į pirmą puslapį

Vyskupas Juozapas MATULAITIS-LABUKAS

1894 * 1918 * 1965 * 1979
  • Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius 1965–1979 m. (sykiu administravo Vilkaviškio vyskupiją 1965–1979 m.)
 Vyskupas Juozapas MATULAITIS-LABUKAS (1894–1979)

Gimė 1894 m. sausio 19 d. Grikonių k., Stakliškių vlsč. 1913–1918 m. studijavo Vilniaus kunigų seminarijoje, kunigu įšventintas 1918 m. Vėliau studijavo Vokietijoje ir Šveicarijoje, 1926 m. įgijo socialinių mokslų daktaro laipsnį. Nuo 1926 m. kurį laiko atliko Kaišiadorių vyskupijos kurijos kanclerio ir vyskupo generalvikaro pareigas. 1942 m. mirus vyskupui Juozapui Kuktai, vienus metus valdė Kaišiadorių vyskupiją. 1946 m. dešimčiai metų ištremtas į Sibirą. 1957–1965 m. dėstė Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1965 m. gegužės 6 d. išrenkamas Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos valdytoju. 1965 m. lapkričio 24 d. popiežiaus Pauliaus VI nominuotas tituliniu Moptos vyskupu ir paskirtas Kauno arkivyskupijos bei Vilkaviškio vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi. Vyskupu J. Matulaitis-Labukas įšventintas 1965 m. gruodžio 5 d. Nekalčiausiosios Mergelės Marijos Oblatų vienuolyno koplyčioje Romoje (konsekravo kardinolas K. Confalonieri; asistavo titulinis Tirnavo arkivyskupas A. Samorė ir Eizenštato vyskupas S., Laszlo). 1965 m. dalyvavo Vatikano II Susirinkime. Jo vyskupiška tarnystė buvo sunki, nes sovietinė valdžia ją varžė, o pats vyskupas nepajėgė tam priešintis. 1966 m. mirus Lietuvos vyskupijų Ordinarų kolegijos pirmininkui Telšių vyskupui Petrui Maželiui, buvo išrinktas šios kolegijos pirmininku. 1972 m. pasirašė Naujojo Testamento lietuviškojo leidimo aprobatą. Mirė 1979 m. gegužės 28 d. Palaidotas Šiluvos bazilikos šventoriuje.