į pirmą puslapį
Temos

Misijos ir misionieriai

Kas yra misijos?

„Kadangi Dievo tauta gyvena bendruomenėse, ypač vyskupijų ir parapijų, ir jose tam tikru būdu regimai reiškiasi, tų bendruomenių uždavinys irgi yra liudyti Kristų tautų akivaizdoje.
Bendruomenėse atsinaujinimo malonė negali tarpti kitaip, negu kiekvienai jų išplečiant savo meilę iki pat žemės pakraščių ir tais, kurie gyvena toli, rūpinantis panašiai, kaip ir savo pačios nariais“ (Ad gentes, 37).

Iš 2023 m. popiežiaus Pranciškaus Žinios Pasaulinės misijų dienos proga:

„Pasak apaštalo Pauliaus, Kristaus meilė mus patraukia ir ragina (plg. 2 Kor 5, 14). Čia kalbama apie dvejopą meilę: Kristaus meilė mus traukia, įkvepia ir žadina mūsų meilę jam. Būtent dėl šios meilės pirmyn keliaujanti Bažnyčia yra visada jauna, o visi jos nariai vykdo misiją – skelbia Kristaus Evangeliją įsitikinę, jog „jis yra miręs už visus, kad gyvieji nebe sau gyventų, bet tam, kuris už juos numirė ir buvo prikeltas“ (15 eil.)“

Kauno arkivyskupijos misijos Kazachstane


Nuotr. (iš asmeninio archyvo) Pirmosios Mišios naujai įsigytose patalpose su Almatos vyskupu, kuris teikė Krikšto, Sutvirtinimo sakramentus. Žarkento Marijos Kankinių Karalienės parapija, 2022 05 22

Keli faktai apie Kazachstano katalikus

 • Kazachstanas – buvusi Sovietų Sąjungos šalis. Joje gyvena apie 19 mln. 130 tautybių gyventojų. Veikia trys katalikų Bažnyčios vyskupijos: Astanos arkivyskupija, Karagandos bei Almatos vyskupija bei Atyráu apaštališkoji administracija. 1998 m. pasirašyta tarpvalstybinė sutartis su Šventuoju Sostu. 2001 m. čia lankėsi šv. Jonas Paulius II. 2022 m. rugsėjį Kazachstane apsilankė popiežius Pranciškus. Katalikai sudaro mažiau negu 1 proc. šalies gyventojų.
 • Katalikų nacionalinė šventovė – Dievo Motinai dedikuota šventovė Oziornojės (nuo žodžio „ežeras“, rus. „ozero“) vietovėje. Oziornojės Dievo Motina tapo garsi savo pagalba jos meldusiems lenkų tremtiniams, kai 1941 m. kovą, po speiguotos žiemos, netikėtai nutirpus ledui ežere, čia pasirodė daug žuvų, išgelbėjusių jiems gyvybę. 1990 m. įkurta Oziornojės Dievo Motinos Taikos Karalienės parapija, o pastatytoje jos titulo bažnyčioje dabar meldžiamasi už pasaulio taiką, organizuojami piligriminiai žygiai.
 • Pirmasis  palaimintasis yra kunigas Vladislovas Bukovinskis. Katalikai Kazachstane valdant sovietinei valdžiai buvo nepripažįstami.
 • Šalyje buvo gausu Stalino režimo lagerių. Juose kalėjo ir šalyje tremtinių dalią patyrė milijonai nekaltų įvairių tautybių žmonių: vokiečių, lenkų, ukrainiečių, latvių, lietuvių ir kt. Iš Baltijos šalių į čia buvo ištremta apie 100 tūkst. gyventojų, beveik pusė – lietuvių. Tremtinių palikuonys vis dar nepamiršo savo krikščioniškų šaknų.

Apie misionieriaus kunigo Kastyčio ŠULČIAUS tarnystę Almatos vyskupijoje

Klebonas kun. Kastytis Kazys Šulčius:
Tel. +370 684 79427 (WhatSapp);
+7 777 845 2971 (WhatSapp; Viber)
El. p. kastytis.sulcius@yahoo.com


Nuotr. (iš asmeninio archyvo) Po Mišių. Saryezeko Marijos Karalienės koplyčia / Žarkento Marijos Kankinių Karalienės parapija, 2022 09 17

 • Į misijas atvyko 2012 metų sausį tuometinio arkivyskupo kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ siuntimu.
 • Tarnauja Kazachstano pietuose, ten yra tik dvi bažnyčios – Švč. Trejybės katedra (Almatoje) ir Švč. Mergelės Marijos bažnyčia (Taldykorgane).
 • Gyvena ir tarnauja Almatos vyskupijoje. Lanko dvi aptarnaujamas parapijas (tam savaitgaliais nukeliauja apie 1200 kilometrų). Tai Žarkento Marijos Kankinių Karalienės parapija (registruota 2004 metais), esanti 300 km nuo Almatos (50 km nuo Kinijos sienos) ir Saryezeko Marijos Karalienės parapija (registruota 2022 11 28), esanti 170 km nuo Almatos.  Ketverius metus tarnavo Kaskeleno Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės koplyčioje (parapijoje). Nuo 2022 m. vasario Almatos vyskupo dekretu paskirtas lietuvių kapelionu Almatos vyskupijoje. Per visą misijų laiką kuruoja Almatos lietuvių bendruomenę ir Almatos vyskupijos lietuvius.
 • Aptarnaujamų parapijų katalikai (90 proc. lenkų tautybės) neturi maldos namų. Tarsi pirmaisiais krikščionybės amžiais į bendrą maldą renkasi namuose. Stokojama pamatinių tikėjimo žinių, kunigui tenka mokyti ir Kryžiaus ženklo (žegnojimosi).


Nuotr. (iš asmeninio archyvo) Vasaros stovykla „Atostogos su Dievu" vaikams ir jaunimui. Almata, 2022 07 21

Kiti lietuviai, lankęsi ar tarnavę Kazachstano katalikams

 • Misijos Kazachstane turi gilias lietuviškas šaknis dar nuo sovietinio laikotarpio. Misijose dalyvavo tėvas Albinas Dumbliauskas SJ (1925–1991), kuris 1978 m. įkūrė Karagandos Šv. Juozapo parapiją ir yra palaidotas savo pastatytos bažnyčios šventoriuje. Taip pat t. Mykolas Letkauskas OFM (1985–1993) ir kiti broliai pranciškonai; Eucharistinio Jėzaus seserys – Monika Elė Kotryna Utaraitė, Jadvyga Gema Stanelytė, Aloyza Pranė Malinauskaitė ir kt. Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacijos seserys Danutė Jonė Sakalauskaitė, Asta Venskauskaitė ir kt.
 • Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, kaip tuometinis Kauno arkivyskupas ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, 2001 metais lankėsi Astanoje sutinkant čia šv. Joną Paulių II, dalyvavo šv. Mišių koncelebracijoje drauge su svečiais vyskupais.  Vėliau kardinolas S. Tamkevičius SJ lankėsi Pasaulio religijų atstovų konferencijoje Astanoje.
 • Su trumpa misija Kazachstane 2022 m. lankėsi Kauno I dekanato dekanas monsinjoras Vytautas Grigaravičius.


Nuotr. (iš asmeninio archyvo) Su Motinos Teresės seserimis. Tai pirma Almatos parapija, joje tarnavo t. Mykolas Letkauskas OFM (1985-1993) ir Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacijos seserys iš Lietuvos (iki 1993). Almata, 2022 05 06

Aktualijos

Kaip galime paremti misijas Kazachstane?

Stipri ir viltinga žinia, jog krikščionių bendruomenės Kazachstane kuriasi ir atgyja. Todėl svarbu šią misijinę tarnystę palaikyti ir skatinti malda, auka ir savanoryste.

Kaip prisidėti savanoriška veikla?

Į misijas Kazachstane kviečiami savanoriai, buriama jų komanda.

Savanoriu galima tapti:

 • palaikant misijas savo malda, dalijantis apie jas gyvu žodžiu savo artimųjų, draugų, bičiulių, bendruomenių tarpe, taip pat savo socialiniuose tinkluose ir kitais informacijos kanalais;
 • atvykstant į Kazachstaną susipažinti su misijomis iš arti (fotografuoti, filmuoti, paruošti medžiagą pristatymui ir pan.) arba atvykstant įsitraukti į pačią misijų veiklą;
 • padedant ieškoti paramos, rėmėjų, statybininkų savanorių ir pan. ar pagal galimybes pačiam tampant rėmėju.
REKVIZITAI AUKŲ PERSIUNTIMUI
Romos Katalikų Almatos Švč. Trejybės vyskupija
Romos Katalikų Žarkento Marijos – Kankinių Karalienės parapija
Gavėjo bankas: SWEDBANK AB
Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius, Lietuva
SWIFT code: HABALT22
Gavėjo sąskaitos numeris (EUR): LT797300010004819922
Gavėjas: KASTYTIS ŠULČIUS
Paskirtis: Auka Žarkento parapijai
PLEASE HELP SUPPORT MISSIONS IN KAZAKHSTAN:
Roman-Catholic Diocese of the Most Holy Trinity in Almaty
Mary – Queen of Martyrs Roman-Catholic Parish in Jarkent
Beneficiary’s Bank: SWEDBANK AB
Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius, Lithuania
SWIFT: HABALT22
Beneficiary’s Acc. No (EUR): LT797300010004819922
Beneficiary: KASTYTIS ŠULČIUS
Purpose of payment: Donation for the Parish in Jarkent
Parish priest Fr. Kastytis Casimir Sulcius:
Tel. +370 684 79427 (WhatSapp);
+7 777 845 2971 (WhatSapp; Viber)
Email: kastytis.sulcius@yahoo.com

 

Apie misijas Kazachstane spaudoje

 

MISIJINĖ BAŽNYČIA Kristaus siunčiama į visas tautas

Atlikus darbą, kurį Tėvas pavedė Sūnui žemėje atlikti, Sekminių dieną buvo atsiųsta Šventoji Dvasia, idant Bažnyčia būtų nuolatos šventinama.“ Tą dieną „buvo viešai apreikšta žmonėms ir Evangelija, pradėta skleisti įvairioms tautoms.“ Kadangi Bažnyčia yra visų žmonių „sušaukimas“ į išganymą, ji savo prigimtimi yra misijinė ir Kristaus siunčiama į visas tautas, kad jų žmones padarytų Kristaus mokiniais.

...kad Evangelija persunktų įvairių tautų kultūrą.

Būdama misijinė, Bažnyčia „keliauja kartu su visa žmonija ir kartu su pasauliu patiria tą pačią žemiškąją dalią. Žmonių bendruomenė turi būti atnaujinta Kristuje ir perkeista į Dievo šeimą. Bažnyčia yra tartum tos bendruomenės raugas, tartum jos siela“. Užtat misiją vykdančiai Bažnyčiai reikia kantrybės. Bažnyčios pastangos prasideda su Evangelijos skelbimu tautoms ir žmonių grupėms, kurios dar netiki Kristaus, tęsiasi steigiant krikščionių bendruomenes, kurios „taps Dievo buvimo pasaulyje ženklu“, ar įkuriant vietines Bažnyčias; ji skatina įkultūrinimo procesą, kad Evangelija persunktų įvairių tautų kultūrą. Nestinga šioms pastangoms ir nesėkmių. Bažnyčia „tik pamažu paliečia ir perskverbia žmones, bendruomenes bei tautas ir šitaip įtraukia visus į katalikišką [visuotinę] pilnatvę.

 
 
 


Oziornojės Dievo Motina Taikos Karalienė. Autorė Marina Mun. Almatos Dievo Gailestingumo koplyčia