į pirmą puslapį
Temos

Dievui pašvęstasis gyvenimas

 Šeimos metų

2014 m. I advento sekmadienį popiežiaus Pranciškaus kvietimu Visuotinėje Bažnyčioje prasidėjo Pašvęstojo gyvenimo metai. Jie tęsis iki 2016 m. vasario 2 d. Plačiau apie juos žr. www.katalikai.lt arba www.vitaconsecrata.lt

Kam pasišvenčia
kai kurie Bažnyčios vyrai ir moterys?

„Nuo pat Bažnyčios pradžios buvo vyrų ir moterų, kurie stengėsi laisviau ir artimiau sekti Kristumi, vykdydami evangelinius patarimus, ir kiekvienas savaip ėjo Dievui pašvęsto gyvenimo keliu. Daugelis jų, Šventosios Dvasios įkvėpti, gyveno vienatvėje arba steigė vienuoliškąsias šeimas, kurias Bažnyčia savo autoritetu noriai priėmė ir patvirtino. Taip, pildantis Dievo planui, išaugo nuostabi vienuoliškųjų sambūrių įvairovė, daug prisidėjusi ne tik prie to, kad Bažnyčia būtų pasiryžusi kiekvienam geram darbui (plg. 2 Tim 3,17) ir pasirengusi tarnauti Kristaus kūno ugdymui (plg. Ef 4, 12), bet ir prie to, kad ji, išsipuošusi įvairiomis savo vaikų dovanomis, kaip nuotaka pasirodytų savo sužadėtiniui (plg. Apr 21, 2) ir kad per ją taptų žinoma daugeriopa Dievo išmintis (plg. Ef 3, 10).“

Iš Vatikano II Susirinkimo dekreto dėl vienuoliškojo gyvenimo tinkamo atnaujinimo „Perfectae caritatis(1965, 1).

Ką veikia
vyrų ir moterų vienuolynai?

Seserys ir broliai vienuoliai, pašvęsdami savo gyvenimą Dievo ir Bažnyčios tarnystei, sekdami Jėzaus Kristaus gyvenimu, duoda tris – skaistumo, klusnumo ir neturto – įžadus. Vienuoliniam gyvenimui svarbus bendruomeniškumas ir nuolatinė malda – už Bažnyčią ir visą pasaulį. Pašvęstasis gyvenimas – tai „tobulos meilės siekimas per evangelinių patarimų vykdymą“, kuris „kyla iš dieviškojo Mokytojo mokymo bei pavyzdžių“ (Perfectae caritatis, 1).

Seserys ir broliai vienuoliai išgyvena savo pašaukimą tarnaudami Bažnyčioje įvairiose – religinio švietimo, ugdymo, dvasinio atsinaujinimo, artimo meilės (rūpinasi vargstančiais, seneliais, ligoniais) ir kitose srityse ar tarnaudami (kontempliatyviose bendruomenėse) vien malda. Vienuoliai yra Jėzaus meilės liudytojai, šventumo pavyzdys pasauliui. Nemažai šventųjų per Bažnyčios istoriją buvo vienuoliai. Lietuvoje ypač gerai žinomi ir gerbiami šv. Antanas Paduvietis, šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, šv. Jonas Boskas, šv. Pranciškus Asyžietis, pal. Motina Teresė ir kt. bei, žinoma, palaimintasis (marijonų vienuolis, Marijonų vienuolijos atkūrėjas) Jurgis Matulaitis.

Pašvęstasis gyvenimas Lietuvoje

Sovietmečiu Lietuvoje vienuolinis gyvenimas buvo giliame pogrindyje (vienuolynai uždaryti), vienuoliai negalėjo nešioti vienuolinių drabužių ar gyventi bendruomenėse. Tačiau jie tarnavo Bažnyčiai visais tuo metu įmanomais būdais: rengė vaikus sakramentams, ugdė jaunimą, leido ir platino pogrindinę spaudą ir kt., už tai kai kurie jų buvo KGB persekiojami, kalinami. Vienuolynai Lietuvoje išėjo iš pogrindžio tik atgavus Nepriklausomybę. 2005 metų lapkričio 18–19 d. Kaune įvyko pirmasis Lietuvoje Pašvęstojo gyvenimo kongresas, jame seserys ir broliai vienuoliai naujai apmąstė savo pašaukimą ir misiją Bažnyčioje mūsų dienomis. Misijos atnaujinimui buvo skirtas ir šiuos Pašvęstojo gyvenimo metus pradėjęs vienuolinių kongregacijų simpoziumas „Pašvęstasis gyvenimas šiandienos Bažnyčioje“, vykęs Kaune, 2015 m. sausio 17 d. Šiandien Lietuvoje yra 800 brolių ir seserų, veikia 42 moterų ir 13 vyrų vienuolijų.

Daugiau informacijos

O gal ir Tave Kristus kviečia: „Sek paskui mane!“ ?..

„Stebėtinu keliu patinka Tau, Viešpatie, mane vesti. Bet kas Tavo kelius ir sumanymus atspės.“

„Malda, darbas dėl Dievo ir vargai su kentėjimais dėl Bažnyčios išvien susipynę visą mano gyvenimą tesudaro. Tebūna man pavyzdžiu pats Kristus.“


iš pal. Jurgio Matulaičio „Užrašų“, 1911 01 13

„Bažnyčia ragina ir padeda jaunuoliams atpažinti savo pašaukimą šeimai, kunigystei ar vienuoliniam gyvenimui. „Tėvai turi pasitikėdami atiduoti savo vaikus į Dievo rankas, jei Viešpats šaukia juos gyventi pasiaukojamą vienuolio ar kunigo gyvenimą.“

Youcat, 374

„Visi vienuoliai teskleidžia visame pasaulyje gerąją Kristaus naujieną savo tikėjimo grynumu, meile Dievui ir artimui, kryžiaus meile ir būsimosios garbės viltimi, kad visi matytų jų liudijimą ir garbintų mūsų Tėvą, kuris yra danguje“ (plg. Mt 5, 16).