Domeikavos ir Lapių parapijų sutvirtinamieji dalyvavo rekolekcijose „Skirtingi, bet vienodai vertingi“ (2018 04 14)
Paskelbta: 2018-04-18 07:56:20

Balandžio 14 dieną arkivyskupijos Jaunimo centre vyko lytiškumo ugdymo rekolekcijos „Skirtingi, bet vienodai vertingi“. Savaitgalio renginyje dalyvavo Domeikavos Lietuvos kankinių ir Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijų Sutvirtinimo sakramentą priimti besirengiantys jaunuoliai.

Jaunimo centro kompetentingi savanoriai paskaitose jaunimui kalbėjo apie vertybes, asmens orumą, skaistumo dorybės grožį, gyvybės stebuklą. Grupelėse vyko teminiai užsiėmimai. Aptarėme žmogaus kaip tikslo ir priemonės sampratą, medijose pateiktus žmogaus kūno kulto ir sumenkinimo pavyzdžius.

Merginos ir vaikinai klausėsi jaunos katalikų sutuoktinių poros liudijimo „Tikra meilė laukia“. Renginio dalyviai įsigijo jaunimui skirtą žurnalą „Meilės santykiai. Ar sėkmė įmanoma?“ (2014, Jean-BenoÎt Casterman), kuriame aptariami vyriškumo ir moteriškumo stereotipai, susižavėjimo, įsimylėjimo ir meilės skirtumai.

Savaitgalio rekolekcijose giesmėmis šlovinome Viešpatį. Sutaikinimo (Atgailos) sakramentą teikė KTU kapelionas kun. Petras Pichas. Šv. Mišias aukojo Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaras bei arkivyskupijos Jaunimo centro kapelionas kun. Emilis Vasiliauskas. Mišiose meldėmės rekolekcijų dalyvių intencijomis. Pamoksle dvasininkas jaunimui linkėjo gyventi Dievo vaikų vertą gyvenimą. Priminė apie laisvę ir atsakomybę priimant sprendimus.

Sutvirtinamųjų išvyką į arkivyskupijos Jaunimo centrą organizavo Domeikavos ir Lapių parapijų klebonas kun. Gintaras Pūras. Dvasininkui talkino Domeikavos parapijos katechetė Roma Zaksienė.

Lapių parapijos pastoracinės tarybos informacija

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune