Advento rekolekcijos ir choro „Exaudi“ koncertas Lapių parapijoje (2018 12 22)
Paskelbta: 2018-12-27 14:17:20

Gruodžio 22 d., šeštadienį, klebono kun. Gintaro Pūro kvietimu Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje  advento rekolekcijas vedė kun. teol. dr. Gintaras Vincentas Tamošauskas OFM Cap. Mišiose giedojo Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios mišrusis jaunimo choras „Exaudi“.

Svečias kunigas kapucinas V. Tamošauskas aukojo Mišias ir pasakė pamokslą. Dvasininkas kalbėjo apie praktikuojančio kataliko, religingo žmogaus ir netikinčiojo Kalėdų prasmės suvokimo skirtumus. Šventiškai pasipuošusiuose prekybos centruose, pasilinksminimo vietose sukuriama pakili nuotaika, tačiau džiaugsmo pilnatvės ten nėra. Nelaimingas žmogus dažnai kaltina save ir kitus, todėl gyvenime teigiamų pokyčių nevyksta. Vidinis ir regimas žmogaus gyvenimas keičiasi atkūrus nutrūkusį ryšį su Dievu. Krikščionis turi būti budrus ir tobulėti dvasiškai. Jėzuje atrandame vidinę ramybę, išmokstame vertinti tylą, atpažįstame maldos vaisius. Baigiantis adventui svarbu apžvelgti nuveiktus darbus, padėkoti šalia mūsų esantiems žmonėms. Regimi meilės darbai stiprina šeimas ir vienija bendruomenę.

Mišių pabaigoje kunigas Vincentas  susirinkusiems palinkėjo ramių ir džiaugsmingų artėjančių šventų Kalėdų bei prasmingų darbų parapijoje. Vėliau dvasininkas suteikė palaiminimą.

Po Mišių Lapių bažnyčioje koncertavo jaunimo mišrusis choras „Exaudi“. Adventiniame koncerte skambėjo šiuolaikinių lietuvių kompozitorių bei senosios muzikos sakraliniai choriniai kūriniai. Apie chorinio giedojimo tradicijas pasakojo choro dirigentas Vilimas Norkūnas. Po koncerto Lapių pagrindinės mokyklos aktų salėje vyko agapė. Dėkojame mokyklos direktorei Danguolei Rinkūnienei už suteiktas patalpas ir parapijos klebonui kun. Gintarui Pūrui už pastangas buriant parapijos bendruomenę.

Lapių pastoracinės tarybos informacija

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune