Ekumenine malda Kauną palaimino mieste gyvenančios krikščioniškos bendruomenės (2020 01 25)
Paskelbta: 2020-01-25 22:03:39

Baigiantis Maldos už krikščionių vienybę savaitei, Dievo Žodžio sekmadienio išvakarėse, Kaune veikiančios krikščioniškos Bažnyčios ir bendruomenės džiugiai priėmė brolių ortodoksų svetingumą ir susirinko jų šventovėje beveik pačiame miesto centre, Ramybės parke. Ekumeninės pamaldos vyko senovinėje (XIX a. antros pusės) Kristaus Prisikėlimo cerkvėje. Prieš šį maldos susirinkimą ir jam pasibaigus buvome maloniai kviečiami aplankyti ir greta esančią Apsireiškimo Dievo Motinai katedrą – galbūt ne vienam tai buvo ir pirmasis apsilankymas šioje didingoje 1935 m. šventovėje, kuri yra garsi ir maloningosios Surdegio Dievo Motinos ikona (XVI a.).

Ortodoksų šventovėje gausiai susirinkusias bendruomenes ir jų ganytojus sveikino katedros klebonas tėvas Nikolajus Murašovas, pasidžiaugdamas ir pakviesdamas šia bendra malda palaiminti mūsų miestą ir šalį.

Pamaldoms vadovavo katalikų kun. Kęstutis Rugevičius, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios rektorius, dalyvavo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius bei Įgulos kapelionato diakonas Audrius Jesinskas, minėtas t. Nikolajus Murašovas, Kauno evangelikų liuteronų Švč. Trejybės bažnyčios kun. Saulius Juozaitis, Jungtinės metodistų bažnyčios kun. Remigijus Matulaitis, Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos vadovas, Kauno evangelinės bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius. Giedojo šventovės choras, vadovaujamas diakono Konstantino Pankrašovo.

Susitikimo svetingumas, šiluma atliepė 2020 m. Ekumeninės savaitės temą „Su mumis elgėsi labai draugiškai“ (plg. Apd 28, 2) ir Maltos krikščionių parengtą medžiagą, pagal kurią ir vyko šios Ekumeninės pamaldos. Jų liturgijos centre buvo Dievo žodis apie nuostabų Apvaizdos planą, kaip per apaštalo Pauliaus laivo sudužimą prie Maltos krantų ir vietinių svetingumą svetimšaliams salos gyventojai patyrė išgelbėjimą – jie priėmė Kristų.

Paskelbus Dievo žodį – Evangeliją (Mk 16, 14–20) skelbė diakonas Audrius Jesinskas – homilijos mintimis pasidalijo kun. Kęstutis Rugevičius. Jis pakvietė Evangelijos pasakojime apie laivo sudužimą ir Dievo išgelbėjimą atpažinti savo gyvenimo kelionę. Baisioje audroje laivo keleiviai netenka vilties, blaškosi, kaip atsitinka ir mums, kai kas nors vyksta ne pagal mūsų planus. Laive kaip kalinys keliavęs apaštalas Paulius drąsina visus – ir Dievas gelbsti! Gelbsti beveik 300 žmonių dėl vieno žmogaus – Pauliaus, kuriam reikėjo stoti į ciesoriaus teismą Romoje.

„Dievas gelbsti, kai, atrodo, nėra jokios vilties, jokio šanso. Jei Dievas turi planą, Jis jį ir įvykdys“, – sakė kun. Kęstutis, atkreipdamas dėmesį, jog mes kartais ir nežinome, kas mus kartais „ištraukia“ iš vienos ar kitos sunkios situacijos. Dievas visada lieka su mumis.

„Tikėjimui ir vienybei su Kristumi labai svarbus žmogus, kurį sutinkame savo kelyje. Laivo keleivius išgelbėjo maltiečių žmoniškumas nepažįstamiems, svetimiems, prašalaičiams“, – kalbėjo kun. Kęstutis Rugevičius.

Ganytojas kvietė dėkoti Dievui kad ir už nedidelius žingsnelius, per 100 metų žengtus vienybės link. Tos vienybės trūksta ir šeimose, visuomenėje, valstybėje, Tai ženklas, kad turime atnaujinti ryšį su Jėzumi. Liekant savose dovanose ir misijose kun. K. Rugevičius linkėjo ieškoti daugiau tarpusavio supratimo, pagarbos ir meilės.

Kaip visada Ekumeninėse pamaldose, ypač jautriai, būdami vieno Tėvo vaikai, jų dalyviai sukalbėjo Viešpaties maldą ir broliškai palinkėjo vieni kitiems Kristaus ramybės.

Dvasininkų palaiminti visi gavo siuntimą toliau darbuotis dėl bendro tikslo – krikščionių vienybės. Vieną konkretų gestą buvo galima padaryti jau čia pat, skiriant auką Biblijos draugijai paremti.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune