į pirmą puslapį

Vyskupas Juozas PREIKŠAS

1926 * 1951 * 1984 * 2018
  • Kauno arkivyskupijos apaštališkojo administratoriaus augziliaras 1984–1988 m.
  • Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius 1988–1989 m. (sykiu buvo ir Vilkaviškio vyskupijos augziliaras, paskui apaštališkasis administratorius)
 Vyskupas Juozas PREIKŠAS (gim. 1926)

Gimė 1926 m. lapkričio 22 d. Augo Griškabūdžio parapijoje. Po mokslų Griškabūdyje ir Šakių „Žiburio“ gimnazijoje, 1945 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Studijas nutraukė sovietinė valdžia, mažinusi klierikų skaičių. Kurį laiką dirbo vargonininku. Kunigu įšventintas 1951 m. 1954 m. paskirtas Įgulos bažnyčios Kaune klebonu. Tęsė neakivaizdines studijas ir 1956 m. apgynė teologijos licenciato laipsnį. Nuo 1959 m. dirbo Kauno ir Vilkaviškio kurijose. 13 metų dėstė Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1969 m. atleistas iš dėstytojo pareigų ir paskirtas Vilkaviškio parapijos klebonu bei dekanu. Vėliau išrinktas kunigų tarybos nariu, paskirtas konsultoriumi, buvo bažnytinio tribunolo narys – prosinodalinis teisėjas.

1984 m. lapkričio 16 d. popiežius Jonas Paulius II paskyrė jį tituliniu Egnatijos vyskupu ir Kauno arkivyskupijos bei Vilkaviškio vyskupijos apaštališkojo administratoriaus augziliaru. 1984 m. gruodžio 2 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas Liudas Povilonis konsekravo Juozą Preikšą vyskupu. Jis buvo Lietuvos krikšto 600 m. jubiliejaus pasirengimo komisijos pirmininkas. 1988 m. Vatikanui priėmus arkivyskupo L. Povilonio atsistatydinimo prašymą, paskirtas Kauno ir Vilkaviškio apaštališkuoju administratoriumi. 1988–1989 m. administravo abi vyskupijas.

1989 m. paskirtas Panevėžio vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi, o 1991 m. – ordinaru. Tais pat metais tapo Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos ir bažnytinės muzikos komisijos pirmininku, buvo Nuolatinės LVK tarybos narys. Sulaukęs 75-erių metų, atsistatydino iš ordinaro pareigų. Nuo 2002 m. buvo Panevėžio vyskupas emeritas. Mirė 2018 m. vasario 11 d. Kaune. Palaidotas prie Panevėžio katedros.