Malda už vyskupą Joną Ivanauską, naująjį Kaišiadorių vyskupijos ganytoją, Kauno arkikatedroje (su vaizdo medžiaga) (2012 03 04)
Paskelbta: 2012-03-05 11:52:12

Vaizdo reportažas Alvydo RAKAUSKO

Kovo 4 d., sekmadienį, Kauno arkikatedroje bazilikoje sumos šv. Mišiose melstasi už vyskupą Joną Ivanauską, prašyta Viešpatį laiminti jo tarnystę atliekant naujas Kaišiadorių vyskupijos ordinaro pareigas, į kurias buvo paskirtas vasario 11 d. popiežiaus Benedikto XVI, dėkota už ilgametę, rūpestingą šio ganytojo tarnystę Kauno arkivyskupijoje.

Šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo vyskupas Jonas Ivanauskas, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, dekanas prel. prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Artūras Jagelavičius.

II gavėnios sekmadienio homilijoje, kurią gausiai dalyvavusiems tikintiesiems pasakė vysk. J. Ivanauskas, aptarta, kas sieja sekmadienio Evangelijos skaitinius apie Abraomą, aukojantį Dievui savo sūnų Izaoką, ir Jėzaus atsimainymą mokinių akivaizdoje. Pasak ganytojo, du giliausi motyvai – kristologinis ir antropologinis – paskatino Bažnyčią pateikti šiuos du tekstus pagrečiui: jie kalba apie Jėzų ir sykiu žmogaus gyvenimą. Jėzaus išaukštinimas – „Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!“ – tai jo šlovė, spindesys, tačiau jam jau buvo numatytas kryžius ir auka, ir būsimas prisikėlimas. Homilijoje atkreiptas dėmesys, jog Dievas sulaikė Abraomo ranką, tačiau mirštančiam ant kryžiaus savo Sūnui leido patirti visą žmogaus gyvenimo dramą. Kokia yra Dievo meilė, jei ji negali panaikinti kančios? Ar Dievas nežino kito kelio žmogui keliauti per gyvenimą, kaip tik kančia? Šie ir kiti panašūs klausimai, pasak ganytojo, kartais žmogų nuveda netgi į sukilimą prieš Dievą.

„Kančia neturi racionalaus paaiškinimo, tačiau ji turi garantiją. Tai Kristus!“ – sakė vysk. J. Ivanauskas, pabrėždamas, jog Kristus atveria žmogui kitokią jo kančios perspektyvą, patikindamas, jog Dievas yra arčiausiai kenčiančio žmogaus. Būdamas geras ir visagalis, Dievas gali išdildyti kančią, nušluostyti kiekvieną ašarą ir nuvesti į laimės sklidiną amžiną džiaugsmą.

Šv. Mišių pabaigoje atsisveikinant su vyskupu Jonu Ivanausku ir išlydint jį į naujas pareigas buvo dėkojama jam už ganytojišką tarnystę.

Žodį taręs arkiv. S. Tamkevičius atkreipė dėmesį, jog kunigai savo gyvenime neretai turi sudėti Dievui nelengvą auką savo klusnumu Bažnyčiai. Ji pašaukė ir vysk. J. Ivanauską, kuris beveik tris dešimtmečius tarnavo Kauno arkivyskupijoje, su kuria buvo suaugęs šaknimis, Kaunas yra jo gimtasis miestas.

„Šita proga norėčiau padėkoti už daugumą vyskupo Jono darbų per visus 27 metus. Tai ilgas laiko tarpas. Per šiuos metus, išskyrus studijas Romoje, labai nuoširdžiai tarnavo visur, kur Bažnyčia jį skyrė, – ar tai buvo iš pradžių vikaro pareigoms, paskui dėstytojo pareigoms seminarijoje, ar vėliau vyskupo pagalbininko tarnystei“, – sakė arkiv. S. Tamkevičius, ypač paminėdamas jo pagalbą rengiantis Kauno arkivyskupijos antrajam sinodui, kuriant dekanatų centrus, atsakingai rūpinantis institucijų darbu. Arkivyskupas tarė nuoširdų ačiū ypač pastaruosius aštuonerius metus buvusiam artimam savo bendradarbiui vyskupui Jonui, palinkėdamas jam atlikti daug gerų darbų ten, kur šiandien Bažnyčios yra siunčiamas.

Už ganytojišką rūpestį, padrąsinimą, darbų tikslo ir perspektyvos atvėrimą vyskupui J. Ivanauskui padėkojo institucijų atstovai, arkikatedros parapijos bendruomenė.

„Ačiū už jūsų buvimą kartu, kuris visada buvo ir yra man labai brangus“, – dėkodamas sakė vysk. J. Ivanauskas, pabrėždamas, jog nuolat dėkoja Dievui už gyvenimo dovaną, už gautą kunigystės pašaukimą, kuris jam jau vaikystėje buvęs aiškus, jog savo kelyje niekada, jokiomis savo gyvenimo aplinkybėmis, nėra nusivylęs Dievo Apvaizdos maloningumu.

Nuoširdžius padėkos žodžius vysk. J. Ivanauskas skyrė arkivyskupui S. Tamkevičiui – už tėvišką pavyzdį, jautrumą, neįkanojamą gyvenimo patirtį, meilę Bažnyčiai ir nuolatinį rūpinimąsi tėvynės reikalais. Vysk. J. Ivanauskas taip pat padėkojo broliams kunigams, kurijos bendradarbiams, institucijų darbuotojams už pasišventinimą.

„Tikėjimas yra ta galia, kuri padaro mus broliais ir seserimis“ , – sakė vysk. J. Ivanauskas, linkėdamas Kauno arkivyskupijai ir Kauno miestui Dievo palaimos bei tolesnio klestėjimo.

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune