Neišmanymas, svetimų pinigų troškimas ar antibažnytinė propaganda? Atviras laiškas atsakant į V. Trainio straipsnį „Kunigas ir bažnyčia pralobo iš ligonės“ (2011 09 26)
Paskelbta: 2011-09-26 19:49:39

 Neišmanymas, svetimų pinigų troškimas ar antibažnytinė propaganda?
Atviras laiškas atsakant į V. Trainio straipsnį „Kunigas ir bažnyčia pralobo iš ligonės“

Mus, Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijos tikinčiuosius, rugsėjo 26 d. „Lietuvos ryto“ dienraštyje pasirodęs straipsnis „Kunigas ir bažnyčia pralobo iš ligonės“ įskaudino ir užgavo. Todėl dienraščio vadovybė ir skaitytojai turi teisę žinoti apie savo žurnalistų darbų kokybę. Jeigu minėtasis dienraštis bei interneto portalai bei radijo bei TV stotys, paskleidę dar plačiau tą straipsnį, dar bent kiek gerbia savo skaitytojus, klausytojus, žiūrovus ir reklamos davėjus, tuomet jie publikuos šį mūsų laišką artimiausiame numeryje tokioje pačioje pozicijoje, kaip publikavo ir tą antibažnytinės propagandos straipsnį. Pamatysime.

Kunigas Audrius Mikitiukas mūsų parapijai vadovauja jau penktus metus, per kuriuos įvyko daugybė gerų, visai bendruomenei svarbių pokyčių. Labai gaila, kad gerbiamas žurnalistas V. Trainys, viešėjęs parapijoje, nepanoro (ir, ko gero, sąmoningai) pamatyti, kiek daug čia yra padaryta, idant būtų galima vykdyti sielovadinę, socialinę, karitatyvinę, šviečiamąją veiklą. Jis, be to, nesuvokia gerai žinomo dalyko – bažnyčia visais laikais buvo išlaikoma iš aukų, todėl stebėtis, jog parapija gavo auką – tolygu parodyti savo neišprusimą bei aprašomos srities neišmanymą.

Labai gaila ir apmaudu, jog Laisvos Lietuvos žiniasklaidoje vis tebeformuojamas stereotipinis bažnyčios įvaizdis, pradėtas dar kovingojo sovietinio ateizmo laikais. Tačiau guodžia tai, jog tikintieji ir toliau nepasiduoda tokioms provokacijoms! Galime Jus užtikrinti – pralobusių čia nėra. Visas gaunamas aukas Jonavos parapija išleidžia pagal Kauno arkivyskupijos II Sinodo nurodymus, išdėstytus 1163 str.: „<...> lėšos parapijoje naudojamos karitatyvinėms, sielovados, statybos, remonto, ūkinėms ir buitinėms reikmėms“. Na, nebent gerb. V. Trainys, straipsnio autorius, „pralobusiais“ laiko parapijoje veikiančio, iš tų pačių aukų išlaikomo Vaikų dienos centro ugdytinius (25 vaikai kasdien), Sekmadieninės rengimo sakramentams mokyklos, Šeimos centro, Katechetikos centro, Jaunimo centro, Caritas savanorius bei lankytojus – jų veikla, patalpos, kuriose plėtojamos šios tarnystės, paruoštos darbui ir išlaikomos taip pat iš aukų! Šie centrai vykdo veiklą, kurios vaisiais naudojasi didelė dalis miestiečių, vadinasi, iš bažnytinių aukų „lobsta“ ir jie. Tikriausiai Jūs būtent tai turėjote galvoje, rašydamas apie „pralobusią bažnyčią“?

Grįžtant prie straipsnio, norėtume paminėti keletą faktų, kurie gerb. žurnalistui buvo žinomi, bet jis vis dėlto nuslėpė juos nuo visuomenės. Įdomu tai, kad, atvykęs imti interviu iš klebono kun. A. Mikitiuko, žurnalistas V. Trainys buvo lydimas dviejų vyrų. Jis juos pristatė kaip savo „kolegas“, t. y. žurnalistus. Tik interviu metu, kai kalba pakrypo apie aukotojos brolį, žurnalistas atskleidė, jog vienas iš atvykusių vyrų kaip tik ir yra tas brolis, o ne žurnalistas. Kunigas brolio anksčiau nebuvo matęs ir nepažinojo. Argi ne keista? Šitaip dėl sesers „išgyvenantis“ brolis, įtardamas, jog kunigas jo seserį neva išnaudoja, pas patį kunigą išdrįso ateiti tik su žurnalistu ir apsimetęs pastarojo kolega? Kur jis buvo nuo 2008 metų? Kodėl pats asmeniškai niekad nebendravo su klebonu? Kodėl jau prieš trejus metus, kai buvo parduotas minėtasis butas, jis nesikreipė „pagalbos“ į žiniasklaidą? Kodėl situaciją supranta kitas aukotojos brolis bei sesuo ir nereiškia tokių pretenzijų?.. Ko gero, ši istorija klasikinė – broliui rūpi ne sesers sveikata (tiesą sakant, kam jai būtų reikalingas globėjas, kai turi dar du brolius ir seserį, kurie galėtų ja rūpintis), o terūpi tik jos materialinės vertybės.

Kunigas A. Mikitiukas ne kartą yra kalbėjęs su aukotoja ir aptaręs jos globos klausimus, tačiau moteris sutinka pagalbą priimti tik tuo atveju, jei jis su ja apsigyvens. Klebonas negali gyventi su moterimi ir be platesnių komentarų suprantama kodėl. Matydamas situacijos komplikuotumą, kunigas bandė samdyti žmogų, kuris teiktų priežiūrą, tačiau aukotoja nesutinka su tokiu sprendimu.

Žurnalistui V. Trainiui klebonas pateikė visus parapijos išlaidas patvirtinančius dokumentus, iš kurių buvo aiškiai matyti, jog vien per 2008 metus parapijos išlaidos siekė žymiai daugiau, nei moters paaukota suma. Deja, šis faktas straipsnyje turbūt „netyčia“ nutylėtas.

Apmaudu, kad klebonas ir parapija tapo giminaičių tarpusavio nesutarimų įkaitais. Ar savo sesers neprižiūrėjęs ir neglobojęs brolis dabar tikisi lengvo uždarbio, manydamas, jog šitoks tendencingas straipsnis jam pagelbės?..

Labai gaila, jog straipsnio autorius V. Trainys nepasikalbėjo nei su vienu iš medikų, kurie, kiek mums žinoma, iš tiesų pasidavė moters brolio šokdinimams ir uždraudė kunigui moterį lankyti ligoninėje. Panašu, kad sesers liga brolis manipuliuoja labiau nei kas kitas. Net du ikiteisminiai tyrimai buvo nutraukti, nes neįžvelgta nusikaltimo sudėties, tačiau V. Trainys pats ėmėsi „sąžiningo“ tyrėjo vaidmens.

Straipsnyje vardijami ir klebono „turtai“ – automobiliai, kurie iš tiesų yra naudojami parapijos reikmėms ir juos eksploatuoja parapijos darbuotojai. Be transporto priemonių būtų labai sunku atlikti įvairias funkcijas, pvz., nugabenti iš gyventojų gautą labdarą į Caritas ir pan. Taigi klebono „turtai“ tiesiogine prasme naudojami parapijos veiklai užtikrinti.

Nepaisant šios nemalonios istorijos ir siekimo sumenkinti Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijos bei jos klebono autoritetą, norime išreikšti visapusišką palaikymą mūsų ganytojui, nes esame liudininkai to, jog per daugelį metų parapijos veikla yra aktyvi ir veiksminga kaip niekada anksčiau. Ačiū jam už atsidavimą ir pasiaukojimą parapijos labui.

Birutė Steponavičiūtė, Kazimieras Stanevičius, Vaida Tamelienė, Judita Vainilavičienė, Žygimantas Žalnerauskas, Vanda Driukienė, Marytė Stanevičienė, Regimantas Tamelis, Rima Čufarina, Loreta Ilekytė, Ona Motiejūnienė, Sigita Venckutė, Lina Kedenytė – Ažukė, Daiva Girniuvienė, Helena Brėdikienė, Regina Simanavičienė, Onutė Maciulevičienė, Stasė Noreikienė, Ona Kolosovskienė, Vanda Šinkūnienė, Stanislava Kšivickienė, Elena Vancevičienė, Raimonda Konstantinavičienė ir kiti Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos aktyvo nariai

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune