į pirmą puslapį

Kardinolo arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ tarnystė

1938 * 1962 * 1991 * 1996 * 2015 06 11 * 2019 10 05

Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS herbas

  • Kauno arkivyskupijos augziliaras nuo 1991 05 19
  • Kauno arkivyskupas metropolitas nuo 1996 05 19
  • Apaštalinis administratorius nuo 2015 06 11 iki 2015 07 11
  • Arkivyskupas emeritas nuo 2015 07 11
  • Kardinolas nuo 2019 10 05

Vyskupo ir arkivyskupo tarnystė

Naviguojama išdidinus. Galerija bus papildyta.

 

 

Apdovanojimai

1994 m. suteiktas Kauno m. Garbės piliečio vardas.

1996 m. už aktyvią veiklą, ginant tikinčiųjų teises sovietinio režimo metais, apdovanotas Georgo von Hertlingo medalis (įteiktas Regensburgo rotušėje, Vokietija).

1998 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu.

1999 m. už veiklą leidžiant ir redaguojant „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“ bei atgaivinant „Aušrą“, suteiktas VDU garbės daktaro vardas.

2002 m. už heroizmą, parodytą ginant Lietuvos Katalikų Bažnyčią okupacijos metais, už nuopelnus steigiant ir leidžiant „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“ įteiktas Šv. Pranciškaus Ksavero medalis (įteiktas Šv. Pranciškaus Ksavero universitete, Cincinatis, JAV).

2002 m. apdovanotas Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu.

2010 m. suteiktas Lazdijų r. Garbės piliečio vardas.

2013 m. už nuopelnus Kauno miestui apdovanotas Santakos I-ojo laipsnio garbės medaliu.

2013 metų Laisvės premijos laureatas. Apdovanojimas įteiktas LR Seime 2014 m. Sausio 13-ąją, minint Laisvės gynėjų dieną. Laisvės premija skirta kaip kovotojui už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, aktyviam Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyviui, politiniam kaliniui, pogrindinės spaudos leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ steigėjui, redaktoriui, Tikinčiųjų teisių gynimo komiteto nariui.

2017 m. suteiktas Lietuvos šaulių sąjungos Garbės šaulio vardas už tarnystę Lietuvai ir Šaulių sąjungos vertybių puoselėjimą.

2019 m. skirta jubiliejinė Stasio Lozoraičio premija.  Lietuvos žurnalistų draugijos skirta jubiliejinė Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą 2018“  buvo iškilmingai įteikta sausio 10 d. istorinėje  Prezidentūroje Kaune. 

 

Biografijos santrauka

1955 m. baigė Seirijų vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Studijas 1957 m. nutraukė tarnyba sovietinėje armijoje. Grįžęs baigė studijas ir 1962 m. balandžio 18 d. įšventintas į kunigus. 1968 m. tapo jėzuitu.

Tarnavo vikaru Alytuje, Lazdijuose, Kudirkos Naumiestyje, Prienuose ir Simne.

1972 m. kovo 19 d. Simne pradėjo leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“, ją redagavo 11 metų. 1978 m. drauge su keliais kunigais įsteigė Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą. Persekiotas sovietų valdžios institucijų bei specialiųjų tarnybų dėl savo antitarybinės bei religinės veiklos (metus buvo uždrausta eiti kunigo pareigas). 1983 m. suimtas, nuteistas 10 metų laisvės atėmimo. Kalėjo Permės ir Mordovijos lageriuose, 1988 m. ištremtas į Sibirą, bet po pusmečio (prasidėjus „perestrojkai“) paleistas.

1989 m. paskirtas Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu, 1990 m. – rektoriumi.

1991 m. gegužės 4 d. Jono Pauliaus II paskirtas tituliniu Turudos vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru. 1991 m. gegužės 19 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje konsekruotas vyskupu. Nuo 1996 m. gegužės 4 d. – Kauno arkivyskupas metropolitas. Yra Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete Didysis kancleris, Kauno arkivyskupijos „Caritas“ pirmininkas.

1996 m. buvo išrinktas LVK vicepirmininku, Nuolatinės tarybos nariu, Švietimo komisijos pirmininku ir Visuomenės informavimo priemonių komisijos vicepirminku.

1999–2002 m. buvo Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas. 2002 m. rugsėjo 20 d. išrinktas Lietuvos Vyskupų Konferencijos vicepirmininku trejų metrų kadencijai. Nuo 2005 m. rugsėjo 20 d. vėl išrinktas Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininku, taip pat vadovavo LVK Visuomenės informavimo priemonių komisijai bei Socialinių reikalų tarybai. 2008 m. lapkričio 5 d. iš naujo išrenkamas Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininku trejų metų kadencijai. Taip pat 2008 m. lapkričio 5 d. išrinktos LVK Nuolatinės tarybos pirmininkas, LVK Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininkas, LVK Socialinių reikalų tarybos pirmininkas.

2011 m. trejų metų kadencijai vėl išrenkamas Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininku. Taip pat iš naujo išrenkamas LVK Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininku ir Socialinių reikalų tarybos pirmininku. 2013 02 14 d. LVK plenariniame posėdyje iš Socialinių reikalų tarybos pirmininko pareigų atsistatydino. 2014 m. spalio 28 d. perrinktas LVK Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininku.

Nuo 2015 m. birželio 11 d. yra Kauno arkivyskupas emeritas popiežius Pranciškui priėmus jo atsistatydinimo iš arkivyskupo pareigų prašymą pagal Kanonų teisės 401-ąjį kanoną (sulaukus 75-erių metų amžiaus). 

2019 m. rugsėjo 1 d. popiežius Pranciškus paskyrė kardinolu. 2019 m. spalio 5 d., iškilmingos viešosios konsistorijos metu, Kauno arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius SJ priimtas į Kardinolų kolegiją. 2020 m. sausio 26 d. kardinolas perėmė popiežiaus Pranciškaus jam skirtą titulinę Šv. Angelės Meriči bažnyčią Romoje. 

.......