Misijų vakare „Jei tiki, kad Dievas gali“ – malda už taiką ir teisingumą (2020 01 30)
Paskelbta: 2020-01-31 10:21:49

Sausį pradėjome Pasauline taikos diena, vėliau šventėme Maldos už krikščionių vienybę aštuondienį. Šį sausio mėnesį Šventasis Tėvas taip pat prašė kartu su juo melstis, kad krikščionys, kitų religijų išpažinėjai ir visi geros valios žmonės stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą. Melstis šiomis intencijomis sausio 30 d. kauniečiai rinkosi į Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčią, kur vyko Kauno arkivyskupijos kurijos, kunigų redemptoristų ir Kauno kunigų seminarijos surengtas maldos vakaras.

Popiežius Pranciškus daug kalba ir rašo apie taiką. Maldos vakare dalytasi jo mintimis ir įžvalgomis. Pasak popiežiaus, taika yra širdies ir sielos atsivertimas. Susirinkusieji buvo pakviesti apmąstyti taiką per Šventojo Tėvo nurodytus tris vidinės ir bendruomeninės taikos matmenis: 1) būti taikoje su savimi, atmetant užsispyrimą, pykti nekantrumą, o šv. Pranciškaus Salezo patarimu, būnant švelnesniems su savimi, tapti švelniems ir su kitais; 2) būti taikoje su kitu – artimu, bičiuliu, svetimšaliu, varguoliu, kenčiančiu, bei pasiryžti susitikti ir išklausyti, kokia yra kito žinia; 3) būti taikoje su kūrinija, iš naujo vėl atrasti Dievo dovanos kilnumą ir visų mūsų, kaip pasaulio gyventojų ir piliečių, jos ateities veikėjų, atsakomybę.

Giliau panirti į maldą už taiką, Kauno miestą ir Lietuvą vakaro dalyviams giesmėmis ir skaitomais psalmių tekstais padėjo „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės šlovintojai. Vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Kaip vienybės ir bendrystės simbolis  buvo dalijamos knygelės, kuriomis norima paskatinti skaityti Šventąjį Raštą, kad ši knyga nedūlėtų lentynoje, būtų skaitoma tiek vienumoje, tiek ir su draugais.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldą ir bendrystę. Jei tiki, kad Dievas gali, susitikime vasario 27 d., paskutinį ketvirtadienį, 19 val. Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje >> 

Miesto misijų projekto bendradarbių informacija

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune