Domeikavos parapijos jaunuoliams suteiktas Sutvirtinimo sakramentas (2018 04 28)
Paskelbta: 2018-04-30 20:07:28

Balandžio 28 dienos popietę Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčioje arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ jaunuoliams teikė Sutvirtinimo sakramentą. Arkivyskupo aukojamose šv. Mišiose koncelebravo arkivyskupijos kancleris mons. Adolfas Grušas, parapijos klebonas kun. Gintaras Pūras, patarnavo Kauno kunigų seminarijos klierikai.

Homilijoje arkivyskupas aptarė Evangelijoje pagal Joną skaitytą Jėzaus palyginimą apie vynmedį ir nuo jo atsiskyrusias šakeles. Jėzus sakė: „Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti“ (Jn 15, 5). Pasilikti Jėzuje – tai leisti gyvenime veikti Dievo Dvasiai. Jėzus prašo kasdien, kad ir kas įvyktų mūsų gyvenime, pasilikti su Juo. Pasilikimo Jėzuje ženklai yra vaisiai, kurie pasirodo krikščionio gyvenime. Šventosios Dvasios vaisiai yra vardijami Laiške galatams (5, 22–23). Tai „meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas“. Arkyvyskupas S. Tamkevičius jaunuolius ragino drąsiai pasitikėti Evangelijoje Jėzaus sakomais žodžiais: „Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, – jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta.“

Domeikavos bažnyčioje arkivyskupas S. Tamkevičius suteikė Sutvirtinimo sakramentą gražiam būriui parapijos jaunų žmonių, o Mišių pabaigoje visiems tikintiesiems – šventinį palaiminimą.

Sutvirtinimo sakramentą priėmusius vaikinus ir merginas sveikino parapijos klebonas kun. G. Pūras. Dvasininkas kiekvienam sutvirtintajam padovanojo pal. Teofiliaus Matulionio kanoninį paveikslėlį. Palaimintasis arkivyskupas kankinys Teofilius Matulionis Lietuvos jaunimui yra amžinai žaliuojančios Viešpaties vynmedžio šakelės pavyzdys.

Po Mišių arkivyskupui S. Tamkevičiui klebonas kun. G. Pūras padėkojo už apsilankymą Domeikavos Lietuvos kankinių parapijoje, už Sutvirtinimo sakramentu parapijos jaunimui suteiktą jų Krikšto išbaigimą. Garbiam svečiui arkivyskupui emeritui Sigitui Tamkevičiui parapijiečiai įteikė gėlių.

Domeikavos parapijos informacija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune