į pirmą puslapį

Vyrų pašvęstojo gyvenimo institutai

 

JĖZAUS DRAUGIJOS LIETUVOS IR LATVIJOS PROVINCIJA (SJ)
Jėzaus Draugija (SJ) įkurta 1540 m, Lietuvoje nuo 1569 m. Skaičius Lietuvoje: 3 vyskupai, 34 nariai.
Provincijolas – t. Vidmantas Šimkūnas SJ
www.jezuit.lt
Kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas TAMKEVIČIUS SJ
Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas VIRBALAS SJ
Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia ir jėzuitų namai
Rotušės a. 7, 44280 Kaunas
Tel. (37) 22 16 61
Bažnyčios raštinės mob. 8 640 52 621, el. p.
www.kjb.lt

Namų vyresnysis, bažnyčios rektorius – t. Aldonas GUDAITIS SJ, el. p. , mob. 8 620 838 20.

Kauno namuose: t. Aldonas Gudaitis SJ (Kauno Jėzuitų gimnazijos direktorius, Kauno jėzuitų bažnyčios rektorius, Kauno jėzuitų namų vyresnysis), t. Kazimieras Juozas Ambrasas SJ, t. Antanas Baniulis SJ (vicerektorius),  t. Stasys Kazėnas (Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas), t. Gediminas Kijauskas SJ, t. Leo Leise SJ (vicerektorius), t. Vytautas Merkys SJ, t. Algirdas Paliokas SJ (vicerektorius),  t. Jonas Katulis SJ, vysk. Jonas Boruta SJ, br. Marius Jocys SJ (scholastikas, Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionas), Donatas Kuzmickas S (scholastikas, Kauno jėzuitų gimanzijos tikybos mokytojas). 

 

BASIEJI KARMELITAI. Varšuvos karmelitų provincija (OCD)
Basųjų karmelitų ordinas įkurtas XII a. Kaune įsikūrė XVIII a. pradžioje. Nuo 1772 m. karmelitų vienuoliai apsigyveno prie Šventojo Kryžiaus bažnyčios. Carinės okupacijos metais vienuolynas uždarytas. Dabar Kaune – 3 broliai.
Kauno vienuolynas
Gedimino g. 3, 44332 Kaunas

Vyresnysis – br. kun. Emilijan Władisław BOJKO OCD
mob. 8 677 309 97

Kauno vienuolyne: br. kun. Valdas PAURA OCD (Šventojo Kryžiaus parapijos klebonas, Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinės ligoninės kapelionas), br. kun. Emilijan Władisław BOJKO OCD (namų vyresnysis ir parapijos vikaras), kun. Vidas LABANAUSKAS OCD. 

 

MAŽESNIŲJŲ BROLIŲ KAPUCINŲ ORDINAS. Krokuvos kapucinų provincija (OFM Cap.)
Šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių kapucinų ordinas (OFM Cap.) įkurtas 1528 m., Lietuvoje nuo 1928 m. Nuo 1935 m. pradėjo tarnystę Kauno arkivyskupijoje. 2000 m. prijungti prie Krokuvos provincijos. Skaičius Lietuvoje: 7 amžinųjų įžadų broliai.
www.kapucinai.net

Kauno namai
R. Kalantos g. 38, 52492 Kaunas
Tel. (37) 45 30 28
El. p.
Vyresnysis-gvardijonas – br. kun. Piotr KOMORNICZAK OFM Cap
Vikaras ir parapijos klebonas, vienuolyno ekonomas – br. kun. Valdemar MICHALOVSKI OFM Cap.
Br. kun. Michal FERENC OFM Cap

Paulių Šv. Pranciškaus vienuolynas
Paulių k., Žvejų g. 15, Šimkaičių sen., Jurbarko r.
Vyresnysis-gvardijonas – br. kun. Tomasz Pilch OFM Cap.
El. p. , mob. 8 694 164 07
Vikaras-pavaduotojas, ekonomas – br. Andžej BINIEK OFM Cap.
Br. kun. teol. dr. Vincentas TAMOŠAUSKAS OFM Cap., el. p. ,
 

KUNIGŲ MARIJONŲ LIETUVOS ŠV. JURGIO PROVINCIJA (MIC)
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolija (MIC) įkurta 1673 m., Lietuvoje nuo 1750 m. Skaičius Lietuvoje: 11 brolių.
Provincijos vyresnysis – 

Kauno vienuolynas
Laisvės al. 101A, 44291 Kaunas
Tel./faks. (37) 22 99 65, mob. 8 651 629 67,

Vyresnysis – kun. Kęstutis Kazimieras BRILIUS MIC
El. p.

Kauno namuose: kun. Kęstutis Kazimieras Brilius MIC (bažnyčios rektorius), klier. Jonas Urbas MIC 

MAŽESNIŲJŲ BROLIŲ ORDINO LIETUVOS ŠV. KAZIMIERO PROVINCIJA (OFM)
Mažesniųjų brolių ordinas (Ordo Fratrum Minorum – OFM) įkurtas 1209 m., Lietuvoje nuo 1251 m. Skaičius Lietuvoje: 36 amžinųjų įžadų broliai.
Provincijos ministras – br. kun. Algirdas MALAKAUSKIS OFM,
mob. 8 615 797 95, el. p.
www.ofm.lt

Kauno Šv. Jurgio konventas
Papilio g. 9, 44275 Kaunas
Tel. (37) 22 46 59, faks. (37) 22 48 43

Gvardijonas – br. kun. Paulius Saulius Bytautas OFM
mob. 8 612 178 97, el. p.

Kauno konvente: br. kun. Paulius Saulius Bytautas OFM (gvardijonas, Lietuvos skautų kapelionas, Všį „Domus Pacis“ direktorius), kun. br. Antanas Grabnickas OFM (Kauno Šv. Jurgio vienuolyno vikaras, Šv. Klaros globos namų kapelionas), kun. br. Matas Jurevičius, br. diak. Linas Voročinskis OFM (Kauno Šv. Jurgio vienuolyno ekonomas, Šv. Klaros globos namų direktoriaus pavaduotojas).