Gerojo Ganytojo parapijos vizitacija ir tituliniai atlaidai (2016 04 15–17)
Paskelbta: 2016-04-18 16:13:34

Balandžio 15–17 d. Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje vyko vyskupo vizitacija ir tituliniai atlaidai. Balandžio 15 d. popietę į parapiją atvykę Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ ir arkivyskupijos institucijų vadovai susitiko su parapijos Caritas, šeimos, jaunimo centrų atstovais, tikybos mokytojais, atnaujinta pastoracine taryba. Vyko darbinė parapijos vizitacija, kurios metu arkivyskupui buvo pristatyta parapijos institucijų veikla, išryškinti prioritetai, aptartos įvairių institucijų veiklos kryptys ateityje.

Susitikime su karitietietėmis dalyvavo arkivyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas, Kauno I dekanato vedėja Ona Virbašiūtė. Arkivyskupas L. Virbalas šį susitikimą pradėjo malda. Gerojo Ganytojo parapijos Caritas vedėja N. Gužinskienė vizitacijos metu pristatė, kas yra nuveikta  parapijos karitatyvinėje veikloje. Parapijos Caritas daug dėmesio skiria daugiavaikių šeimų lankymui, vienišų žmonių globai. Karitietės pasidžiaugė šios parapijos kunigų palaikymu, skatinimu bei nuoširdžiu bendradarbiavimu. Arkivyskupas  ragino karitiečius ne visus darbus atlikti patiems, bet kviesti bendruomenę būti aktyvią ir atsiliepti į meilės tarnystę, kad visi galėtų pasakyti, jog tai tikra parapijos bendruomenė. 

Balandžio 17 d., sekmadienį, parapijoje buvo švenčiami tituliniai Gerojo Ganytojo atlaidai. Prieš vidurdienį bažnyčios šventoriuje gausus būrys parapijiečių iškilmingai sutiko atvykusį arkivyskupą metropolitą L. Virbalą. Arkivyskupas, pagerbęs šventojo Jono Pauliaus II relikvijas, iškilmingai įžengė į parapijos bažnyčią, kur klebonas mons. Kęstutis Grabauskas pateikė sielovadinės veiklos ataskaitą. Vėliau buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios. Jų šventimui vadovavo arkivyskupas, koncelebravo mons. Artūras Jagelavičius ir parapijos klebonas mons. Kęstutis Grabauskas. 

Homilijoje arkivyskupas kalbėjo apie Kristų – Gerąjį Ganytoją, kuriam rūpi kaimenė. Kartu arkivyskupas išryškino ir maldos už dvasinius pašaukimus svarbą, kviesdamas dėkoti už kunigystės malonę ir nepaliaujamai prašyti naujų dvasinių pašaukimų. Po homilijos arkivyskupas beveik šešioms dešimtims jaunuolių suteikė Sutvirtinimo sakramentą.

Baigiantis šv. Mišioms už apsilankymą arkivyskupui nuoširdžius padėkos žodžius tarė parapijos pastoracinės tarybos nariai, švietimo įstaigų vadovai, sutvirtintųjų jaunuolių tėveliai. Vėliau parapijos bendruomenei koncertavo etnografinis ansamblis „Sūduva“.

Kun. Nerijaus Pipiro bei Kauno I dekanato „Caritas“ informacija
 
Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune