į pirmą puslapį

Kardinolas Vincentas SLADKEVIČIUS MIC

1920 * 1944 * 1957 * 2000
  • Kauno arkivyskupas metropolitas 1989–1995
 Kardinolas Vincentas SLADKEVIČIUS (1920–2000)

Gimė 1920 m. rugpjūčio 20 d. Guronių k., Žaslių par., Kaišiadorių r. Buvo jauniausias vaikas šeimoje. Būdamas devynerių, neteko tėvo. Mokėsi Žaslių pradinėje mokykloje, nuo 1932 m. Kaišiadorių gimnazijoje, paskui perėjo į katalikišką gimnaziją Kaišiadoryse. 1934 m. įstojo į Kauno jėzuitų gimnaziją. Ją baigęs 1939 m. pradėjo mokytis Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1944 metų kovo 25 dieną. Pirmąsias šv. Mišias – primicijas aukojo Žaslių parapijos bažnyčioje 1944 metų balandžio 10 dieną.

Vikaravo ir klebonavo Kietaviškėse, Merkinėje, Aukštadvaryje. Buvo paskirtas Kaišiadorių gimnazijos kapelionu, bet pareigas galėjo atlikti tik Kaišiadorių katedros zakristijoje. Gresiant areštui pasitraukė iš Kaišiadorių, kurį laiką gyveno Čiobiškio parapijoje, vėliau Nedzingėje. Galiausiai buvo paskirtas Šešuolių parapijos klebonu. 1948 m. paskirtas Kuktiškių parapijos klebonu, po mėnesio perkeltas į Inturkę, kur klebonavo iki 1952 metų.

1952 m. tapo Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos prefektu ir dvasios tėvu. 1956 metais Kaišiadorių vyskupas pal. Teofilius Matulionis suteikė garbės kanauninko titulą. 1957 m. lapkričio 14 d. popiežiaus Pijaus XII nominuotas tituliniu Aboros vyskupu ir paskirtas Kaišiadorių vyskupo sosto augziliaru sedi datus. Kaišiadorių vyskupas Teofilius Matulionis konsekravo Vincentą Sladkevičių vyskupu 1957 metų gruodžio 25 dieną Birštono klebonijoje. Vyskupo pareigų sovietų valdžia eiti neleido. 1959 m. ištremtas į Nemunėlio Radviliškį (Biržų r.), kur išgyveno iki 1976 m. 1975 m. davė amžinuosius įžadus marijonų kongregacijoje. Nuo 1976 m. iki 1982 m. civilinės valdžios perkeltas gyveno Pabiržėje.

1982 m. birželio 15 d. vyskupas Vincentas Sladkevičius galiausiai tapo Kaišiadorių vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi. Į Kaišiadorių katedrą iškilmingai įžengė 1982 metų rugpjūčio 8 d.

1988–1993 m. buvo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas. 1988 m. birželio 28 d. popiežiaus šv. Jono Pauliaus II pakeltas Šventosios Romos bažnyčios kardinolu. 1989 m. Vincentas Sladkevičius paskirtas Kauno arkivyskupu. 1996 metais, laikydamasis bažnytinės teisės nuostatų, atsistatydino iš Kauno arkivyskupo pareigų ir nuo to laiko gyveno Kaune kaip emeritas. Mirė 2000 m. gegužės 28 d. Palaidotas Kauno arkikatedroje bazilikoje.

1993 m. suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas. 1998 m. apdovanotas LDK Vytauto Didžiojo I laipsnio ordinu ir Santarvės premija. 2010 m jam suteiktas Kaišiadorių rajono garbės piliečio vardas.

----

Kardinolo Vincento SLADKEVIČIAUS MIC  gimimo šimtmečio minėjimas Kaišiadorių vyskupijoje (kaisiadorys.lcn.lt)

Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ atsiminimai apie kardinolą Vincentą SLADKEVIČIŲ MIC (filmuotos medžiagos aut. Gediminas Urbonas, 2020 05 28)

Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija „Ištikimas Jėzaus liudytojas“ Kauno arkikatedroje bazilikoje minint kardinolo Vincento Sladkevičiaus MIC mirties dvidešimtmetį (2020 05 28)

Kardinolas Sigitas apie kardinolą Vincentą. Pokalbis ARTUMOJE (2020 m. vasaros numeryje).

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus muziejaus-buto (Kaune) vedėjos Irenos PETRAITIENĖS straipsnių ciklas apie kardinolą Vincentą SLADKEVIČIŲ MIC (2020 m., spausdinamas bernardinai.lt)