į pirmą puslapį

Vyskupas Vladislovas MICHELEVIČIUS

1924 * 1948 * 1986 * 2008
  • Kauno arkivyskupijos apaštališkojo administratoriaus (sykiu ir Vilkaviškio vyskupijos) augziliaras ir generalvikaras 1986–1989 m.
  • Kauno arkivyskupijos augziliaras ir generalvikaras 1989–1999 m.
 Vyskupas Vladislovas MICHELEVIČIUS (1924–2008)

Gimė 1989 m. birželio 8 d. Kačiūniškių k., Kauno apskr. Vaikystė prabėgo netoli Jonavos, Čičinų k. 1937–1944 m. mokėsi Kauno jėzuitų gimnazijoje. Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją baigė 1949 m. Kunigu įšventintas 1948 m., iki galo nebaigęs seminarijos kurso (nuolat gresiant tremčiai, klierikai šventinti kunigais vos išsilaikę pagrindinių dalykų egzaminus).

1949–1950 m. tarnavo Kavarsko parapijos vikaru, Zibalų parapijos (Kaišiadorių vyskupija) klebonu. Nuo 1950 m. dirbo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje ir patarnavo arkikatedroje bazilikoje. 1959 m. atleidžiamas iš seminarijos dėstytojo pareigų ir paskiriamas Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos vikaru. 1965–1971 m. Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos vikaras. Tuo pat metu paskirtas seminarijos dėstytoju šias pareigas ėjo iki 1996 m. 1972–1978 metais – ir seminarijos dvasios tėvas.

Nuo 1960 metų ėjo Kauno arkivyskupijos tribunolo teisėjo pareigas, 1965–1968 metais buvo šio tribunolo notaras, o 1968–1986 metais vėl atliko teisėjo pareigas.. Nuo 1979 m. ėjo arkivyskupo L. Povilonio asmeninio sekretoriaus pareigas. 1980–1981 m. Romoje įgijo lotynų kalbos dėstymo sertifikatą.

1986 m. lapkričio 13 d. popiežius Jonas Paulius II paskyrė tituliniu Tapso vyskupu ir Kauno arkivyskupijos bei Vilkaviškio vyskupijos apaštališkojo administratoriaus augziliaru. 1986 m. gruodžio 7 d. arkivyskupas L. Povilonis įšventino Vladislovą Michelevičių vyskupu ir paskyrė jį ir savo generalvikaru. 1989 m. į šias pareigas jį paskyrė ir Kauno arkivyskupu tapęs kardinolas V. Sladkevičius. 1989-1990 m. ėjo ir Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos rektoriaus, o 1991–1992 m. – Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinio sekretoriaus pareigas. Visus tuos metus iki 1999 m. buvo Kauno arkivyskupijos augziliaras ir generalvikaras. Sulaukęs 75-erių atsistatydino iš užimamų pareigų ir pagal išgales pagelbėjo pastoracijoje. Mirė 2008 m. lapkričio 12 d. Kaune. Palaidotas prie Kauno arkikatedros bazilikos.