į pirmą puslapį

Katechetikos centras

 KAKC logo
Papilio g. 5, II a.
44279 Kaunas
Mob. +370 615 72 032
El. p.
www.kaunoarkivyskupija.lt/kakc

Vadovė – sesuo Benedikta Aistė CYLIKAITĖ SF

Kapelionas –  kunigas Martynas POVYLAITIS SC 

Metodininkė – sesuo Inga RUKAITĖ FMA

Aktualijos
  • KATECHEZĖS GAIRĖS Kauno arkivyskupijoje, 2023 / 2024 ir 2024 / 2025 m. m. PDF  >>  
  • Išleista vaikų rengimo Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams užduočių knygelė „Ateikite pas mane visi“ (2023)
Apie Katechetikos centrą

Katechetikos centro veiklos tikslas – koordinuoti religinio ugdymo bei katechetinę veiklą Kauno arkivyskupijoje.

Katechetikos centras siekia užtikrinti tęstinį religinį ugdymą Kauno arkivyskupijos mokyklose bei teikti pagalbą arkivyskupijos parapijoms įgyvendinant jų katechetinius poreikius. Visa tai vykdoma žvelgiant į galutinį katechezės tikslą – padėti asmeniui „su Jėzumi Kristumi ne tik susipažinti, bet ir su Juo bendrauti, savo gyvenimą su Juo suvienyti“ (Catechesi Tradendae, 5).

Kauno arkivyskupijoje veikia 15 katechetikos metodinių centrų, kurių veiklą Katechetikos centras koordinuoja per metodinių centrų vadovus. Profesinės tikybos mokytojų kompetencijos ugdymu, inovacijų įgyvendinimu ir mokytojų dvasiniu atsinaujinimu rūpinasi Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų metodinė taryba, šiuo metu vienijanti 16 narių.

Pagal 2022 m. metų statistiką, kurią pateikė Kauno arkivyskupijos teritorijoje esantys švietimo ir ugdymo skyriai bei įstaigos, 2022 / 2023 m. m. iš 59 985 mokinių katalikų tikybą lanko 31 624 mokiniai (t. y. 53 %). Kauno II dekanate katalikų tikybą lanko 65 % mokinių; Raseinių dekanate – 65 %; Kauno I dekanate – 54,4 %; Jurbarko dekanate – 44 %; Jonavos dekanate – 46 %; Kėdainių dekanate – 41 %; Ukmergės dekanate – 40 %.

2022 / 2023 m. m. dirba 140 tikybos mokytojų: 10 vienuolių ir 129 pasauliečiai.

Kauno arkivyskupijos parapijose sakramentų rengimo programose 2022 / 2023 metais dirba 109 katechetai: 90 iš jų yra tikybos mokytojai ir 19 – katechetai, nedirbantys mokyklose.

Veiklos kryptys

1. Organizuoja ir koordinuoja tikybos mokymą mokyklose:

  • rekomenduoja tikybos mokytojų kandidatūras mokyklų vadovams; vertina tikybos mokytojų kompetenciją ir profesinę kvalifikaciją;
  • koordinuoja metodinių centrų, veikiančių Kauno arkivyskupijos dekanatų centruose bei Kauno I dekanato parapijose, veiklą;
  • rengia katalikų tikybos mokymo kvalifikacijos programas ir tobulinimosi seminarus;
  • konsultuoja tikybos mokytojus kvalifikacijos tobulinimo bei dalykinės atestacijos klausimais.

2. Koordinuoja katechezę parapijose:

  • rekomenduoja Ordinaro tvirtinimui rengimo sakramentams programas bei metodines priemones ir pateikia jas naudojimui parapijose;
  • organizuoja tobulinimosi seminarus parapijos katechetams;
  • bendradarbiauja su dekanais, klebonais ir parapijų bendruomenėmis.

Katechetikos centras bendradarbiauja su Bažnyčios institucijomis, Lietuvos katechetikos centru, vyskupijų katechetikos centrais, Kauno arkivyskupijos teritorijoje esančiais švietimo ir ugdymo skyriais, mokyklomis, LR ir užsienio valstybių krikščioniškomis, švietimo, kultūros bei kitomis visuomeninėmis organizacijomis, įstaigomis ir institucijomis.

Veiklos ataskaitos

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2022 m. veiklos ataskaita |PDF
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2020 m. veiklos ataskaita |PDF
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2019 m. veiklos ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2018 m. veiklos ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2017 m. veiklos ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2016 m. veiklos ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2015 m. veiklos ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2014 m. veiklos ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2013 m. veiklos ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2012 m. veiklos ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2011 m. veiklos atsakaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2010 m. veiklos ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2009 m. veiklos ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2008 m. veiklos ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2007 m. veiklos ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2006 m. veiklos ataskaita | DOC