Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje (2012 06 22)
Paskelbta: 2012-06-25 20:59:40

Birželio 22 dieną Kauno Gerojo Ganytojo parapijos salėje vyko Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija „Caritas vykdomos veiklos apžvalga“ (žr. fotonuotraukas čia >>)

Posėdžio pradžioje mons. Vytautas. Grigaravičius pakvietė bendrai maldai. Po maldos Caritas veiklą dekanate pristatė Kauno I dekanato Caritas vadovė Ona Virbašiūtė. Prelegentė, naudodamasi vaizdo projektoriumi, pirmiausia išsamiai pristatė MIATLNA programą, vykdomą Kauno arkivyskupijos parapijose. „Tai yra pats didžiausias šiuo metu Caritas vykdomas projektas – „Intervencinių maisto produktų dalijimas nepasiturintiems“ (MIATLNA), kuris iš Caritas narių nuolat reikalauja tiek dvasinių, tiek fizinių jėgų bei seniūnijų darbuotojų pagalbos. Ženkliai daugėja nepasiturinčių žmonių skaičius palyginti su 2006–2011 m. statistika, ypač Kauno mieste“, – teigė O. Virbašiūtė. Vėliau prelegentė pateikė išvadas, kurios liudijo apie programos MIATLNA naudą ir reikalingumą, glaudesnį bendradarbiavimą tarp vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų, ir padėkojo dvasininkams ir parapijų Caritas darbuotojams už jų nuoširdų bendradarbiavimą.

Vėliau konferencijos pranešėja pristatė Kauno I dekanato Caritas veiklą: tai akcija „Gerumas mus vienija“, labdaros sriubos valgykla, Vaikų dienos centrų veikla, vaikų maitinimas savaitgaliais parapijose, akcija „Maisto bankas“, Caritas atributikos platinimas ir kt. Kalbos pabaigoje prelegentė trumpai pristatė šių metų Caritas renginius dekanate.

Mons. V. Grigaravičius padėkojo prelegentei ir pristatė įvairias dekanato aktualijas.

Po pranešimų dvasininkai kartu su Gerojo Ganytojo parapijos bendruomene bažnyčioje šventė Eucharistiją, kuriai vadovavo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS. Homiliją sakė mons. V. Grigaravičius.

„Bažnyčios istorija paženklinta daugybe šventųjų, palaimintųjų ir kankinių, kurie atsisakę patogumų sau vadovavosi Kristaus mokslu ir ištikimai, pasišventusiai tarnavo Jo Bažnyčiai. Mūsų amžiuje mums teko laimė pažinti pal. Jono Pauliaus II asmenybę <..> Dar kartą prisiminkime ir pasvarstykime, ką davė pasauliui, mūsų tautai, asmeniškai kiekvienam šis taurus, kilnus, nuolankus Dievo ir žmonių tarnas pal. popiežius Jonas Paulius II. <..> Savo asmeniniu pavyzdžiu popiežius įrodė mums, kad tikrajam Kristaus sekėjui Jo žodžiai: „Mylėk savo priešą“ yra įvykdomi, jei tik širdin yra įaugusi Dievo meilė. <..> Paminėjau vos keletą charakteringiausių šio palaimintojo savybių, kurios jam padėjo nuolankiai nešti savo gyvenimo kryžių, neužkraunant jo ant kitų pečių. Nuoširdžia malda prašykime, kad būdamas šalia Dievo Šv. Tėvas prašytų Jo malonių mūsų šaliai, mūsų tautos žmonių susitelkimo meilės bei supratimo, kokia spinduliavo jis pats, keliaudamas pasaulio keliais“, – kalbėjo homilijoje mons. V. Grigaravičius.

Liturgijos pabaigoje buvo pagerbtos pal. Jono Pauliaus II relikvijos bei sukalbėta litanija. Parapijos klebonas kun. Jonas Stankevičius dėkojo visiems už atsiliepimą – melstis prie pal. Jono Pauliaus II relikvijų ir kvietė kiekvieno mėnesio 22 d. dalyvauti šv. Mišiose, prašant šio globėjo užtarimo.

Po šv. Mišių pagerbti dvasininkai, minintys įvairias sukaktis, bei varduvininkai Jonai. Posėdis baigėsi pietumis parapijos patalpose.
 

Žr. nuotraukų albumą apie Pal. Jono Pauliaus relikvijoriaus pašventinimą 2012 m. balandžio 15 d. Gerojo Ganytojo parapijoje

Žr. 2012 04 15 iškilmių vaizdo medžiagą

Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune