į pirmą puslapį

Parapijų dvasinio atsinaujinimo programa „ATGAIVINK“

Jei JŪSŲ parapijoje:
 • parapijiečiai nėra aktyvūs švęsdami Eucharistiją;
 • nori dalytis savo tikėjimo patirtimi ir drauge melstis;
 • nori auginti santykį su Dievu ir skaityti Šventąjį Raštą;
 • ne visai suvokia, kad parapijos gyvenimas yra kiekvieno tikinčiojo atsakomybė;
 • trūksta gyvo tikėjimo liudijimo;
 • yra žmonių, nutolusių nuo Dievo,
galbūt PARAPIJŲ DVASINIO ATSINAUJINIMO PROGRAMA „ATGAIVINK“ kaip tik JUMS!

ATGAIVINK – pagrindinių katalikų tikėjimo tiesų apmąstymas ir 2,5 metų procesas - V pakopos po 6 savaites (6 savaitės prieš adventą ir per gavėnią).

Kaip vyksta?
 • Kunigas pakviečia 5-6 parapijiečius sukurti branduolį, kuris atlieka pasirengimo darbą.
 • Branduolys -visko širdis – teikia informaciją, kviečia žmones domėtis ir dalyvauti, kartu melstis, sekti programos tematiką, įsitraukti į tikėjimo pasidalijimo būrelius; parengia būrelių globėjus; programos metu rūpinasi liturgija: atnašomis, maldavimais, skaitovais, teminiais plakatais ir t. t.
 • Kunigas remia branduolio darbą, skatina parapijiečius domėtis. Prasidėjus programos ciklui, įpina savaitės temą į homiliją.
Kodėl ši programa prieinama?
 • Ji yra aiški ir lengvai įgyvendinama.
 • Rezultatai ilgalaikiai.
 • Temos šiuolaikinės.
 • Parapija tampa gyvesne tikinčiųjų bendruomene.
 • Atgaivink būstinė per visą programos vykdymo laiką laiduoja parapijoms nuolatinę pagalbą, mokymus, medžiagą.
Kiek laiko vykdoma „Atgaivink“?

„Atgaivink“ nėra tokia trumpa ir intensyvi atsinaujinimo programa kaip rekolekcijos, stovyklos ar seminarai. Ji vykdoma etapais.

Pirmieji metai – pasirengimo laikotarpis. Visa parapija supažindinama su programa, išrenkami ir parengiami programos vadovai.

Pasirengus „Atgaivink“programa tęsiama dvejus su puse metų. Šis laikotarpis padalytas į penkias šešių savaičių trukmės pakopas, turinčias savo temas.

 • I pakopa VIEŠPATS KVIEČIA – prieš adventą
 • II pakopa KAIP MES ATSILIEPIAME? – gavėnios metu
 • III pakopa APDOVANOTI ŠVENTĄJA DVASIA – prieš adventą
 • IV pakopa MOKINYSTĖ – per gavėnią
 • V pakopa PAŠAUKTI EVANGELIZUOTI – prieš adventą

Kiekviena iš šešių pakopos savaičių turi savo potemę. Per šiuos dvejus su puse metų ne tik gvildenamos temos, bet ir

 • apmąstoma įgyta patirtis,
 • apsvarstoma ir numatoma parapijos veikla programai pasibaigus.
Kaip „Atgaivink“ įtraukia visą parapiją?

Visi parapijiečiai kviečiami įsitraukti į programą šiais būdais:

 • sekmadienio Mišiose susipažinti su tos savaitės tema;
 • asmeniškai savaitės temą apmąstyti namie pasitelkiant Šventąjį Raštą ir tam skirtas knygeles;
 • susiburti į dalijimosi tikėjimu grupeles parapijiečių namuose melstis ir apmąstyti Dievo žodį;
 • dalyvauti organizacijų ar didesnių grupių renginiuose bei sambūriuose juos susiejant su programos savaitės tema.
Kokia „Atgaivink“ įtaka parapijoje?
 • Sąmoningiau dalyvaujama liturgijoje.
 • Bendra maldos patirtis ir gilesnis Šventojo Rašto pažinimas sutvirtina tikinčiųjų bendruomenę.
 • Sustiprinamas šeimos gyvenimas.
 • Parapijos bendruomenę sudaro daug mažų tikėjimo dalijimosi grupelių.
 • Daug žmonių užmezga asmenišką draugystę su Kristumi, tikėjimas tampa gyvas.
 • Į parapijos gyvenimą įsitraukia atitolusieji, jiems suteikiama proga sugrįžti prie sakramentų.
 • Tikintieji prisideda prie evangelizacijos.
 • Parengiami nauji vadovai, ugdomas susidomėjimas Šventuoju Raštu, tikėjimas tampa sąmoningesnis.
 • Sukuriama dvasinė nuotaika, vienijanti visus parapijiečius įgyta bendra patirtimi. Tai tampa visos parapijos vienybės jėga.