2020-ųjų Kalėdos: Viešpats ir šiemet pradžiugino
Paskelbta: 2020-12-28 15:08:15

Nuotraukos – vaizdo įrašų stop kadrai, Kristaus Prisikėlimo parapijos bei Chmieliauskų šeimos 

Pandemijos paženklintoje šiandienoje šventų Kalėdų žinia nuskambėjo kaip vilties ir Viešpaties pradžiuginimo ženklas. Šiemet daugumą ši žinia pasiekė savo namų aplinkose. Tačiau ir negalint dalyvauti pamaldose (bažnyčiose, sugriežtinus karantiną Lietuvoje, nevyko viešos pamaldos), buvo galimybė ir ja dauguma pasinaudojo Jėzaus Gimimą švęsti per nuotolį, stebint ar klausantis tiesioginių arkivyskupijos YouTube, Delfi TV, LRT transliacijų iš Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčios, kur vyko Kūčių vakaro ir Kalėdų iškilmės ir joms vadovavo Kauno arkivyskupijos ganytojai.

Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, be to, paskelbė ir kalėdinį laišką „Dievas išbandymuose ypač arti“, o visi trys arkivyskupijos ganytojai arkivyskupijos bendruomenę pasveikino ir gyvu, džiugiu žodžiu vaizdo reportažuose, kuriais plačiai dalytasi ir socialiniuose tinkluose.

Užbaigus Advento susikaupimo kelionę gruodžio 23-iosios malda (solidarizuojantis su malda iš Aušros Vartų) už medikus ir ligonius, atsidūrusius arčiausiai pandemijos tikrovės ir šiuo metu kovojančius už kitų bei savo gyvenimą, gruodžio 24 d. rytmetį Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas apsilankė „Sriubos“ valgykloje.

Čia buvo palaiminti jos lankytojai bei Kauno I dekanato dekano mons. Vytauto Grigaravičiaus rūpesčiu parengti lauknešėliai Kūčių vakarienei, kurie praskaidrino vargstančiųjų šventes jų namuose, nes šiemet šie žmonės negalėjo būti pakviesti prie bendro Kūčių stalo, kasmet parengiamo „Sriubos“ valgykloje.

„Brangūs broliai ir seserys, sveiki sulaukę šventų Kalėdų! Šį šventą vakarą visi drauge prisimename tą nuostabų slėpinį, kai Dievas tapo žmogumi, kad mes kiekvienas taptume dieviškas. Šis slėpinys perkeitė žmonijos istoriją. Visi nebesame našlaičiai, nes Dievas tapo vienu iš mūsų. Melskimės drauge – tegul mūsų širdys sušyla Jo artumo paguoda, nes jis yra Dievas su mumis“, – sakė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas gruodžio 24-osios vakarą Piemenėlių šv. Mišiose seminarijos bažnyčiose, iškilmių pradžioje palaimindamas jos prakartėlę.

Šv. Mišias drauge su ganytoju koncelebravo seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, bei joje tarnaujantys mons. Artūras Jagelavičius, kun. Stasys Kazėnas SJ. Patarnavo diakonas Darius Chmieliauskas. Pamaldose dabar atsisakius didesnių chorų, giedojo tik solistas Mindaugas Zimkus. Kalėdų nakties Gloria ir žinomos giesmės šiemet nenuskambėjo bažnyčiose pritariant minioms, tačiau suskambėjo širdyse ir galbūt kai kuriuose namuose, šitaip ir giesme pasveikinant gimusį Jėzų.

Prieš suteikdamas iškilmingą palaiminimą, kuris galioja ir dalyvavusiems per transliaciją, arkivyskupas tą vakarą pakvietė mestis Šv. Juozapo malda, kuria užtarti visi, tą Kalėdų naktį negalėjusieji švęsti, nes darbavosi dėl kitų žmonių – tai herojiškai už gyvybę kovojantys medikai, policija, valstybės tarnautojai. Viešpaties paguodos linkėta ir melsta jiems bei visiems, kurie Kalėdas sutinka pandemijos atskirtyje nuo artimųjų, galbūt serga ar netgi atsisveikina su savo mirusiais artimaisiais.

Džiugiuoju „Sveikas, Jėzau, gimusis“ ir prakartėlės pagerbimu gruodžio 25-ąją prasidėjo šv. Kalėdų iškilmės šv. Mišios toje pat seminarijos bažnyčioje, kurioms vadovavo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Evangeliją skelbė ir patarnavo diakonas Darius Chmieliauskas. Giedojo solistė Rita Preikšaitė.

„Prieš 2000 metų Betliejaus laukuose nuskambėjusi džiaugsmo žinia apkeliavo visus žemynus ir šiandien ja džiaugiasi milijardai Žemės gyventojų; su jais džiaugiamės ir mes, ir šito džiaugsmo negali nustelbti visos dabarties negandos. Šv. Kalėdų šventė mūsų dėmesį tiesiog prikausto prie Jėzaus Asmens ir kviečia pamąstyti, ką Jėzaus Gimimas reiškia kiekvienam iš mūsų. Mes esame laisvi Jėzaus Gimimo žinią priimti kaip pačią brangiausią ar ją atmesti kaip nereikšmingą. Nuo šio apsisprendimo labai priklauso viso mūsų gyvenimo kryptis“, – sakė kardinolas.

Savo homilijoje ganytojas pabrėžė, jog į pasaulį regimu būdu atėjęs Dievo Sūnus Jėzus yra tikrasis ir vienintelis žmonijos Gelbėtojas. Daugybė kitų „gelbėtojų“ siekia tik pavergti, sunaikinti tradicines prigimtines vertybes, tokias kaip gyvybė, šeima.

„Betliejaus Kūdikio šviesa tegul spindi Jūsų gyvenime per visus ateinančius 2021-uosius metus“, – linkėjo kardinolas Sigitas, siųsdamas palaiminimą žmonėms, namuose švenčiantiems šventas Kalėdas.

Antrosios šventų Kalėdų dienos šv. Mišios buvo tradiciškai iškilmingai švenčiamos Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje ir LRT televizijos dėka buvo transliuojamos visai Lietuvai.

Iškilmėms vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas iškėlė tą pasikeitimą, kuris prasidėjo nuo Kalėdų įvykio. Iš tiesų – daug kas pasikeitė. Juk pats Dievas pasilenkė prie žmonių, „apiplėšdamas pats save“ ir tapdamas „net ir išore panašus į žmones“ (plg. apaštalo Pauliaus Laišką filipiečiams).

„Pasikeitė požiūris ir į tai, ką mes žinome apie mus laukiančią ateitį. Ją Kristus vadino Dangaus karalyste. Todėl Kalėdos mums yra neįkainojama dovana, vilties ir džiaugsmo priežastis“, – sakė arkivyskupas.

Arkivyskupas Kęstutis savo homilijoje atkreipė dėmesį, jog viešas tikėjimo išpažinimas ir jo liudijimas nuo pat Bažnyčios pradžios buvo prieštaravimo ženklu, sukeldavo priešiškumą bei neapykantą. Tą patyrė ir pirmasis tikėjimo kankinys šv. Steponas, užmėtytas akmenimis, kai jo veikla iš Šventosios Dvasios Jeruzalės bendruomenėje nešė gausių atsivertimo vaisių.

Šios iškilmės – tai ir kasmet paminimos Kristaus Prisikėlimo bazilikos dedikavimo metinės. Šiemet jau 16-ąjį kartą jos priminė, kaip atgijo ir prisikėlė naujam gyvavimui sovietinės valdžios buvusi grubiai nusavinta šventovė, kurią iš pat pradžių (1926 metais) buvo sumanyta statyti kaip padėką Dievui už Lietuvos Nepriklausomybę.

Kristaus Prisikėlimo bazilikoje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pasveikino Lietuvos diakonus, padrąsino visus mintimi apie Viešpaties galybę, kad Jis, žengęs į žmonių tarpą, guodžia ir stiprina, taip pat ir šioje pandemijos realybėje (žr. ir parapijos puslapiuose >>).

Palaiminimą parapijos, arkivyskupijos ir Lietuvos šeimoms Šventosios Šeimos sekmadienį gruodžio 27-ąją siuntė Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija. Iš čia vyko tiesioginė Mišių transliacija, o joms vadovavo klebonas kun. Emilis Vasiliauskas.

Iš pradžių pakvietęs pagerbti ir pasigėrėti idiliškuoju prakartėlės vaizdu, kunigas Emilis savo homilijoje atkreipė dėmesį, jog Šventąją Šeimą, panašiai kaip ir kitas šeimas, nuo pat pradžių lydėjo išbandymai, kuriuos žinome iš Evangelijų pasakojimų. Šiai šeimai teko patirti ir pabėgėlių dalią.

„Pasakojimai apie Šventosios Šeimos gyvenimo aplinkybes byloja svarbų dalyką. Juozapo ir Marijos rūpestis buvo išsaugoti, išlaikyti Jėzų“, – sakė kun. Emilis. Jis sykiu pastebėjo, jog ir patys gražiausi nutikimai, ir, deja, patys giliausi sužeidimai atsitinka šeimose, artimiausiame rate.

Tačiau ir sužeistos šeimos – kurias apleidžia vienas iš sutuoktinių, kuriose kenčiama nu priklausomybių, kurios slaugo sunkiai sergančius artimuosius – pasak kun. Emilio, yra šventos. Kad ir kokia būtų šeima, ji šventa, jei kviečiasi į savo tarpą Jėzų.

Per šį kalėdinį laikotarpį iki sausio 3 dienos su asmenine malda galima apsilankyti atvirose Kauno bažnyčiose (žr. tvarkaraščius >> ).

Arkivyskupija toliau kviečia į bendrą maldą per Mišių transliacijas (iš arkivyskupijos kurijos, Jėzuitų vienuolyno namų koplyčios).

Gruodžio 31 d. 23 val. šv. Mišiose iš Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios dėkosime Dievui už praėjusius metus, su geresnių laikų viltimi ir pasitikėjimu Dievu bei Bažnyčios palaiminimu sutiksime Naujuosius metus.

Šiose Mišiose jungsimės į maldą už pasaulio taiką su jaunimu, kuris metų sandūroje dalyvauja Taizé bendruomenės suburtame Europos jaunimo susitikime (šiemet nuotoliniame),

Pirmąją 2021 metų dieną, sausio 1-ąją, Bažnyčia švenčia Švč. Mergelę Mariją Dievo Gimdytoją ir Pasaulinę taikos dieną. Jai popiežius Pranciškus yra parašęs žinią, kurios tema šiemet „Rūpinimasis kultūra kaip kelias į taiką“ (lietuviškai žr. čia >>)

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune