į pirmą puslapį

Vyrų pašvęstojo gyvenimo institutai

JĖZAUS DRAUGIJOS LIETUVOS IR LATVIJOS PROVINCIJA (SJ)
Jėzaus Draugija (SJ) įkurta 1540 m, Lietuvoje nuo 1569 m. Skaičius Lietuvoje: 3 vyskupai, 35 nariai.
Provincijolas – t. Vidmantas Šimkūnas SJ
www.jezuit.lt

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia ir jėzuitų namai
Rotušės a. 7, 44280 Kaunas
Tel. (37) 22 16 61
Bažnyčios raštinės mob. 8 640 52 621, el. p.
www.kjb.lt
Kauno arkivyskupas Lionginas VIRBALAS SJ
Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas TAMKEVIČIUS SJ
Namų vyresnysis, bažnyčios rektorius – t. Aldonas GUDAITIS SJ, el. p. , mob. 8 620 838 20.

Kauno namuose: t. Aldonas Gudaitis SJ (Kauno jėzuitų bažnyčios rektorius, Kauno jėzuitų namų vyresnysis, Kauno kunigų semianrijos nuodėmklausys), t. Rytis Gurkšnys (Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius), t. Antanas Gražulis (Kulautuvos parapijos klebonas), t. Kazimieras Juozas Ambrasas SJ (bažnyčios vicerektorius), t. Gediminas Kijauskas SJ, t. Algirdas Paliokas SJ (bažnyčios vicerektorius), t. Eugenijus Markovas SJ (Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionas), t. Vytautas Merkys SJ, t. Jonas Zubrus SJ, t. Jonas Katulis SJ (Marijampolės globos namų kapelionas), br. Virgilijus Saulius SJ (gimnazijos mokytojas).

BASIEJI KARMELITAI. Varšuvos karmelitų provincija (OCD)
Basųjų karmelitų ordinas įkurtas XII a. Kaune įsikūrė XVIII a. pradžioje. Nuo 1772 m. karmelitų vienuoliai apsigyveno prie Šventojo Kryžiaus bažnyčios. Carinės okupacijos metais vienuolynas uždarytas. Dabar Kaune – 3 broliai, atvykę į atkuriamą vienuolyną.
Kauno vienuolynas
Gedimino g. 3, 44332 Kaunas

Vyresnysis – br. kun. Emilijan Władisław BOJKO OCD
mob. 8 677 309 97

Kauno vienuolyne: br. kun. Valdas PAURA OCD (Šventojo Kryžiaus parapijos klebonas, Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinės ligoninės kapelionas), br. kun. Emilijan Władisław BOJKO OCD (namų vyresnysis ir parapijos vikaras), br. Vidas Labanauskas OCD.

MAŽESNIŲJŲ BROLIŲ KAPUCINŲ ORDINAS. Krokuvos kapucinų provincija (OFM Cap.)
Šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių kapucinų ordinas (OFM Cap.) įkurtas 1528 m., Lietuvoje nuo 1928 m. Nuo 1935 m. pradėjo tarnystę Kauno arkivyskupijoje. 2000 m. prijungti prie Krokuvos provincijos. Skaičius Lietuvoje: 6 amžinųjų įžadų broliai.
www.kapucinai.net

Kauno namai
R. Kalantos g. 38, 52492 Kaunas
Tel. (37) 45 30 28
El. p.
Vyresnysis-gvardijonas – br. kun. Piotr Komorniczak OFM Cap
Vikaras ir parapijos klebonas, vienuolyno ekonomas – br. kun. Valdemar MICHALOVSKI OFM Cap.
Br. kun. Michal FERENC OFM Cap

Paulių Šv. Pranciškaus vienuolynas
Paulių k., Žvejų g. 15, Šimkaičių sen., Jurbarko r.
Vyresnysis-gvardijonas – br. kun. Tomasz Pilch OFM Cap.
El. p. , mob. 8 694 164 07
Vikaras-pavaduotojas, ekonomas – br. Andžej BINIEK
Br. kun. teol. dr. Vincentas TAMOŠAUSKAS OFM Cap.
KUNIGŲ MARIJONŲ LIETUVOS ŠV. JURGIO PROVINCIJA (MIC)
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolija (MIC) įkurta 1673 m., Lietuvoje nuo 1750 m. Skaičius Lietuvoje: 11 brolių.
Provincijos vyresnysis – kun. Andrius ŠIDLAUSKAS MIC

Kauno vienuolynas
Laisvės al. 101A, 44291 Kaunas
Tel./faks. (37) 22 99 65, mob. 8 651 629 67,

Vyresnysis – kun. Kęstutis Kazimieras Brilius MIC
El. p.

Kauno namuose: kun. Kęstutis Kazimieras Brilius MIC (bažnyčios rektorius), kun. Giedrius BAKŪNAS MIC (kunigas pagalbininkas).

MAŽESNIŲJŲ BROLIŲ ORDINO LIETUVOS ŠV. KAZIMIERO PROVINCIJA (OFM)
Mažesniųjų brolių ordinas (Ordo Fratrum Minorum – OFM) įkurtas 1209 m., Lietuvoje nuo 1251 m. Skaičius Lietuvoje: 37 broliai.
Provincijos ministras – br. kun. Algirdas MALAKAUSKIS OFM,
mob. 8 615 797 95, el. p.
www.ofm.lt

Kauno Šv. Jurgio konventas
Papilio g. 9, 44275 Kaunas
Tel. (37) 22 46 59, faks. (37) 22 48 43

Gvardijonas – br. kun. Paulius Saulius Bytautas OFM
mob. 8 612 178 97, el. p.

Kauno konvente: br. kun. Paulius Saulius Bytautas OFM (gvardijonas), br. kun. Juozapas Marija Žukauskas (vienuolyno vikaras, laikinųjų įžadų vicemagistras, Kauno ir Vilkaviškio regiono dvasinis asistentas, Kauno Šv. Klaros globos namų kapelionas, Nuolatinių diakonų ugdymo centro dvasios tėvas, Kauno kunigų seminarijos nuodėmklausys), br. diak. Linas Voročinskis OFM (namų vikaras, „Domus Pacis“ direktorius).