 dieną kunigas Bronius Gimžauskas buvo paskirtas Krakių parapijos administratoriumi. Ten dirbo kiek daugiau nei metus, kuomet buvo paskirtas Šaukoto parapijos administratoriumi. 1977 metais penkis mėnesius jam teko aptarnauti ir Baisogalos parapiją.

Iš Šaukoto parapijos kunigas Bronius buvo atleistas 1980 metų birželio 26 dieną, paskiriant jį į gretimą Šiaulėnų parapiją klebono pareigoms. Atsižvelgus į jo paties prašymą, jam buvo pavesta ir toliau aptarnauti Šaukoto parapiją. Šiose pareigose kunigas Bronius Gimžauskas darbavosi dešimt metų, kuomet 1990 metų gegužės 18 dieną buvo paskirtas Bazilionų parapijos klebonu. Liepos 2 dieną jam buvo pavesta aptarnauti taip pat ir Aukštelkės parapiją. 1994 metais kardinolas Vincentas Sladkevičius pavedė jam, liekant šiose pareigose, dar įsitraukti į Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos sielovadą. Šiose pareigose jis dirbo apie pusantrų metų.

1997 metų kovo 31 dieną kunigas Bronius Gimžauskas gavo paskyrimą Veprių ir Upninkų parapijų klebono pareigoms. Ypač Veprių parapija reikalavo nuolatinio dėmesio, nes tuo metu buvo dedamos pastangos atkurti sovietmečiu sunaikintas Veprių Kalvarijas. Kasmet per Sekmines vykstant atlaidams kunigas Bronius dėdavo visas pastangas, kad jie vyktų kuo įspūdingiau ir gražiau, liudijant tradicinį liaudiškąjį pamaldumą. 2007 metais kunigas Bronius buvo atleistas iš Upninkų parapijos klebono pareigų, o 2009 metais – taip pat ir iš Veprių parapijos klebono pareigų ir paskirtas Kauno Gerojo Ganytojo parapijos altaristu. Gerojo Ganytojo parapijoje jis daugiausia talkindavo klausykloje, aukojo Mišias, sakė pamokslus, stengėsi būti naudingu klebono ir kitų kunigų bendradarbiu.

Vis labiau silpnėjant sveikatai, atsiradus sunkumų vaikščioti, kunigas Bronius Gimžauskas jo paties prašymu 2015 metų sausio 6 dieną buvo atleistas iš Kauno Gerojo Ganytojo parapijos altaristo pareigų ir jam buvo leista išvykti į Marijampolės kunigų emeritų globos namus. Marijampolėje buvo aktyvus ten įsikūrusios kunigų bendruomenės narys, draugiškas ir šviesios nuotaikos, iki pat mirties išlaikęs aiškų protą.

Jį pažinojusiųjų atmintyje kunigas Bronius Gimžauskas išliko kaip nuoširdus ir šviesus kunigas, pagal savo išgales besirūpinantis vykdyti pašaukimo pareigas, mokantis pripažinti klaidas ir kartu vertinantis kitų žmonių geras pastangas.

Kunigas Bronius Gimžauskas pašarvotas Marijampolės specialiųjų globos namų koplyčioje. Sausio 17 dieną 10 valandą koplyčioje bus aukojamos Šv. Mišios, po kurių kunigo Broniaus Gimžausko žemiškieji palaikai bus pervežti ir pašarvoti Kauno Gerojo Ganytojo parapijos koplyčioje. Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, sausio 18 dieną, 13 valandą. Po Šv. Mišių kunigas Bronius Gimžauskas, jo paties prašymu, bus palaidotas prie Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčios.

Amžinąjį atilsį duok ištikimam savo tarnui, Viešpatie!

Kauno arkivyskupijos kurija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune