Sausio 13-ąją – maldos padėka už laisvę: „Mūsų tauta pakartojo kryžiaus istoriją iki Velykų pergalės.“
Paskelbta: 2021-01-14 09:17:55

Nuotraukos – Linos Urboienės (pirma ir trečia) bei vaizdo įrašo stop kadrai

Šiluvos bazilikoje

Lietuvai atmenant 30-ąją Laisvės gynėjų dieną, sausio 13-ąją ji paminėta ir Šiluvoje. Marijos piligriminėje šventovėje kiekvieno mėnesio tryliktą dieną švenčiama Marijos diena, nekart prisimenant Lietuvos laisvės kelią ir dėkojant mūsų laisvės užtarėjai. Jos užtarimo meldžiant laisvės šauktasi per visą sovietinės okupacijos laiką ir tą kruvinąją Sausio 13-osios naktį, kai malda ir susikabinusios žmonių rankos buvo likę vieninteliai ginklai prieš brutalią jėgą.

Įprastai tryliktomis dienomis pilna piligrimų Šiluvos šventovė šiemet pandemijos sąlygomis ir laikantis esamų apribojimų buvo tuštutėlė – žmonės sąmoningai laikėsi esamų karantino apribojimų ir čia neatvyko, tačiau tūkstančius atokiausiuose Lietuvos kampeliuose pasiekė pamaldos iš Šiluvos, transliuotos arkivyskupijos kanalais bei per „Marijos radiją“.

Malda Šiluvos bazilikoje prasidėjo dar sausio 12-osios vakarą per visą naktį vykusioje Švč. Sakramento adoracijoje su „Marijos radiju“. Sausio 13 d. rytą, 8 val., Šiluvos šventovės darbuotojų iniciatyva Šviesos koplytėlėje greta Apsireiškimo koplyčios su malda buvo uždegtos žvakelės už žuvusius prie Televizijos bokšto.

Sausio 13-ąją prieš iškilmingas šv. Mišias Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas katechezės pusvalandį skyrė laisvės temai, į kurią šiomis dienomis labiausiai krypsta akys.

Arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog laisvės ir proto dovana žmogui yra jo išaukštinimo ženklas. Tačiau skirtingas laisvės supratimas, skirtingos pasaulėžiūros sukelia labai skirtingas pasekmes. Mes skaudžiai patyrėme savo istorijoje, ką reiškia, kai laisvė suprantama atmetant Kūrėją. Laisvė šiandien neretai suvokiama perdėm pragmatiškai, materialistiškai, kaip galimybė daugiau patirti, vartoti, turėti.

„Laisvės žinia rodo į tiesą“, – sakė arkivyskupas, pabrėždamas laisvės ir tiesos ryšį, antraip laisvė gali būti panaudota neteisingumui, nusikaltimams. Kai žmogus laikosi Dievo įrašyto jo prigimtyje įstatymo, laikosi Jo kelio, yra iš tiesų laisvas, išskleidžia savo prigimtį ir talentus kurdamas laisvą gyvenimą.

„Šiandien prisimindami Sausio 13-osios įvykius, meldžiamės, kad išsaugotume tą nuotaiką, laisvę ir tikėjimą, kad Dievo pergalė yra viršesnė už bet kokią prievartą“, – sakė arkivyskupas, vėliau pakviesdamas į Rožinio maldą priešais išstatytą Švenčiausiąjį Sakramentą.

Panašios intencijos – budėti laisvėje ir gyventi tiesoje – lydėjo ir šv. Mišiose. Joms vadovavęs ir homiliją pasakęs arkivyskupas Kęstutis atkreipė dėmesį į Šventąjį Raštą, kuriame atpažįstame Dievo vedimą per istoriją, taip pat ir mūsų tautos istoriją. Kaip ir mes panašiai, taip ir Izraelio tauta per vieną naktį turėjo palikti Egipto vergovę ir išeiti į laisvę.

„Ta naktis mums, atrodo, buvo prieš 30 metų. Tai buvo mūsų tautą ištikusi išbandymų valanda, kai krašto žmonės stojo prie Televizijos bokšto, Aukščiausiosios Tarybos, taip pat savo miestų ir miestelių strateginėse vietose“, – sakė arkivyskupas, pastebėdamas, jog negalime kitaip, kaip tik Dievo galybe, paaiškinti, kodėl žmonės nesitraukė prieš tankus. Šis stebuklas paliudijo ir visam pasauliui: taip įmanoma ir šiais laikais, didvyriai gyvena mūsų tarpe ir kiekvienam iš mūsų duoda pavyzdį, kaip laikytis išbandymuose. Mūsų tauta pakartojo kryžiaus kelią iki Velykų pergalės.

Seminarijos bažnyčioje Kaune

Dėkoti už laisvę, apgintą Sausio 13-ąją, ir melstis, kad ją brangintume nepamiršdami tos kruvinosios nakties didvyrių – paprastų žmonių, pasitikėjusių Dievo pagalba, buvo susirinkta ir Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje. Pamaldos taip pat buvo transliuojamos arkivyskupijos bei DELfi kanalais.

Pavakare bažnyčioje surengta Švč. Sakramento adoracijos valandėlė, kartu su seminaristais vadovaujama rektoriaus kun. Ramūno Norkaus.

„Mes tikime, jog anuomet mums laisvę padovanojo Dangus. Taikos Karalienė Mergelė Marija užstojo savo vaikus“, – sakė šv. Mišias su seminarijos dvasios tėvais kunigais aukojęs kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ.

Kardinolas, be kita, savo homilijoje trumpai pasidalijo ir išgyventomis patirtimis Sausio 13-ąją, kai teko su kitais kunigais būti Aukščiausioje Taryboje, kur jie buvo raginami greičiau aukoti Mišias, o minia, apjuosusi rūmus, meldėsi Rožinį. Tankai sustojo ir, gavę naują įsakymą, pravažiavo pro šalį.

„Ačiū Dievui, kad ten buvo žmonės, kurie mokėjo melstis ir meldėsi“, – pabrėžė kardinolas, atkreipdamas dėmesį, jog malda tada buvo tiesiog neįkainojama. Jeigu nebūtų buvę tada tų besimeldžiančių žmonių, nežinia, ar švęstume Lietuvos Nepriklausomybės 30-metį. Pasak ganytojo, šiandien per daug žmonių yra pamiršę maldą ir per daug  įtikėję į materialinę gerovę.

Sausio 13-osios išvakarėse Lietuvos trispalve laisvės gynėjams atminti nušvito Kristaus Prisikėlimo bazilika. 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune