į pirmą puslapį
Taika – konkretus įsipareigojimas
Paskelbta: 2017-01-02 18:59:14

2017 m. sausio 1 d.
Homilija arkikatedroje Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, sekmadienį minint Pasaulinę taikos dieną

Brangūs tikintieji,
pradedame Naujuosius 2017 metus pasitikėdami Viešpačiu ir melsdami Mergelės Marijos, Dievo Motinos, globos. Kaip rašo evangelistas Lukas, Marija dėmėjosi visus dalykus ir svarstė juos savo širdyje (plg. Lk 2, 19). Dievo meilės ir vilties ženklus Marija įžvelgė net nežinomybės tamsoje ir gąsdinančioje aplinkoje.

Žengiame į Naujuosius metus nežinodami, ką jie atneš, bet mus lydi senas biblinis palaiminimas, kurį girdėjome pirmajame skaitinyje: „VIEŠPATS telaimina ir tesaugo tave! Teleidžia VIEŠPATS šviesti tau savo veidą ir tebūna tau maloningas!“ (Sk 6, 24–25). Todėl priimame būsimą laiką, prasidėjusius metus pasitikėdami, kad Dievas saugos, neapleis ir bus arti mūsų kiekvieną dieną palaikydamas kasdienybės kelyje.

Kad galėtume žengti istorijos keliu, reikia šviesos. Tokią šviesą teikia Dievo veidas, kuris tapo regimas Jo Sūnuje. Gimus Jėzui atėjo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų (plg. Jn 1, 9). Jėzaus vardas reiškia „Dievas išgelbėja“, todėl Jėzus yra Dievo teikiamas žmonijai palaiminimas, į mus atgręžtas šviesusis Dievo veidas, konkretus  nuolatinės Jo meilės apsireiškimas. Štai kodėl septintą dieną po Kalėdų liturgija vėl skatina kontempliuoti slėpinį Dievo Sūnaus, gimusio iš moters, kad mes įgytume įvaikystę (plg. Gal 4, 4–5).

Jėzaus atnešta šviesa niekada neužges ir visada neš būtiną viltį, reikalingą kurti meilės ir taikos civilizacijai. Tai pradžia naujo pasaulio, Šventosios Dvasios galia atnaujintos žmonijos, pajėgios perkeisti visus dalykus ir veikti net pačiomis sunkiausiomis istorijos situacijomis.

Tuo pasitikėdamas popiežius Paulius VI 1968 m. įsteigė Pasaulinę taikos dieną, minimą sausio 1-ąją. Jis sakė, kad „taika yra vienintelis tikras žmogaus pažangos kelias“. Šiandien Taikos dieną minime jau 50-ąjį kartą.

Šiais metais Šventasis Tėvas Pranciškus kviečia katalikus ir nekatalikus „paversti aktyvų nesmurtą taikos politikos stiliumi“. Aktyvus nesmurtas yra būdas parodyti, kad vienybė yra galingesnė ir vaisingesnė už konfliktus.

Popiežius Pranciškus rašo: „Visi trokštame taikos, daug žmonių ją kasdien kuria mažais gestais, daugelis kenčia ir kantriai neša bandymų sukurti taiką naštą. 2017 metais įsipareigokime tiek malda, kiek veiksmais tapti žmonėmis, pašalinusiais smurtą iš širdies, iš žodyno ir gestų ir kuriančiais nesmurto bendruomenes, besirūpinančias mūsų bendraisiais namais. Nieko nėra neįmanoma, jei tik kreipiamės į Dievą maldoje. Visi galime būti taikos kūrėjai. Prašykime Mariją, Taikos Karalienę, kad parodytų kelią.“

Kiekvienas galime prisidėti prie taikos kūrimo, kurdami ją savo širdyse ir aplinkoje. Gimusį Jėzų aplankę piemenys „grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką buvo girdėję ir matę, kaip jiems buvo paskelbta“ (Lk 2, 20). Dievas gerąją Jėzaus gimimo ir žmonijai teikiamos meilės bei taikos naujieną patikėjo ne kokioms nors galingoms žiniasklaidos priemonėms, o paprastiems ir nuolankiems žmonėms, kurie pasijuto esą mylimi.

Reikia pasitikėjimo, vilties ir meilės, kad sugebėtume pasauliui skelbti taikos žinią, priimti gimusį Dievo Sūnų, kuris visiems perteikia Dievo šypseną. Esame kviečiami su paprastu pasitikėjimu, be pesimizmo ir apsimetimo skelbti pasauliui švenčiamą slėpinį. Prieš mūsų akis – didžiausias istorijos pasikeitimas: Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, tapo vienu iš mūsų, kad išgelbėtų mus iš nuodėmės ir padarytų savo broliais ir seserimis.

Kaip ir piemenys, skelbkime žinią apie pasauliui gimusią viltį. Kaip Mergelė Marija, Dievo Motina, saugokime savo širdyje ir apmąstykime, šią didžią dovaną, kad galėtume eiti kartu su Jėzumi ir sekti paskui Jį, kad matytume šviečiantį Dievo veidą kiekvieną savo gyvenimo dieną.

+ Lionginas VIRBALAS
Kauno arkivyskupas metropolitas