į pirmą puslapį

Žymiausios arkivyskupijos istorijos datos ir faktai

Trečiasis laisvės dešimtmetis (2011–2020)

2020-ieji (nuo kovo mėn. išgyvenant pasaulinę pandemiją)

 • Sausio 16 d. Kauno arkivyskupijoje pradedamas bažnytinių metrikų knygų skaitmeninimas.
 • Sausio 25 d. paskelbiamas Lietuvos vyskupų laiškas pirmą kartą švenčiamo Dievo Žodžio sekmadienio proga.
 • Sausio 25 d. Kauno Apsireiškimo Dievo Motinai (ortodoksų) katedroje krikščioniškos bendruomenės meldžiasi ekumenine malda.
 • Sausio 26 d. kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ įžengia į jam skirtą Šv. Angelės Meriči bažnyčią Romos vyskupijoje.
 • Sausio 26 d. Kaune vyksta Atsinaujinimo diena apie gyvenimą teikiantį Dievo Žodį.
 • Sausio 21–26 d. vyksta Kauno kunigų seminarijos piligrimystė Šventojoje Žemėje.
 • Kauno miesto 2019 m. apdovanojimai už neatlygintus nuopelnus visuomeninėje, socialinėje ir kitose veiklose skiriami: 3-iojo laipsnio Santakos garbės ženklas – Kauno kunigų seminarijos rektoriui kun. Ramūnui Norkui; „Gerumo kristalai“ – kun. Kęstučiui Rugevičiui, Linai Jakelei, ses. Faustai Palaimaitei, Žilvinui Miežiui.
 • Vasario 12 d. LSMUL Kauno klinikų mokslinėje konferencijoje (dalyvaujant ligonių sielovados bendradarbiams) aptariami dvasiniai paciento poreikiai ir gydymo ribos.
 • Minint Vasario 16-ąją Kristaus Prisikėlimo bazilikoje vyksta 40 val. Švč. Sakramento adoracija.
 • Vasario 19 d. popiežius Pranciškus Kauno arkivyskupu metropolitu paskiria vyskupą Kęstutį Kėvalą.
 • Vasario 19 d. Kaune minimas popiežiaus Pijaus XI, kaip tuometinio nuncijaus Achille Ratti, apsilankymo 100-metis. Kauno kunigų seminarijos kiemelyje atidengiama atnaujinta atminimo lenta.
 • Vasario 22 d. Kauno arkikatedroje įšventinami kunigai Martynas Povylaitis SC ir Marius Boreiša.
 • Vasario 27 d. vyksta metinė Carito konferencija.
 • Vasario 27 d. pradedamas susitikimų ciklas visuomenei „Kunigai kavinėje“ (toliau nevykęs dėl karatino).
 • Kovo 12 d. ilgamečiam katalikiškos žiniasklaidos bendradarbiui bei vertėjui Gediminui Žukui įteikiamas popiežiškasis apdovanojimas – Grigaliaus ordino Didysis Riterio kryžius.
 • Nuo kovo 16 d. Lietuvos vyskupų sprendimu, atsižvelgiant į Vyriausybės nutarimus dėl griežto karantino, stabdomos viešos pamaldos.
 • Kovo 25 d. – „Tėve mūsų“ malda vienybėje su pasaulio krikščionimis.
 • Pradedama Šv. Juozapo ir Rožinio maldos iniciatyva.
 • Balandžio 2 d. pradedama „Šviesos žemėlapio“ akcija kviečiant į maldą bei auką už koronaviruso pandemijos paliestuosius. Akcijos sumanytojai ir rengėjai – Šiluvos šventovė ir parapija, Kauno arkivyskupija, Raseinių rajono savivaldybė, VšĮ „Atrask Raseinius“ bei Lietuvos Caritas.
 • Balandžio 12 d. šv. Velykų rytą – palaiminimas miestui (karantine) nuo Kristaus Prisikėlimo bazilikos terasos.
 • Nuo balandžio 27 d. pradedama Maldos savaitė už dvasinius pašaukimus.
 • Kauno arkivyskupijos Šeimos centro iniciatyva Gyvybės dienos žinia visą savaitę sklido virtualioje erdvėje.

 • Gegužę vyksta nuotolinių pokalbių ir maldos ciklas „Kas tu esi, Dievo ir mūsų Motina“?
 • Gegužės 5 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras surengia kūrybos vakarą su galimybe paremti Vaikų dienos centrus.

 • Gegužės 14 d. popiežiaus Pranciškaus kvietimu – pasaulinė Malda už žmoniją.
 • Gegužės 15 d. arkikatedroje minimas LR Steigiamojo Seimo 100-metis.
 • Gegužės 16–18 d. Kaune ir Šiluvoje vyksta šv. Jono Pauliaus II gimimo 100-mečio renginiai.
 • Gegužės 28 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje minimos kardinolo Vincento Sladkevičiaus 20-osios mirties metinės.
 • Birželį rengiami gyvosios piligrimystės žygiai vyrams, moterims, šeimoms, jaunimui.
 • Sekminių išvakarėse – gegužės 30-ąją – dalyvaujama popiežiaus Pranciškaus Rožinyje prašant Švč. Mergelės Marijos užtarimo pandemijos slegiamai žmonijai.
 • Gegužės 29–31 d. Šiluvoje švenčiamos Sekminės.
 • Birželio mėn. tęsiami ugdymo seminarai parapijų bendradarbiams.
 • Birželio 21 d. sekmadienio Eucharistijoje dėkojama Dievui už Telšių vyskupu paskirto Algirdo Jurevičiaus tarnystę.
 • Birželio 24 d. Kauno arkivyskupo metropolito Kėvalo Kėvalo sutikimo iškilmės arkikatedroje bazilikoje.
 • Liepos 11 d. Šiluvoje prasideda Teatro bienalė, kviečianti į meno piligrimystę.
 • Rugpjūčio 11–14 d. vyksta kasmetinė arkivyskupijos kurijos rengiama Ministrantų stovykla „Tu ir kitas Tu“.
 • Rugpjūčio 28 d. miestui atveriamas baigtas restauruoti Švč. Sakramento bažnyčios Kaune fasadas.
 • Rugsėjo 7–15 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose (Šilinėse) dėkojama Dievui už 30 Lietuvos laisvės metų. Šeimų dienoje dalyvauja tuo metu nuo savo šalies buvęs atskirtas Minsko-Mogiliavo arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius.
 • Spalio 1 d. švenčiamas Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomenės 25-asis gimtadienis.
 • Spalio 2 d. VDU Katalikų teologijos fakultete surengiama tarptautinė konferencija Kaune apie moters pašaukimą ir orumą.
 • Spalio 10–11 d. arkivyskupas Kęstutis Kėvalas aplankė Estijos lietuvių bendruomenę, švenčiančią gyvavimo 40-metį.
 • Spalio 22 d. pirmajame kunigų susirinkime su arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu pristatomi arkivyskupo pagalbininkai – generalinis vikaras, Kunigų taryba ir Konsultorių kolegija, Ekonominių reikalų taryba ir Tribunolas.
 • Spalio 22 d. švenčiant šv. Jono Pauliaus II šventę Kauno arkikatedroje arkivyskupui metropolitui Kęstučiui Kėvalui uždedamas palijus.
 • Rengiami seminarai parapijų bendradarbiams „Dievo namų svetingumas“.
 • Artėjant Vargstančiųjų dienai Caritas Lietuvoje ir Kauno arkivyskupijoje organizavo virtualią konferenciją „Ištiesk vargšui ranką“ (plg. Sir 7, 32).
 • Lapkričio 22 d. Kristaus Visatos Valdovo iškilmėse teikiami lektorių skyrimai nuolatinės diakonystės kandidatams.
 • Gruodžio trečiadieniais vyksta karitatyvinės misijos bendradarbių, šeimų, jaunimo ir jo ugdytojų Advento rekolekcijos su arkivyskupu.
 • Kauno senamiestyje arkivyskupijos Jaunimo centras įkuria Šviesos kiemelį su įspūdingo dydžio Advento kalendoriumi.
 • Nuo gruodžio 16 d. Lietuvos vyskupų sprendimu, atsižvelgiant į Vyriausybės nutarimus dėl griežto karantino, antrą kartą stabdomos viešos pamaldos.
 • Gruodžio 23 d. kartu su malda iš Aušros Vartų koplyčios Vilniuje melstasi už medikus ir ligonius.
 • Gruodžio 24 d. Kalėdų džiaugsmu ir lauknešėliais Kūčių vakarienei pasidalijama su „Sriubos“ valgyklos Kaune lankytojais.
 • Gruodžio 31 d. dėkojant Dievui už praėjusius metus Kauno arkivyskupija pakviečia į maldą už taiką pasaulyje vienijantis su Taizé bendruomenės organizuotu nuotoliniu Europos jaunimo žiemos susitikimu.
 • 2020 metais pas Viešpatį iškeliauja 4 kunigai: kun. jubil. Bronius GIMŽAUSKAS (1927–1955–2020), kun. Virgilijus DUDONIS (1970–1996–2020), t. Jonas ZUBRUS SJ (1924–1943-2020), kun. Boleslovas VAIRA (1934–1963–2020).

2019-ieji. Jėzuitų misijos Lietuvoje jubiliejiniai metai

 • Sausio 4 d. Kaune minimas Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės kankinystės 75-metis. 
 • Sausio 6 d. Jėzaus Draugija Kaune (taip pat Šiauliuose Vilniuje) pradeda jubiliejinius, 450-uosius, savo misijos metus su šūkiu: pažinti, pamilti, dalintis!
 • Sausio 10 d. Istorinėje Prezidentūroje Kaune arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui SJ įteikiama Lietuvos žurnalistų draugijos skirta jubiliejinė Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą 2018“.
 • Sausio 10 d. Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas išplatina laišką kunigams ir tikintiesiems apie sielovados pasiūlymą 2019-iesiems metams „Keliaukime su popiežiumi“ Šio  pasiūlymo temos ir medžiaga (parengta arkivyskupijos sielovados bendradarbių) kiekvieną mėnesį pristatomos arkivyskupijos informacijos kanalais.
 • Sausio 12 d. Kaune vyksta  konferencija sužadėtinių grupių vadovams. Dalyvauja savanoriai iš Kauno miesto parapijų, sutuoktinių poros iš arkivyskupijos dekanatų, Vilniaus ir Vilkaviškio vyskupijų.
 • Sausio 16 d. kunigų nuolatinio ugdymo konferencijoje aptariama seksualinės prievartos prieš nepilnamečius prevencija.
 • Sausio 24 d. švenčiant Maldos už krikščionių vienybę savaitę Ekumeninės pamaldos vyksta pas brolius liuteronus Kauno Švč. Trejybės bažnyčioje.
 • Sausio 24 d. Raseiniuose pasirašoma Kauno arkivyskupijos ir Raseinių r. savivaldybės bendradarbiavimo sutartis įgyvendinant Religinio turizmo Šiluvoje skatinimo programą.
 • Sausio 26–27 d. Raudondvario pilyje daugiau kaip 600 moksleivių iš Kauno ir Vilniaus arkivyskupijų bei Panevėžio vyskupijos švenčia Jaunimo dienas kartu su Pasaulio jaunimo dienų dalyviais Panamoje.
 • Vasario 13 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete vyksta mokslinė-praktinė konferencija „Ligonių sielovada sveikatos priežiūros sistemoje“. Dalyvius pasveikina arkivyskupijos augziliaras vyskupas Algirdas Jurevičius.
 • Vasario 14-ąją dvyliktą kartą vyksta Šv. Valentino diena KITAIP „Širdies ritmu“. Šeštus metus šventė vyksta „Žalgirio“ arenoje. Dalyviai džiaugsmingai priima Lietuvos vyskupų palaiminimą.
 • Vasario 21–24 d. LITEXPO parodų ir kongresų centre katalikiška žiniasklaida, leidyklos ir leidiniai (taip pat ir iš Kauno) pristatomi tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje.
 • Vasario 27 d. Kauno arkivyskupijos Carito bendradarbiai ir savanoriai renkasi į metinę konferenciją.
 • Vasario 28 d. Kaune vykstančioje moksleivių kūrybinių darbų konferencijoje „Lietuvos šimtmečio kankiniai“ pristatyta įvairaus žanro 14 pranešimų.
 • Kovo 1 d. popiežius Pranciškus priima arkivyskupo Liongino Virbalo SJ atsistatydinimą iš Kauno arkivyskupo pareigų. Arkivyskupijos apaštaliniu administratoriumi skiriamas ligšiolinis arkivyskupijos augziliaras vyskupas Algirdas Jurevičius.
 • Kovo 2 d. Kaune vyksta Sutvirtinamųjų diena „Užtvirtink“. Dalyvauja Kauno I dekanato parapijų 300 jaunuolių, besirengiančių Sutvirtinimo sakramentui.
 • Kovo 7–9 d. Šiluvos šventovės plėtros programos bendradarbiai dalyvauja Fatimoje (Portugalijoje) vykstančiose VII Tarptautinėse religinio turizmo dirbtuvėse su 80 užsienio šalių atstovais.
 • Kovo 27 d. VDU Lietuvių išeivijos institute Kaune visuomenei pristatoma konferencija „Vienuolijos lietuvių išeivijoje: istorija ir paveldas“ apie seserų vargdienių, kazimieriečių, benediktinių, kotryniečių, tėvų marijonų, jėzuitų ir kt. vienuolijų misijas pasaulyje.
 • Balandžio 3–5 d. arkivyskupijos apaštalinis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius dalyvauja Miunchene vykusiame simpoziume tema „Bažnyčios sakramentinė struktūra bei jos tarnybos ir tarnystės“. 
 • Balandžio 7 d. Atsinaujinimo dienoje tema „Šventoji Dvasia – jėga iš aukštybių“ svečiuojasi Michelle Moran iš Didžiosios Britanijos, kuri ilgiau kaip dešimtmetį vadovavo Tarptautiniam charizminio atsinaujinimo judėjimui, 8 metus buvo Popiežiškosios pasauliečių reikalų tarybos narė, yra evangelizacinės katalikų bendruomenės „Sion“ steigėja.
 • Balandžio 9 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje minimos ilgamečio jos vargonininko, bažnytinės muzikos puoselėtojo, kompozitoriaus, muzikos pedagogo Juozo Naujalio 150-osios gimimo metinės.
 • Balandžio 11 d. Kauno I dekanato kunigų konferencijoje pristatomos Dievo tarnaitės Adelė Dirsytė ir Elena Spirgevičiūtė bei jų beatifikacijos bylų eiga.
 • Balandžio 12–13 d. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos įkūrimo dešimtmečio proga Šiluvoje vyksta draugijos kongresas.
 • Balandžio 28 d. Pasaulinei gyvybės dienai arkivyskupijos Šeimos centro „Pažink save“ programos savanoriai Kauno senamiestyje surengia akciją, siekdami atkreipti visuomenės dėmesį į gyvybės vertę.
 • Gegužės 9 d. vyksta Kauno I dekanato tikybos mokytojų ir katechetų konferencija „Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės gyvenimas ir dvasingumas“.
 • Sovietmečio žaizdoms gydyti gegužės 11 d. surengiama konferencija „Balzamas Lietuvos širdžiai: kaip įveikti totalitarinį palikimą?“  Jos pranešėja dr. Katerina Lachmanova (Čekija) veda ir seminarą sielovados bendradarbiams tema „Kaip išlikti tarnaujančiam Bažnyčioje“.
 • Gegužės 11 d. minint pirmosios viešos Lietuvos kariuomenės priesaikos 100-metį Rotušės aikštėje aukojamos šv. Mišios.
 • Gegužės 13 d. Šiluvoje prasideda Pašaukimų savaitė, kurioje, be kita, vyksta ir Atvirų durų diena Kauno kunigų seminarijoje.
 • Gegužės 15 d. Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje maldos ir prisiminimų vakaras skiriamas iškeliavusiam pas Viešpatį Jean Vanje (Žanui Vanjė) (1928–2019) atminti.
 • Gegužės 16 d. Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta tema „Pastoracinio darbo, susijusio su seksualinės prievartos prevencija, aspektai.“
 • Gegužės 17 d. atveriamos Švč. Sakramento bažnyčios naujai įrengtos durys (iš Vilniaus g.). Gegužės 18 d. naujai atvertose šios bažnyčios erdvėse po pusės amžiaus vėl aukojamos šv. Mišios.
 • Birželio 2 d. jauniausia arkivyskupijoje Šv. Jono Pauliaus II parapija įspūdingo kryžiaus pašventinimu pradeda naują bažnyčios statybos etapą. 
 • Birželio 4 d. Kauno I dekanato kunigų konferencijoje jėzuitų misiją Lietuvoje pristato dr. Liudas Jovaiša.
 • Birželio 8 d. arkivyskupijos atstovai kartu su kitais Lietuvos piligrimais dalyvauja padėkos už palaimintąjį Mykolą Giedraitį iškilmėse Krokuvoje. Birželio 22 d. švenčiamos padėkos šv. Mišios Lietuvoje, Videniškiuose. 
 • Birželio 8 d. švenčiant Sekmines Veprių Kalvarijose popiežiaus Pranciškaus kvietimu įsijungiama į Maldos minutę už taiką ir broliškesnį pasaulį. 
 • Birželio 11 d. Kauno kunigų seminarijoje lankosi Dvasininkų kongregacijos sekretorius arkivysk. J. C. Patrón Wong. 
 • Birželio 13 d. Šiluvoje vyksta tarptautinė konferencija „Švč. Mergelės Marijos kultas globalizacijos kontekste: nuo tikėjimo iki turizmo“ ir startuoja pirmoji Šiluvos meno bienalė 2019.
 • Birželio 15 d. Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės 110-ųjų gimimo metinių proga jos gimtinėje (Šėtos parapija, Promislava) pašventinamas koplytstulpis (skulpt. Adolfas Teresius).
 • Birželio 20–24 d.  Kaune vyksta Misijų savaitgalio programa – susitikimai kavinėse, koncertai, šlovinimo vakarai.
 • Birželio 24 d. švenčiant arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimą, Kauno arkikatedroje kunigu įšventinamas Stasys Blinstrubis.
 • Birželio 25–30 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras organizuoja penktąją vasaros stovyklą „Esi vertas daugiau“.
 • Liepos 12 d. Kauno arkikatedroje teikiami diakonų šventimai (seminaristams Mariui Boreišai ir Martynui Povylaičiui). 
 • Liepą vyksta dvyliktoji Kauno arkivyskupijos kurijos organizuojama ministrantų stovykla „Jokio labirinto – į kelionę!“ (pagal popiežiaus Pranciškaus paraginimą jaunimui Lietuvoje).
 • Liepos 15–19 d. Kauno akademinės sielovados bendradarbiai aukštųjų mokyklų dėstytojams organizuoja piligriminę-edukacinę kelionę į Lenkiją. 
 • Liepos 27 d. Kauno parapijų Gyvojo rožinio maldininkai dalyvauja Gyvojo rožinio draugijos XV kongrese Ramygaloje. .
 • Rugpjūčio 11 d. Gyvenimo ir tikėjimo instituto iniciatyva Perkūno name Kaune atidaroma paroda „Misijų stotelės. Lietuvių jėzuitų misionierių šimtmečio kelias“.
 • Rugsėjo 1 d. popiežius PRANCIŠKUS kardinolu skiria arkivyskupą emeritą Sigitą TAMKEVIČIŲ SJ.
 • Rugsėjo 7–15 d. Lietuva švenčia Šilines. Pagrindinį atlaidų sekmadienį Šiluvoje apsilanko ir homiliją pasako apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petaras RAJIČIUS.
 • Rugsėjo 20 d. Kaune, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje, minimos garbės kanauninko, rašytojo, visuomenės veikėjo Juozo Tumo-Vaižganto 150-osios gimimo metinės. Šventoriuje pašventinama  bronzinė skulptūra.
 • Rugsėjo 22-osios sekmadienį šv. Mišiose Kauno arkikatedroje bazilikoje ir kitose arkivyskupijos bažnyčiose minimos pirmosios popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo vizito Lietuvoje metinės.
 • Spalio 1 d. Kaišiadorių katedroje pradedamas ypatingasis MISIJŲ mėnuo. Apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas JUREVIČIUS pasako homiliją.
 • Spalio 1 d. Šv. Juozapo ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės seserys Paštuvoje švenčia įsikūrimo 25 m. jubiliejų.
 • Spalio 5 d. arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS SJ Romoje priimamas į Kardinolų kolegiją. Popiežius Pranciškus paskiria jam Šv. Angelės Meriči parapiją Romoje. Kardinolo įvesdinimas į šią bažnyčią 2020 m. sausio 26 d.
 • Kauno arkivyskupija į ypatingąjį Misijų mėnesį jungiasi specialia 4 dienų misijų programa, kuri spalio 10–13 d. vyksta Kaune ir Šiluvoje. Dalyvauja misionierius t. Ronaldas McAintshas (Jungtinė Karalystė). Jis spalio 15–17 d. veda rekolekcijas arkivyskupijos kunigams.
 • Spalio 15 d. Kaune švenčiamas „Artumos“ žurnalo 30-metis.
 • Spalio 19 d. Kauno arkikatedroje dalyvaujant Lietuvos vyskupams, valstybės vadovams, švenčiamos kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS Padėkos šv. Mišios. Lietuviškai paskelbiama popiežiaus bulė skiriant jį kardinolu.
 • Spalio 20 d. Misijų sekmadienį arkikatedroje palaiminami Šeimos akademijos absolventai.
 • Kauno arkivyskupijos atstovai su vysk. Algirdu Jurevičiumi dalyvauja tęstiniame (nuo spalio mėn.) Europos komunikacijos ir kultūros centro Varšuvoje organizuotame seminare Rytų ir Vidurio Europos bažnytinių institucijų vadovams bei vyresniesiems (apie žmogiškųjų išteklių vadybą, finansų valdymą ir kt.).
 • Lapkričio 5 d. arkivyskupijos kurijoje vyksta ketvirtoji kraujo donorystės akcija.
 • Lapkričio 8 d. Vatikane Prezidentas Gitanas Nausėda įteikia dovanų popiežiui Sibiro tremtinės Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės maldaknygę.
 • Lapkričio 13 d. Marijos dieną Šiluvoje minimas Apsireiškimo koplyčios statytojo architekto Antano Vivulskio mirties šimtmetis.
 • Lapkričio 14 d. Pasaulinei vargstančiųjų dienai skiriamas Carito renginys apie krikščioniškas nuostatas vargo ir vargstančiųjų atžvilgiu.
 • Lapkričio 23 d. Šiluvos bazilikoje ir Kaune, Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje, vyksta Švč. Sakramento adoracijos valanda rengiantis artėjančiam tarptautiniam Eucharistiniam kongresui Budapešte.
 • Lapkričio 26 d. Teatro klube vyksta padėkos vakaras už krikščioniškų vertybių liudijimą akademinėse bendruomenėse.
 • Gruodžio 7 d. „Maltiečių sriubos“ akcijoje Kaune dalyvauja ir vyskupas Algirdas Jurevičius.
 • Gruodžio 22–23 d. Kaune sutinkamos ir pagerbiamos Lietuvoje keliaujančios šv. Antano Paduviečio relikvijos.
 • 2019 metais pas Viešpatį iškeliauja kunigas jubiliatas Aleksandras POČIULPIS (1924–1970–2019), mons. Vincentas JALINSKAS (1925–1958–2019). Kaune atsisveikinama su vyskupu Pauliumi Antanu BALTAKIU OFM (1925–1952–konsekr. 1984–2019).

2018-ieji – popiežiaus Pranciškaus apsilankymo Lietuvoje, jubiliejiniai Trakų Dievo Motinos ir Valstybės 100-mečio metai

 • Sausio 6 d., švenčiant Tris Karalius, Kauno arkikatedroje bazilikoje įšventinami du nauji kunigai – Vincentas Lizdenis ir Emilis Vasiliauskas.
 • Sausio 9 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikos salėje vyksta Šv. Mortos iniciatyvinės grupės organizuotas seminaras „Prekyba žmonėmis vyksta; matyk, atpažink, reaguok padėk“, skirtas arkivyskupijos bendradarbiams, mokytojams, socialiniams darbuotojams, savanoriams, Carito darbuotojams ir visiems geros valios žmonėms.
 • Sausio 14 d. Kauno arkivyskupo iniciatyva arkivyskupijoje buvo paminėta Pabėgėlių ir migrantų diena.
 • Sausio 31 d. Kauno Įgulos bažnyčioje kariai priėmė įkrikščioninimo sakramentus, kuriuos teikė Kariuomenės ordinariato apaštališkasis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas. 
 • Vasario 2–4 d. seminaru prasideda antrieji Evangelizacijos mokyklos metai „Nuo asmeninio iki misionieriško atsivertimo 2018“ 
 • Vasario 7 d. arkivyskupijos ganytojai drauge su Lietuvos vyskupais ir kitais mūsų šalies piligrimais dalyvauja padėkos piligrimystėje į Romą už palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO paskelbimą palaimintuoju.
 • Vasario 10 d. Kaune vyko šeštoji Jaunimo susitikimų diena „Srovės nešami“.
 • Vasario 13 d. Kaune atsisveikinama su iškeliavusiu pas Viešpatį vyskupu Juozu PREIKŠU (1926–1918).
 • Vasario 16 d. padėkos šv. Mišios už Nepriklausomybės šimtmetį Kristaus Prisikėlimo bazilikoje. Pamaldos už Lietuvą vyko ir kitose arkivyskupijos bažnyčiose Kaune ir kituose miestuose, miesteliuose. Valstybės šimtmetis ir jį švenčiantys žmonės buvo pasveikinti bažnyčių varpų dūžiais Lietuvai.
 • Vasario 22–25 d. Vilniaus knygų mugėje Kauno seserys benediktinės pristato buvusį kapelioną pal. Teofilių MATULIONĮ, Kauno apskrities Viešoji biblioteka – interaktyvųjį terminalą apie Kauno bažnyčias. Mugėje dalyvauja katalikiškosios žiniasklaidos atstovai, įsikūrę Kaune.
 • Kovo 16 d. arkivyskupijoje išplatinamas LIETUVOS VYSKUPŲ KREIPIMASIS į tikinčiuosius ir visus geros valios žmones rengiantis popiežiaus PRANCIŠKAUS apaštališkajai kelionei į Lietuvą.
 • Kovo 26 d. Solidarumo akcijoje su persekiojamais krikščionimis malda ir raudona šviesa užliejama Kristaus Prisikėlimo bazilika.
 • Balandžio 22 d. Kaune vyksta Atsinaujinimo diena „Dvasios ugnis. Laukiame popiežiaus Pranciškaus“.
 • Balandžio 25–26 d. Kauno arkivyskupas Lionginas VIRBALAS palaimina pal. Teofiliui MATULIONIUI dedikuotą koplyčią Sankt Peterburgo Švč. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.
 • Balandžio 26 d. Kaune atsisveikinama su vertėju, redaktoriumi, kultūrologu Petru KIMBRIU (1948–2018).
 • Gegužės 5 d. Gyvybės apdovanojimas 2018 įteikiamas kun. Vincentui Gintarui TAMOŠAUSKUI OFM Cap. už veiklą su priklausomais asmenimis (Paulių vienuolyne).
 • Gegužės 18–20 d. HANZOS dienose jaunimas perduoda Kauno miestui popiežiaus atvykimo žinią.
 • Gegužės 23 d. arkivyskupijos kunigų konferencijoje pristatomas dr. Liudo Jovaišos pranešimas apie mūsų krašto ryšius su popiežiais bei artėjantį Šventojo Tėvo vizitą.
 • Gegužės 29 d. Gyvenimo ir tikėjimo institute 23 asmenys (9 vyrai ir 14 moterų) baigia Ekstraordinarinių šv. Komunijos dalytojų ugdymo programą. Ją institutas organizuoja nuo 2013 m. Programą jau yra baigę 107 asmenys iš įvairių Kauno miesto, arkivyskupijos ir kitų vyskupijų.

 • Gegužės 29 d. arkivyskupijos kurijoje pirmąkart  organizuojama Kraujo donorystės akcija.
 • Gegužės 31 d. Kauno akademinių bendruomenių nariai buvo pakviesti į forumą Tikėjimas ir mokslas.
 • Birželio 14 d. Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje sutinkamos palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO relikvijos.
 • Birželio 20 d. vyksta arkivyskupijos simpoziumas, skirtas parapijų sielovadai.
 • Birželio 20–23 d. Kaune vyksta Misijų savaitė su diskusijų susitikimais „Kunigai kavinėse“,  koncertais arkivyskupijos kiemelyje, šlovinimo vakarais, susitikimais Kauno slaugos ligninėje, Benamystės centre, Trakų mieste, su padrąsinimu tikėti ir liudyti. Birželio 24-ąją, arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo dieną, įšventinamas diakonas Stasys Blinstrubis.
 • Liepos 2 d. Šventasis Tėvas  nominuoja teologijos mokslų daktarą monsinjorą Algirdą JUREVIČIŲ Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikia jam Materianos titulą. Rugpjūčio 19 d. Kauno arkikatedroje vyksta vyskupo šventimai.
 • Liepos 26–30 d. vyksta 10-oji arkivyskupijos ministrantų stovykla.
 • Rugpjūčio 18 d. savanorių mokymuose Kaune dalyvauja 500 popiežiaus ambasadorių.
 • 2018 m. ŠILINĖSE švenčiama Lietuvos laisvė ir rengiamasi priimti Šventojo Tėvo PRANCIŠKAUS palaiminimą mūsų kraštui. Pradedant įgyvendinti Šiluvos šventovės kaip piligrimystės centro plėtrą Lietuvoje ir tarptautiniu mastu užmezgami ryšiai su Fatimos šventove, atlaiduose lankosi jos vicerektorius kun. Vitor Coutinho.
 • Rugsėjo 22–23 d. vyksta popiežiaus PRANCIŠKAUS apaštališkoji kelionė Lietuvoje. Rugsėjo 23 d. ŠVENTASIS TĖVAS atvyksta į Kauną ir vadovauja šv. Mišioms Santakoje. Dalyvauja daugiau kaip 100 tūkst. žmonių. Tą pačią dieną Kauno arkikatedroje popiežius susitinka su Baltijos kraštų kunigais, vienuoliais ir seminaristais.
 • Rugsėjo 26 d. pašventinami naujosios Kulautuvos bažnyčios (senoji sudegė gaisre) pamatai.
 • Rugsėjo 28–30 d. Kauno arkivyskupas Liongins VIRBALAS lankosi Kanadoje minint Misisogos Lietuvos kankinių bažnyčios konsekracijos 40-metį.
 • Spalio 20 d. Kauno arkikatedroje vyksta kunigystės šventimai. Jie suteikiami Liutaurui Vilėniškiui ir Sigitui Jurkštui.
 • Kun. Rastislavas DLUHÝ CSsR ir kun. Peter HERTEL CSsR (Slovakija) paskirti evangelizacinei ir misijinei tarnystei Kauno arkivyskupijoje.

 • Spalio 21 d. Kaune vyksta Atsinaujinimo diena „Dėmesio–šventumas–kitoks“ su dr. Ralphu Martinu, charizminio atsinaujinimo judėjimo „Renewal Ministries“ vadovu.
 • Spalio 21 d. arkikatedroje vyksta Padėkos Mišios už popiežiaus PRANCIŠKAUS apsilankymo malones. Paskelbiamas popiežiaus padėkos laiškas Kauno arkivyskupui Lionginui VIRBALUI ir arkivyskupijos kunigams, pašvęstiesiems, tikintiems pasauliečiams pasibaigus apaštališkajai kelionei.
 • Spalio 22 d. pašventinama Lietuvos sveikatos mokslų universiteto istorinė koplyčia.
 • Lapkričio 7 d. – Kunigų ir kitų sielovados bendradarbių padėka Dievui už arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS gyvenimą 80-mečio proga.
 • Lapkričio 9 d. Kaune paminimas Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto įsteigimo 40-metis.
 • Lapkričio 9–10 d. Kaune vyksta „Bažnyčios kronikos“ fondo organizuotas katalikiškų medijų atstovų susitikimas.
 • Vargstančiųjų dienos proga arkivyskupijoje vyksta ganytojų, pagalbą teikiančių institucijų, savanorių bei ją priimančių žmonių susitikimai.
 • Lapkričio 23 d. Kauno arkikatedroje paminimas Lietuvos kariuomenės atkūrimo 100-metis.
 • Lapkričio 26–gruodžio 4 d. arkivyskupijoje vyksta br. Jean-Marie iš Taizé bendruomenės (Prancūzijoje) susitikimai su jaunimu.
 • Gruodžio 2 d. Kaune vyksta pal. Jurgio MATULAIČIO  vyskupo šventimų 100-mečio paminėjimas. Gruodžio 8 d. Vilniuje vyksta ingreso 100-mečio iškilmės.
 • Gruodžio 4 d. Kaune pristatyta arkivyskupo Liongino VIRBALO knyga-kelionių vadovas Šventosios Žemės piligrimams.
 • Gruodžio 9 d. Kauno arkikatedroje sutinkama pal. Teofiliaus MATULIONIO relikvija, nuo šiol saugoma Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios altoriuje.
 • Gruodžio 11 d. Kauno I dekanato kunigų konferencijoje pristatomas pal. Mykolas GIEDRAITIS.
 • Gruodžio 13 d. Kaune vyksta giesmių vakaras „Danguje spindės Žvaigždė“ su katalikiškų mokyklų giesmininkais.
 • 2018 metais pas Viešpatį iškeliauja trys kunigai: Gintas Leonavičius (1966–2018), Petras Petraitis (1955–2018) ir Izidorius Butkus (1925–2018). 

2017-ieji – Pal. Teofiliaus Matulionio metai

 • Sausio 9 d. Kaune vyksta Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis, skirtas arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmių šventimo klausimams.
 • Tęsiami Miesto misijų renginiai – diskusijų vakarai „Kunigai (ir ne tik) kavinėse“. Sausio mėn. vyksta Ekumeniškas diskusijų vakaras „Vienas Dievas – daug Bažnyčių?“ Kauno kavinėje.
 • Arkivyskupijos kurija tęsia ugdymo ciklą parapijų sielovados bendradarbiams „Kad Tavo namuose būtų gera ir jauku“.
 • Paminima vyriausiojo arkivyskupijos kunigo mons. Kazimiero SENKAUS gimimo 100 metų sukaktis.
 • 2016 metų Kauno miesto apdovanojimas „Gerumo kristalu“ skirtas ses. Irutei DOVYDAITYTEI FMA. Metų kaunietės titulas suteiktas vargonininkei Daliai JATAUTAITEI.
 • Vasario 2 d. Kristaus Paaukojimo šventėje – naujų Kauno arkikatedros didžiųjų durų palaiminimas.
 • Kauno seserys benediktinės Pal. T. Matulionio metų proga kvietė į Švč. Sakramento adoraciją už Lietuvą Šv. Mikalojaus bažnyčioje (kur adoraciją pradėjo seserų kapelionu tarnavęs T. Matulionis).
 • Veiklą pradeda EVANGELIZACIJOS MOKYKLA: nuo asmeninio iki misionieriško atsivertimo.
 • Vasario 14-ąją Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksta dešimtoji Šv. Valentino diena KITAIP „Krisk į meilę“.
 • Vasarį tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje dalyvauja ir Kaune įsikūrusios leidyklos ir kita katalikiška žiniasklaida.
 • Vasario 27 d. vyksta metinė arkivyskupijos „Carito“ konferencija.
 • Patvirtinami Kauno arkivyskupijos parapijų pastoracinių tarybų nuostatai.
 • Kovo 18 d. Kaune minimas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 45-metis.
 • Kovo 23 d. švenčiamas Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje atšventinimo 25-metis.
 • Balandžio 20 d. popiežius Pranciškus paskiria Kauno arkivyskupijos augziliarą vyskupą Kęstutį KĖVALĄ Telšių vyskupijos koadjutoriumi, vėliau tapusį Telšių vyskupu.
 • Balandžio 23 d. Atsinaujinimo dienoje „Šventosios Dvasios cunamis“ paminėtas katalikų charizminio atsinaujinimo 50-metis.
 • Balandžio 23 d. Kauno arkikatedroje meldžiamasi už armėnų tautą ir jos genocido aukas.
 • Gegužės 4 d. VDU Katalikų teologijos fakultete vyksta Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metų mokslinė konferencija Kaune „Martyrium reikšmė Bažnyčios gyvenime XX a. totalitarinių ideologijų kontekste“.
 • Kaune, Perkūno name, eksponuojama paroda „Būsimas palaimintasis Teofilius Matulionis – beginklė tiesa“.
 • Gegužės 12–13 d. Šiluvoje minimas Fatimos apsireiškimų šimtmetis.
 • Arkivyskupijos bendruomenė evangelizaciniais renginiais dalyvauja Kauno HANZOS dienose.
 • Gegužės 21 d. Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje sutinkama šv. Adalberto (Vaitiekaus) relikvija.
 • Birželio 4 d. per Sekmines konsekruojama Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) bažnyčia.
 • Birželio 11 d. Kauno arkikatedroje diakonais įšventinami 2 Kauno kunigų seminarijos klierikai.
 • Birželio 18 d. Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmė Kaune – su procesija miesto gatvėmis iš arkikatedros į Įgulos bažnyčią.
 • Birželio 18–24 d. vyksta MISIJŲ SAVAITĖS renginiai Kaune.
 • Birželio 24 d. arkikatedroje bazilikoje arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmėje nuolatiniais diakonais pirmąkart įšventinami 5 vedę vyrai pasauliečiai.
 • Birželio 25 d. arkivyskupijos bendruomenė dalyvauja arkivyskupo Teofiliaus MATULIONIO paskelbimo palaimintuoju iškilmėse Vilniuje.
 • Liepos 5 d. pašventinama Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos koplyčia ir būsimos bažnyčios bei monumento „Pašaukti laisvei“ kapsulė.
 • Rugpjūčio 25 d. Šiluvoje sutinkamos pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos.
 • Rugpjūčio 28 d. į Padėkos už laisvę šventę Šiluvoje keliauja tradicinės piligrimų eisenos nuo Dubysos ir Tytuvėnų.
 • Rugsėjo 5 d. Kauno apygardos prokuratūroje vyksta Kauno I dekanato dvasininkų susitikimas apie kovą su prekyba žmonėmis.
 • Lietuvos vyskupai pakviečia didžiuosiuose Švč. M. Marijos Gimimo atlaiduose Šiluvoje melstis už taiką.
 • Rugsėjo 10 d. pagrindinį Šilinių sekmadienį – malda su palaimintuoju Teofiliumi už lietuvius pasaulyje ir taiką.
 • Rugsėjo 19 d. paroda „Iš praeities šiandienai “ arkivyskupijos muziejuje atveriama nauja bažnytinio meno eksponavimo erdvė.
 • Rugsėjo 26 d. Pauliuose (Jurbarko r.) atidaromas kapucinų vienuolynas.
 • Spalio 15 d. Atsinaujinimo diena „Šlovinsiu kaip Dovydas“ skiriama mesijinių žydų judėjimo 50-mečiui.
 • Spalio 17 d. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio muziejuje pristatomas restauruotas Švč. Sakramento bažnyčios vitražas „Nukryžiuotasis“.
 • Spalio 20–22 d. arkivyskupijos piligrimai dalyvauja nacionalinėje piligrimystėje Fatimoje.
 • Spalio 28 d. Kaune minimas Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos įsteigimo 70 metų jubiliejus.
 • Lapkričio 2 d. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje pašventinama lenta čia jaunystėje tarnavusiam Prezidentui Valdui Adamkui.
 • Lapkričio 14–15 d. Raseiniuose minimas Žemaičių vyskupystės 600 metų įsteigimo jubiliejus.
 • Lapkričio 17 d. piligrimystėje į Aušros Vartų atlaidus – malda už Kauno arkivyskupiją.
 • Lapkričio 19 d., atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus kvietimą minėti Pasaulinę vargstančiųjų dieną, Kaune surengiamas artimui tarnaujančių organizacijų ir bendruomenių susitikimas.
 • Raudondvaryje atsisveikinama su VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytoju, teologijos daktaru Valdu MACKELA (1972–2017)
 • Lapkričio 28 d. Kauno Rotušėje pristatomas Kauno apskrities Viešosios bibliotekos ir arkivyskupijos projektas „Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas“. Interaktyviajame terminale – 9 seniausių Kauno bažnyčių istorija.
 • 2017 metais pas Viešpatį iškeliauja 4 kunigai – kun. Petras TAVORAITIS (1924–1948–2017), t. Anicetas TAMOŠAITIS SJ (1922–1953–2017), t. dr. Leonas Povilas ZAREMBA SJ (1923–1948–2017), kun. jubil. Jonas SURVILA (1925–1950–2017).

2016-ieji –Gailestingumo jubiliejaus metai

 • 2015 m. gruodžio 8 d. kartu su visa Bažnyčia pradedamas švęsti popiežiaus Pranciškaus paskelbtas ypatingasis GAILESTINGUMO jubiliejus. Gruodžio 13 d., kaip ir kitose pasaulio vyskupijų katedrose ir didesnėse šventovėse, Kauno arkikatedroje ir Šiluvos bazilikoje iškilmingai atveriamos GAILESTINGUMO durys.
 • Sausio 20 d. popiežiaus Pranciškaus bendrojoje audiencijoje Vatikane – neįgalaus jaunimo grupės, piligrimystėje į Romą palydėtos arkivyskupo Liongino Virbalo, pasveikinimas.
 • Kauno arkikatedroje pradedamas kunigų budėjimas, kasdien nuo 15 iki 20 val. laukiant žmonių ir pasitarnaujant ateinantiems išpažinties ar dvasinio pokalbio.
 • Sausio 31 d. Atsinaujinimo diena „Jėzus – Tėvo gailestingumo veidas“ Kaune.
 • Minint Pasaulinę ligonių dieną – naujos koplyčios pašventinimas VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje. Koplyčiai suteiktas Šiluvos Dievo Motinos Ligonių Sveikatos titulas.
 • Vasario 14-ąją – Šv. Valentino diena KITAIP „Meilės nuotykis 3x77“ Kaune, „Žalgirio“ arenoje.
 • Vasaro 17 d. arkivyskupijos kunigų konferencija skiriama gailestingajam Bažnyčios žvilgsniui į išsituokusius.
 • Naujuoju arkivyskupijos „Carito“ direktoriumi paskiriamas Arūnas Kučikas.
 • Vasario 19 d. surengiama metinė arkivyskupijos „Carito“ konferencija.
 • Pradedamas ugdymo seminarų ciklas „Bažnyčios misijos džiaugsmai ir iššūkiai“ parapijų zakristijonams, referentėms, vargonininkams, maldos grupių vadovams.
 • Pradedamas vakarų ciklas kavinėse „Klausk vyskupo“. Tęsiamas ciklas „Kunigai kavinėse“, šlovinimo vakarai.
 • Šeimų vakare Kaune – susitikimas su Sidrių šeima (užauginusia 8 vaikus) (JAV).
 • Kovo 4–5 d. Kauno arkikatedroje surengiamos „24 valandos Viešpačiui“.
 • Velykų Tridienį – šv. Mišios su nuteistaisiais Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje.
 • Balandžio 22–23 d. Kunigų seminarija Kaune mini 150 metų jubiliejų.
 • Tarp „Gyvybės apdovanojimų 2016“ nominantų – arkivyskupijos jaunimo judėjimas „Esi vertas daugiau“.
 • Gegužės 5 d. Gyvenimo ir tikėjimo institute pradedama ekstraordinarinių šv. Komunijos dalytojų ugdymo programa.
 • Gegužės 4–8 d. Kaune vyksta RElaY tarptautinė Europos lyderystės konferencija „Misionieriaus apsisprendimas“.
 • Gegužės 12 d. Kaune minimas kun. prof. Jono Juraičio (1926–1950–2010) 90-metis.
 • Gegužės 22 d., Švč. Trejybės sekmadienį, dėkojama Dievui už arkivyskupo emerito Sigito TAMKEVIČIAUS vyskupystės bei arkivyskupo metropolito Liongino VIRBALO kunigystės jubiliejus.
 • Gegužės 26 d. Devintinių atlaiduose Švč. Sakramento rektorate – malda už bažnyčios atstatymą. Gruodį pašventinama nuolatinės Švč. Sakramento adoracijos koplyčia, įrengta naujoje patalpoje.
 • Birželio 2 d. Kunigų jubiliejaus proga Lietuvoje ir Kaune lankosi ir veda kunigų Susikaupimo dieną Popiežiškojo Šv. Grigaliaus universiteto Romoje prorektorius kun. prof. Hansas Zollneris SJ.
 • Birželio 10 d. vyksta arkivyskupijos Jaunimo šventė. Arkivyskupijos jaunimas vėliau kartu su lydinčiais ganytojais dalyvauja Pasaulio jaunimo dienose Krokuvoje.
 • Birželio 14 d. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas sako kalbą LR Seime minint Gedulo ir vilties, Okupacijos ir genocido dienas.
 • Pašventinama koplyčia Šv. Jono Krikštytojo pastoracijos centre.
 • Birželio 22 d. surengiamas arkivyskupijos simpoziumas „Taisykite Viešpačiui kelią!“
 • Birželio 24 d. švenčiama Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmė ir minimas arkivyskupijos 90 metų jubiliejus. Iki jo visą jubiliejinę savaitę kauniečiai kviečiami į susitikimus kavinėse su kunigais, muzikos ir liudijimų vakarus naujoje erdvėje – Šv. Jono Krikštytojo centro kiemelyje.
 • Birželio 30–liepos 1 d. Kaune apsilankęs apaštališkosios Penitenciarijos vadovas kard. Mauro Piacenza veda konferencijas kunigams apie Atgailos (Sutaikinimo) sakramentą.
 • Rugsėjo 5 d. broliai pranciškonai Kaune atidaro Šv. Klaros globos namus.
 • Rugsėjo 8–15 d. Šilinių atlaiduose švenčiamas ypatingasis Gailestingumo jubiliejus.
 • Arkivyskupijos muziejus surengia kilnojamąją parodą „Iš praeities šiandienai“ apie arkivyskupijos bažnyčių architektūros ir dailės paveldą.
 • Spalio 16 d. vyksta jubiliejinė Atsinaujinimo diena „Gyventi iš Dievo gailestingumo“ Kaune.
 • Lapkričio 7 d. švenčiamas Gailestingumo jubiliejus nuteistiesiems (ganytojams, karitiečiams, savanoriams lankantis įkalinimo įstaigose).
 • Lapkričio 13 d. Padėkos už Gailestingumo jubiliejų iškilmės Kauno arkikatedroje ir Šiluvoje.
 • Gruodžio 14 d. Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas paskelbia laišką „ŠTAI AŠ, SIŲSK MANE“ (Iz 6, 8) Kauno arkivyskupijos tikintiesiems po 2016-ųjų arkivyskupijos sielovados simpoziumo ir Gailestingumo jubiliejaus metų.
 • Kauno arkivyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo konferencijoje – apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Pedro Lớpez QUINTANOS pasidalijimas apie kunigystę šiandien.
 • Po šešerių metų restauracijos sugaudžia Kauno arkikatedros vargonai.
 • 2016 metais pas Viešpatį iškeliavo arkivyskupijoje tarnavę kunigai – mons. Vincas Pranckietis ir mons. Jonas Voveris.

2015-ieji –Dievui pašvęstojo gyvenimo metai

 • Pašvęstojo gyvenimo proga arkivyskupijos (ir kitų Lietuvos vyskupijų) parapijose rengiama nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija.
 • Sausį kurijoje pradedami mokymai parapijų sielovados bendradarbiams, rengiantiems Atsinaujinimo dienas-rekolekcijas (parapijose).
 • Sausio 5 d., tarp kitų apdovanotų kauniečių, Gerumo kristalu už neatlygintinos kraujo donorystės propagavimą apdovanotas kurijos darbuotojas Juozas Vaitkevičius; už aktyvią veiklą įgyvendinant socialinius projektus ir pagalbą mažinant socialinę atskirtį – ses. Aušra Vasiliauskaitė OSB.
 • Sausio 17 d. Kaune vyksta Lietuvos vienuolijų simpoziumas „Pašvęstasis gyvenimas šiandienos Bažnyčioje“.
 • Vasario 14-osios vakarą Kauno „Žalgirio“ arenoje surengiama aštuntoji Valentino diena KITAIP, jos tema „Mylėk ir daryk, ką nori“.
 • Vasario 17 d. 2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu apdovanojamas kun. Tomas Karklys.
 • Vasario 24 d. arkivyskupijos „Caritas“ metinėje konferencijoje aptariami 2014 m. darbai atsiliepiant į šiandienos žmonių vargą.
 • Kovo 11-ąją – padėka Dievui už 25-erius atkurtosios Nepriklausomybės metus.
 • Kovo 13–14 dieną – atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus kvietimą atverti bažnyčių duris nepertraukiamai maldai ir atgailai, Maldos ir atgailos vigilija „24 valandos Viešpačiui“ arkikatedroje.
 • Kauno miesto parapijose, greta tradicinių gavėnios rekolekcijų, rengiamos Atsinaujinimo dienos.
 • Kovo 22 d. sekmadienį Lietuvos vyskupų kvietimu bažnyčiose meldžiamasi už taiką Ukrainoje.
 • Balandžio 6 d. iškilmingai paskelbiama apie popiežiaus Pranciškaus suteikiamą bazilikos titulą Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčiai.
 • Šv. Juozapo ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės Basųjų karmeličių vienuolyne Paštuvoje minimas Šv. Jėzaus Teresės 500 m. gimimo jubiliejaus.
 • Balandžio 30 d. savo gyvavimą pradeda Kauno arkikatedros muziejus.
 • Kaune minimas Taizé bendruomenės 75-metis ir brolio Roger gimimo 100-metis.
 • Gegužės 7–8 d. Birštone atsinaujinęs „Bažnyčios kronikos“ fondas surengia pirmąjį susitikimą-seminarą katalikų medijų atstovams.
 • 2015 m. „Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimai skiriami žurnalistėms Dianai Adomaitienei („Marijos radijas“) ir Ievai Urbonaitei-Vainienei („Delfi“).
 • Birželio 10–11 d. Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius dalyvauja ir skaito pranešimą Astanoje, Pasaulio ir tradicinių religijų lyderių forume.
 • Birželio 11 dieną Šventasis Tėvas Pranciškus priima Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS SJ atsistatydinimą iš pareigų pagal Kanonų teisės kodekso 401 kanono 1 paragrafo nuostatas ir naujuoju Kauno arkivyskupu metropolitu paskiria dabartinį Panevėžio vyskupą Lionginą VIRBALĄ SJ. Kol paskirtasis arkivyskupas perima arkivyskupijos valdymą, arkivyskupijai apaštališkojo administratoriaus teisėmis vadovauja arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS.
 • Birželio 23–24 d. arkivyskupijos bendruomenė dėkoja Dievui už arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus tarnystę.
 • Liepos 11 dieną, Bažnyčiai švenčiant Šv. Benedikto, Europos globėjo, šventę, į arkivyskupo metropolito sostą Kauno arkikatedroje įžengia ir šiomis iškilmingomis apeigomis pareigas pradeda eiti Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas VIRBALAS SJ.
 • Rugsėjo 7–15 d. Šiluvoje vyksta didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai, skiriami Pašvęstojo gyvenimo metams.
 • Lapkričio 16 d. Kaune surengta konferencija „Pabėgėliai ir Lietuva“. Konferencijos globėja – Kauno arkivyskupija, rengėjai – Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba bei Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija.
 • Gruodžio 7 d. Kauno arkivyskupo dekretais sudaromos naujos arkivyskupijos Konsultorių, Kunigų bei Ekonominių reikalų tarybos.
 • Per metus į amžinybę iškeliavo 5 kunigai: t. Jonas Kastytis Matulionis SJ, kun. Viktoras Brusokas, kan. Algimantas Vincentas Kajackas, mons. Jurgis Užusienis, kun. Kazimieras Lapinskas.

2014-ieji – Šeimos metai

 • Arkivyskupijos bažnyčių bendruomenės dalyvauja nepertraukiamoje Švč. Sakramento adoracijoje, kuri Šeimos metų proga rengiama visose Lietuvos vyskupijų bažnyčiose.
 • Šeimos metais arkivyskupijos parapijų šeimose keliauja Šventosios Šeimos ikona.
 • Sausio 6 d. Kauno Rotušėje Gerumo kristalais (miesto garbės ženklais) apdovanojami arkivyskupijos sielovados bendradarbiai Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė ir Mantas Kuraitis.
 • Sausio 11 d. Istorinėje Prezidentūroje Kaune LKB Informacijos centro leidinio „Bažnyčios žinios“ redaktoriui Kastantui Lukėnui įteikiama Lietuvos žurnalistų draugijos įsteigta Stasiui Lozoraičiui atminti skirta premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“.
 • Sausio 13-ąją, LR Seimo posėdyje minint Laisvės gynėjų dieną, 2013 m. Laisvės premija įteikiama Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui SJ, kovotojui už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, aktyviam Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyviui, politiniam kaliniui ir tremtiniui, pogrindinio leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ steigėjui bei redaktoriui.
 • Vasarį atnaujinamos Miesto misijos – susitikimai su kunigais kavinėse bei Šlovinimo vakarai miesto visuomenei ir ypač jaunimui.
 • Vasario 14 d. daugiau kaip 11 tūkst. žmonių dalyvauja septintojoje „Valentino dienoje KITAIP“ tema „Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ (antrą kartą surengta didžiausioje Baltijos šalyse pramogų arenoje).
 • Vasario 18–19 d. Kauno arkikatedroje, kitose arkivyskupijos bažnyčiose Lietuvos vyskupų paraginimu vienijamasi maldoje su Ukrainos krikščionimis ir meldžiama Ukrainai taikos bei susitaikymo.
 • Kovo 2 d. prie Kauno Rotušės arkivyskupijos ganytojai, miesto vadovai bei gyventojai pasitinka į Lietuvą atkeliavusias ir pirmiausia Kauną aplankiusias šventojo kunigo, jaunimo globėjo, saleziečių kongregacijos steigėjo Jono Bosko relikvijas. Relikvijos pagerbiamos arkikatedroje, kitose miesto bažnyčiose bei Šiluvoje.
 • Kovo 28–29 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje visą parą švenčiamas Sutaikinimo sakramentas atsiliepiant į Popiežiškosios naujosios evangelizacijos tarybos gavėnios meto iniciatyvą surengti „24 valandas Viešpačiui“.
 • Balandžio 27 d. Kauno I dekanato kunigų konferencija skiriama popiežių Jono XXIII ir Jono Pauliaus II kanonizacijai.
 • Gegužės 4 d. arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ palaimina šv. Jono Pauliaus II atvaizdą, kuris drauge su šventojo relikvija gerbiamas šoniniame arkikatedros altoriuje.
 • Gegužės 15-ąją, minint jau 20-ąją Tarptautinę šeimos dieną, Kaune, pilnoje „Žalgirio“ arenoje, švenčiama ekumeninė Šeimų šventė 3D – didžiausias nacionalinis Šeimos metų renginys.
 • Gegužės 30 d. arkivyskupijos konferencijų salėje vyksta atviras maldos vakaras „Išdrįsk tikėti“ su misionieriais iš Anglijos, katalikų charizminių bendruomenių tarnysčių vadovais Davidu Payne`u, Timu Stevensu ir Tomu O’Neillu.
 • Šešioliktus metus iš eilės, minint Pasaulinę visuomenės komunikavimo priemonių dieną, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius įteikia „Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimus žiniasklaidininkams. Šeimos metais apdovanojami poetas ir vertėjas Antanas Gailius ir Mindaugas Buika.
 • Birželio 7 d., Sekminių išvakarėse, arkikatedroje bazilikoje Kauno arkivyskupas suteikia Sutvirtinimo sakramentą beveik 100 žmonių – jaunuolių ir suaugusiųjų.
 • Arkivyskupijoje tris dienas (platesnėse miesto erdvėse) švenčiamas dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimas. Maldai už arkivyskupijos bendruomenę arkikatedroje bazilikoje birželio 24 d. vadovauja pirmąkart į ją įžengęs apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Pedro López Quintana.
 • Birželio 29 d. arkikatedroje kunigu įšventinamas Andrius Končius.
 • Liepos 21 d. arkikatedroje sutinkamas Lietuvoje keliaujantis Pasaulio jaunimo dienų kryžius.
 • Studijuoti Kauno kunigų seminarijoje priimami 7 jaunuoliai.
 • 2014 metų Šilinėse, švenčiant Dievo Motinos Gimimą, švenčiami Šeimos metai, minimas „Caritas“ 25-metis.
 • Spalio 15 d. Kaune minimas katalikiško mėnraščio šeimai „Artuma“ (buvusio „Caritas“ žurnalo) 25-erių metų jubiliejus.
 • Spalio 23 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras mini įsteigimo 20-metį.
 • Lapkričio 7 d. Dievo tarnui arkivyskupui Mečislovo Reiniui atminti KTU II rūmuose (K. Donelaičio g. 20) atidengiama atminimo lenta.
 • Lapkričio 22 d. arkivyskupijos kurijoje pradėti mokymai parapijų Atsinaujinimo dienų-rekolekcijų rengėjams.
 • Lapkričio 22 d. Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje minimas Mažesniųjų brolių (pranciškonų) ordino atsikūrimo Lietuvoje 25-metis.
 • Lapkričio 28 d. iškilmingai minima Kauno seserų benediktinių vienuolyno 390 metų sukaktis.
 • Pirmąjį advento sekmadienį kartu su Visuotine Bažnyčia pradedami PAŠVĘSTOJO GYVENIMO metai.
 • Lapkričio 27 d. Kauno akademinės sielovados bendradarbiai surengia didelio susidomėjimo sulaukusią viešą akademinę diskusiją apie mokslo ir religijos santykį „O kas yra tiesa?“
 • Gruodžio 3 d. Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) rektoratas, Jėzaus Draugijos Lietuvos ir Latvijos provincija bei Kauno jėzuitų gimnazija drauge surengia Šv. Pranciškaus Ksavero šventę ir pamini Jėzaus Draugijos 200-ąsias atsikūrimo metines.
 • Gruodžio 7 d. arkikatedroje bazilikoje pirmieji Nuolatinių diakonų ugdymo centro ugdytiniai paskirti lektoriaus tarnybai.
 • Kauno krikščioniškuose gimdymo namuose atidaryta Šv. Juozapo koplytėlė.
 • Gruodžio 26 d. iškilmingai minimas paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kertinio akmens pašventinimo 80-mečio ir konsekracijos 10-mečio jubiliejus.
 • Per 2014 metus pas Viešpatį iškeliavo keturi arkivyskupijoje tarnavę kunigai: mons. Alfonsas Svarinskas, mons. Vytautas Sidaras, kun. Vaclovas Aleksandravičius, kun. Stasys Šileika SDB.

2013-ieji – Tikėjimo metai (nuo 2012 10 11 iki 2013 11 24)

 • Sausio 1 d. arkivyskupijoje ir kartu visoje Lietuvoje pradedama 24 val. Švč. Sakramento adoracija parapijose Tikėjimo metų proga.
 • Sausio 6 d. per Kunigystės šventimus arkikatedroje įšventinamas 1 kunigas.
 • Sausio 14 ir 16 d. Kaune vyksta Švč. Sakramento adoracijai su vaikais skirta tarptautinė „Vilties vaikų“ misija.
 • Vasario 27 d. Šventasis Tėvas Benediktas XVI (atsistatydino vasario 28 d.) vienu iš paskutinių savo popiežiškųjų potvarkių kardinolą Stanisławą Dziwiszą, Krokuvos arkivyskupą, paskyrė ypatinguoju pasiuntiniu Kauno katedros 600 metų jubiliejaus iškilmėse.
 • Arkivyskupijoje pradedama ekstraordinarinių šv. Komunijos teikėjų rengimo programa.
 • Į Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčią Kaune iš arkikatedros bazilikos sugrąžinamas paveikslas su Švč. Mergelės Marijos Maloningosios Motinos atvaizdu.
 • Gegužės 4–5 d. Kaune švenčiamas Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos 600 metų jubiliejus ir pal. Jono Pauliaus II apsilankymo 20-metis.
 • Birželio 23–27 d. Kaune, pirmąkart Bažnyčios Lietuvoje istorijoje, surengiama Miesto misijų savaitė.
 • Birželio 28–30 d. Kaune vyksta 2013 metų Lietuvos jaunimo dienos „Jus aš draugais vadinu“ (Jn 15, 1–17).
 • Rugsėjo 7–15 d. didžiuosiuose Šilinių atlaiduose švenčiami Tikėjimo metai ir Žemaičių Krikšto 600 m. jubiliejus.
 • Rugsėjo 22 d. arkikatedroje pristatyti nuolatinės diakonystės kandidatai.
 • Lapkričio 4 d. įsteigiama nauja Palaimintojo Jono Pauliaus II parapija Kaune, Šilainių mikrorajone.
 • Kauno arkivyskupija pradeda gyvavimą socialiniame tinkle facebooke.
 • Lapkričio 7–10 d. minimas Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ 75-erių metų jubiliejus.
 • Lapkričio 24 d. per Kristaus Visatos Valdovo iškilmę Kaune švenčiamos Tikėjimo metų užbaigimo ir arkikatedros bazilikos 600 m. jubiliejaus vainikavimo iškilmės. Skamba proginės Mišios – „Missa Pro Annis Sescentis Archicathedrae Basilicae Kaunensis“.
 • Pirmąjį Advento sekmadienį pradedami ŠEIMOS metai.

2012-ieji – Palaimintojo Jurgio Matulaičio metai

 • Sausio 8 d. pradedant Pal. Jurgio Matulaičio metus įšventinami keturi arkivyskupijos kunigai.
 • Sausio 14 d. Kaune vieši žymus Rusijos disidentas, žmogaus teisių ir demokratijos gynėjas, talkinęs perduodant „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“ į Vakarus Sergejus KOVALIOVAS, Sausio 13-osios proga LR Seime apdovanotas pirmąja Laisvės premija.
 • Vasario 11 d. popiežius Benediktas XVI paskiria arkivyskupijos augziliarą vyskupą Joną IVANAUSKĄ Kaišiadorių vyskupijos ordinaru.
 • Vasario 14 d. pirmąkart arkivyskupijos renginys jaunimui „Šv. Valentino diena kitaip“ vyksta didžiausioje Lietuvoje Kauno „Žalgirio“ arenoje. Jo tema „Meilė kuria šeimą“. „Šv. Valentino diena kitaip“ išrenkamas geriausiu metų jaunimo renginiu Lietuvoje.
 • Kovo 19 d. Kaune (kovo 16 – LR Seime, kovo 18 d. – Simne) minimas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 40-metis.
 • Balandžio 18–22 d. švenčiamas arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS SJ kunigystės 50 metų jubiliejus.
 • Gegužės 9 d. per gaisrą sudegė Paštuvos Šv. Barboros bažnyčia, o spalio 4 d. gaisras suniokojo Kulautuvos bažnyčią.
 • Rugpjūčio 8–9 d. pasaulinės Čenstakavos Dievo Motinos ikonos piligrimystės kelias arkivyskupijoje – Šiluvoje ir Kaune.
 • Rugsėjo 7–16 d. didžiuosiuose Švč. M. Marijos Gimimo atlaiduose ŠILUVOJE švenčiamas LIETUVOS KRIKŠTO 625 metų jubiliejus ir Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO metai.
 • Šilinių atlaiduose rugsėjo 14 d. minimas tautos dainius, ilgametis Kauno kunigų seminarijos rektorius prel. Jonas Mačiulis-Maironis jo gimimo 150-ųjų metinių proga.
 • Rugsėjo 27 d. popiežius Benediktas XVI tituliniu Abziri vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru paskiria kun. dr. Kęstutį KĖVALĄ.
 • Spalio 11 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje pradedami švęsti popiežiaus Benedikto XVI paskelbti TIKĖJIMO METAI
 • Lapkričio 24 d. d. Kauno arkivyskupijos augziliaro vyskupo Kęstučio KĖVALO šventimai Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.

2011-ieji – Dievo Gailestingumo metai

 • Sausio 10 d. Tarptautinė ekumeninė konferencija „Krikščionys iššūkių šeimai akivaizdoje“ Kaune. Paskelbiamas bendras krikščionių Bažnyčių (katalikų, ortodoksų, evangelikų liuteronų) komunikatas.
 • Pažaislio vienuolyne atidaroma muziejinė ekspozicija ir edukacinė klasė.
 • Istoriniuose Vyskupų rūmuose (Valančiaus g. 6) atidengiama atminimo lenta-bareljefas vysk. M. Valančiui (aut. skulp. A. Vaura) 210-ųjų gimimo metinių proga.
 • Marijos radijas paaukojamas Gailestingajai Dievo meilei.
 • Kristaus Prisikėlimo šventovėje pašventinamas didžiojo altoriaus horeljefas „Prisikėlęs Kristus“ (skulpt. V. Kašuba).
 • Rumšiškėse, Liaudies buities muziejuje, pašventinama atkurta senoji Sasnavos Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčia.
 • Gegužės 17 d. ekumeninė spaudos konferencija. Paskelbiamas bendras krikščionių Bažnyčių (katalikų, ortodoksų, evangelikų liuteronų) komunikatas „Krikščioniškų vertybių išsaugojimas reglamentuojant dirbtinį apvaisinimą“.
 • Gegužės 18 d. Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje šv. Mišiomis minimas Kauno arkivyskupo metropolito S. Tamkevičiaus konsekravimo vyskupu 20-metis ir vadovavimo arkivyskupijai 15 metų sukaktis.
 • Gegužės 22 d. arkivyskupijos įkūrimo 85-erių metų jubiliejaus šv. Mišios arkikatedroje bazilikoje. Parodos „Kauno arkivyskupijai 85-eri“ atidarymas.
 • Birželio 4 d. Kauno Santakos parke atidengiamas palaimintojo Jono Pauliaus II paminklas (aut. prof. C. Dźwigajus) ir švenčiamos Padėkos už beatifikaciją Mišios.
 • Per 350 jaunųjų arkivyskupijos piligrimų dalyvauja Pasaulio jaunimo dienose Madride.
 • Seserys kazimierietės Pažaislyje mini savo kongregacijos įkūrimo 90 metų sukaktį.
 • Arkivyskupijos Jaunimo centre pašventinama Palaimintojo Jono Pauliaus II koplyčia.
 • Rugsėjo 7–15 d. Dievo Gailestingumo metų šventimas Šiluvoje. Nuo 2011 metų Šilinės pradedamos Palaimintojo Jono Pauliaus II diena.
 • Spalio 13 d. ganytojiškuoju laišku arkivyskupas S. Tamkevičius paskelbia arkivyskupijos tikintiesiems apie nuolatinio diakonato tarnystės įvedimą.
 • Lapkričio 28 d. respublikinė ekumeninė konferencija „Šeima – Bažnyčios ir valstybės pamatas“ Kaune. Paskelbiamas bendras krikščionių Bažnyčių (katalikų, ortodoksų, evangelikų liuteronų) komunikatas „Santuokos ir šeimos ryšys – istorinis ir visuotinis“.
 • Arkivyskupijos jaunimas dalyvauja naujamečiame, Taizé bendruomenės rengiamame Europos jaunimo susitikime Berlyne.
Antrasis laisvės dešimtmetis (2001–2010)

2010-ieji – Padėkos už laisvę metai minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-metį

 • Minimas tikybos mokymo Lietuvoje ir Kaune dvidešimtmetis
 • Gegužės 11 d. Kaune vyksta Kunigų metams skirtas Kauno metropolijos kunigų simpoziumas.
 • Jubiliejaus iškilmės Šiluvoje.
 • Lapkričio 12–13 d. Kaune surengiamas Lietuvos jaunimo sielovados forumas „Būti bendruomenėje ir benduomenei“.
 • Kauno m. savivaldybėje pašventinama Šiluvos Švč. M. Marijos koplyčia.

2009-ieji – Jubiliejiniai Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metai

 • Jubiliejaus iškilmės Šiluvoje.
 • Konsekruojama Gerojo Ganytojo bažnyčia Kaune.
 • Šiluvoje pradėtos rengti Ligonių dienos.
 • Įsteigiama Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugija. 2010 lapkritį – pirmasis draugijos suvažiavimas.
 • Įsteigiamas Jono Pauliaus II piligrimų centras Kaune.

2008 m. – Jubiliejiniai Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje metai

 • Jonavoje įsteigiama Šv. apaštalo Jono parapija.
 • Atšventinama Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia (šv. Mišios tada aukotos po 60 metų; sovietmečiu joje buvo vaistų sandėlis).
 • Renovuojamuose Ateitininkų rūmuose (dabar KTU III rūmai) dalį patalpų atgauna Ateitininkų federacija Kaune. Rūmuose pašventinama Šiluvos Dievo Motinos koplyčia.
 • Pašventinami naujieji arkikatedros Šv. Petro ir Pauliaus parapijos namai.
Kauno arkivyskupijoje, visoje Lietuvoje ir už jos ribų švenčiamas Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejus. Jubiliejui Lietuvoje ir užsienio lietuvių bendruomenėse rengtasi dvejus metus nuo 2006 m. rudens. Jubiliejus švenčiamas Šiluvoje 2008 m. rugsėjo 6–15 d. Iškilmėse rugsėjo 14 d. dalyvauja popiežiaus Benedikto XVI legatas kardinolas Joachimas MEISNERIS, Lietuvos, kaimyninių kraštų ir kitų pasaulio šalių piligrimai.
 • Gegužės 24–25 d. – arkivyskupijos Eucharistinis kongresas Kaune Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejaus proga.

2007 m.

 • Birželį arkivyskupijoje priimamos Lietuvoje keliaujančios Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijos.
Bendru Lietuvos vyskupų ir Lietuvos vyriausybės sutarimu pradėtas Jono Pauliaus II piligrimų kelio projektas, į kurį įtrauktos ir keturios Kauno arkivyskupijos šventovės: Šiluva, Kauno arkikatedra, Pažaislio vienuolynas ir Kristaus Prisikėlimo bažnyčia.
 • Rugpjūtį Pažaislyje ir 2008 m. rugsėjį Šiluvoje – Mariologinis kongresas Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejaus proga.
 • Rugsėjį Kaune minimos Šv. Sosto ir Lietuvos valstybės Konkordato bei pal. Jurgio Matulaičio 80-ųjų mirties metinių sukaktys. Atminimo lentą prie Apaštalinės nunciatūros pastato (1928–1939 m., Donelaičio g. 74) atidengia Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Dominique MAMBERTI.
 • Spalio 20–21 d. Kaune po ketverių metų parengiamųjų darbų komisijose sušaukiamas Kauno arkivyskupijos antrasis sinodas. Sinodas priima nutarimų projektą, numatantį, kaip plėtosis tolesnis Kauno bažnyčios gyvenimas įvairiose srityse. Arkivyskupo patvirtinti nutarimai nuo 2008 m. įsigalioja kaip dalinė Kauno Bažnyčios teisė ir tampa arkivyskupijos gyvenimą reglamentuojančia norma.

2006 m.

 • Lietuvos bažnytinės provincijos ir Kauno arkivyskupijos įkūrimo 80 metų jubiliejaus paminėjimas švenčiant arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo dieną.
 • Domeikavoje konsekruojama Lietuvos kankinių bažnyčia.
 • Po rekonstrukcijos pašventinama mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia.
 • Kauno tardymo izoliatoriuje pašventinama rekonstruota koplyčia.

2005 m.

 • Kaune vyksta Lietuvos Pašvęstojo gyvenimo kongresas.
 • Šv. Pranciškaus mažesniesiems broliams grąžinama Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia.
 • Kaune pradedama nuolatinė Švč. Sakramento adoracija (arkikatedroje bazilikoje ir Švč. Sakramento (studentų) koplyčioje).
 • Kauno medicinos universitetų klinikose pašventinama Šv. Luko koplyčia.

2004 m.

 • Surengiama pirmoji arkivyskupijos ministrantų šventė.
 • Po rekonstrukcijos pašventinama Vilijampolės Šv. Juozapo bažnyčia.
 • Kauno kunigų seminarija mini 140 metų sukaktį.
 • Pašventinama Marijos radijo studija ir jos koplyčia.
 • Gruodžio 26 d. švenčiamos Paminklinės Kristaus Prisikėlimo šventovės dedikacijos iškilmės (sovietmečiu buvusi radijo gamykla; pirmosios šv. Mišios pradėjus atstatymo darbus aukotos 1997 m.).
 • Pašventinama Kristaus Prisikėlimo bažnyčios stogo terasoje atstatyta Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčia.

2003 m.

 • Kaune įsteigiamas „Marijos radijas“.
 • Sausio 5 d. arkivyskupo S. TAMKEVIČIAUS dekretu pradedamas pasirengimas Kauno arkivyskupijos antrajam sinodui.
 • Generalinį vikarą kun. dr. J. IVANAUSKĄ popiežius Jonas Paulius II nominuoja tituliniu Canapio vyskupu ir paskiria Kauno arkivyskupijos augziliaru.
 • Kaune pirmą kartą surengiama Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelio eisena miesto gatvėmis.
 • Švč. Sakramento bažnyčioje (sovietmečiu buvo „Santakos“ kino teatras) pašventinama Studentų koplyčia.
 • Arkivyskupijoje pradedama įgyvendinti evangelizacinė ALFA kursų programa.
 • Birželio 24 d. pradėta iškilmingai minėti Šv. Jono Krikštytojo, arkivyskupijos globėjo, diena.
Pradedamas naujas Šiluvos, kaip šiuolaikinio dvasinės traukos ir piligrimystės centro, kūrimo etapas. Šiluvoje atidaromi Jono Pauliaus II namai. Juose įsikuria 1997 m. įsteigtas Kauno kunigų seminarijos propedeutinis (parengiamasis) kursas. Į Bazilikos Didįjį altorių po restauracijos sugrąžinamas malonėmis garsus Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas. Rengiantis Švč. M. Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejui, 2008 m. Šiluvoje įrengiama sakrali aikštė. Joje atidengiamas paminklas pal. Jonui Pauliui II jo viešnagei Lietuvoje atminti, atnaujinama Švč. M. Marijos skulptūra. Pastatomas Piligrimų informacijos centras, Šiluvos istorijos muziejus, Rožinio koplytstulpiai, restauruojama Bazilika, Apsireiškimo koplyčia, rengiamas Piligrimų kelias.

2002 m.

 • Kauno arkivyskupas metropolitas Generalinio vikaro pareigas paskiria eiti kun. dr. Joną IVANAUSKĄ.
 • Restauruotame bei rekonstruotame pastatų komplekse (Gimnazijos g., buvę Šv. Zitos draugijos rūmai) įsikuria VDU Katalikų teologijos fakultetas.
 • Įsteigiamas Katalikų evangelizacijos centras.

2001 m.

 • Įsteigiamas Kauno arkivyskupijos muziejus.
 • Kauno arkivyskupija mini 75-ąsias įkūrimo metines. Gruodžio 7–8 d. šiai sukakčiai skiriamas simpoziumas „Taisykite Viešpačiui kelią“.
 • Tęsiant Lietuvos II Eucharistinio kongreso atgaivintą tradiciją, Kaune pirmą kartą surengiama Devintinių procesija mieste.
Pervarta ir pirmasis laisvės dešimtmetis (1989–2000)

2000 m. – DIDŽIOJO KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJAUS METAI

 • Kaune įsteigiama parapijų atsinaujinimo programos „Atgaivink“ (Lietuvoje pradėta 1998 m.) būstinė.
 • Pradedamos Adelės DIRSYTĖS ir Elenos SPIRGEVIČIŪTĖS beatifikacijos arba kankinystės deklaravimo bylos (tokios bylos – pirmosios arkivyskupijos istorijoje).
 • Lietuvos II Eucharistinio kongreso išvakarėse Kaune pas Viešpatį iškeliauja kardinolas Vincentas SLADKEVIČIUS. Palaidojamas arkikatedroje bazilikoje.
Birželio 1–4 d. Kaune surengiamas Lietuvos II Eucharistinis kongresas „Jėzus – tikroji Gyvenimo Duona“, tapęs pagrindiniu dvasinio gyvenimu įvykiu Lietuvos ir Kauno arkivyskupijos gyvenime baigiantis pirmajam atkurtosios Nepriklausomybės dešimtmečiui ir minint Didįjį krikščionybės jubiliejų.

1999 m.

 • Atkuriamas arkivyskupijos Bažnytinio meno muziejus.
 • Vyskupas Rimantas NORVILA perima generalvikaro pareigas, kurias iki tol buvo ėjęs vyskupas Vladislovas MICHELEVIČIUS. 2001 m. vyskupas R. NORVILA paskiriamas Vilkaviškio vyskupijos ordinaru.
 • VDU atkuriama mokslo žurnalo SOTER leidyba.

1998 m.

 • 1998 m. Vyskupų kriptoje arkikatedroje bazilikoje perlaidotas arkivyskupas metropolitas Juozapas Jonas SKVIRECKAS.
 • Įsteigiama LKC aukštesnioji katechetų mokykla. Nuo 1999 m. Kauno aukštesnioji katechetų mokykla. Nuo 2003 m. valstybinė Religijos studijų kolegija (2009 m. uždaryta).
 • Pradeda veikti Leidybos ir informacijos centras „Už gyvybę“. Jį įsteigia Pasaulio gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacija (nuo 2008 m. LIC „Už gyvybę“ perduodamas Caritas leidyklai „Artuma“).
 • Kaune įsteigiama Gerojo Ganytojo parapija.
 • Pradedamas leisti oficialus arkivyskupijos informacijos biuletenis „Kauno arkivyskupijos naujienos“.
 • Įsteigiama Katalikų interneto tarnyba ir jos prižiūrima oficiali Lietuvos Katalikų Bažnyčios svetainė (pradžioje – www.lcn.lt, vėliau – www.katalikai.lt).
 • Sukuriama pirmoji arkivyskupijos interneto svetainė; keičiantis techninėms galimybėms ir pastoracijos poreikiams 2002 m. – antroji; 2010 m. – trečioji.
 • Įsteigiama „Gyvųjų akmenėlių“ leidykla, pradedamas leisti Šventojo Rašto meditacijų žurnalas „ŽODIS tarp mūsų“.
 • Įsteigiamas VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas (jo ištakos – 1993 m. Kaune pradėti Craighead instituto (Škotija) kursai).

1997 m.

Įsteigus Šiaulių vyskupiją, Kauno arkivyskupijos plotas sumažėja: naujai vyskupijai perduodama arkivyskupijos šiaurinė dalis, apimanti Joniškio, Šiaulių, Kelmės ir Radviliškio rajonus, iš viso 41 parapija. Kauno metropolijai priskiriama Šiaulių vyskupija.
 • Kaune vyksta Lietuvos Caritas federacijos suvažiavimas (nuo tada vadinamas Lietuvos Caritas).
 • Vyskupu įšventinamas ir Kauno arkivyskupo pagalbininku paskiriamas Rimantas NORVILA.
 • Rugsėjo 15 d. Kauno kunigų seminarijoje įkuriamas propedeutinis (parengiamasis) kursas, skirtas pašaukimų tyrimui, tikėjimo pagrindų stiprinimui ir dvasiniam ugdymui.
 • Įsteigiama arkivyskupijos kredito unija.
 • Konsekruojama Girkalnio Šv. Jurgio bažnyčia.
 • Arkivyskupijoje pradedami rengti Sužadėtinių kursai.

1996 m.

 • Kardinolui Vincentui SLADKEVIČIUI dėl amžiaus atsistatydinus iš Kauno arkivyskupo pareigų, arkivyskupijos ordinaru paskiriamas arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS.
 • Kaune įsteigiama Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapija.
 • Per Šeštines Atsinaujinimo diena „Dutūkstantosioms Sekminėms artėjant“ vyksta drauge su tarptautinės organizacijos „Evangelizacija 2000” įkūrėju ir direktoriumi kun. Tomu FORRESTU (JAV).
 • Įsteigiami arkivyskupijos Šeimos centras ir arkivyskupijos Bažnytinio meno komisija.
 • Konsekruojama Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės bažnyčia Palemone. Atšventinama Muniškių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia (sovietmečiu paversta sandėliu).
 • LKB Informacijos centras pradeda leisti oficialų Lietuvos Vyskupų Konferencijos dvisavaitraštį „Bažnyčios žinios“.

1995 m.

 • Kaune pašventinami Marijos Nekalto Prasidėjimo vargdienių seserų Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio namai.
 • Kaune pradedamos pastoviai rengti Atsinaujinimo dienos – 3–4 per metus vykstantys tikėjimo ir bendrystės šventimo susitikimai, surenkantys maldos grupių ir bendruomenių dalyvius iš visos Lietuvos, nuo 1996 metų pradedama rengtis Didžiajam krikščionybės jubiliejui.
 • Įsteigiama arkivyskupijos Pastoracinė taryba.

1994 m.

 • Įsteigiamas arkivyskupijos Jaunimo centras.
 • Konsekruojama Panoterių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia.
 • Įsteigiama Lietuvos katechetikos centro leidykla tikybos mokymo vadovėlių ir kitų priemonių leidybai.

1993 m.

 • Balandžio 17–18 d. per Atvelykį Kauno sporto halėje surengiama Vilties šventė (drauge su prancūzų katalikų misionieriais) – pirmasis masinis evangelizacinis renginys, sukvietęs tikinčiojo jaunimo grupes iš visos Lietuvos.
 • Per Sekmines Lietuvoje surengiamas (drauge su JAV katalikų evangelistų komanda FIRE ir jų bendradarbiais) masinių evangelizacinių konferencijų maršas, sutraukęs trijuose didžiausiuose miestuose – Klaipėdoje, Vilniuje ir Kaune – tūkstančius dalyvių, tapęs akstinu daugybei naujų maldos grupių ir evangelizacinių iniciatyvų.
Per savo viešnagę Lietuvoje POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II lankosi Kaune ir Šiluvoje.

1992 m.

 • Kaune įsteigiamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centras, leidęs Informacijos biuletenį.
 • Marijonų kongregacijai grąžinama Šv. Gertrūdos bažnyčia ir vienuolynas.
 • Šv. Kazimiero seserų kongregacijai grąžinamas Pažaislio vienuolynas.

1991 m.

 • Vyskupu įšventinamas ir antruoju Kauno arkivyskupo pagalbininku paskiriamas Sigitas TAMKEVIČIUS SJ.
 • Kaune įsteigiami Lietuvos katechetikos centras bei Kauno arkivyskupijos katechetikos centras.
 • Sugrąžinama Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia Kaune. Pirmosios Mišios aukojamos 1992 m. birželio 7 d. 1996 m. arkivyskupo dekretu paskiriama Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos reikmėms.
Metų pabaigoje Apaštalų Sostui pertvarkius Lietuvos bažnytinę provinciją, atsiranda dvi – Kauno ir Vilniaus – provincijos. Kauno metropoliją nuo tada sudaro Kauno arkivyskupija kartu su Telšių ir Vilkaviškio vyskupijomis.
 • Atšventinama Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčia (sovietmečiu buvusi elektros aparatūros gamykla).
 • Tikintiesiems grąžinta sovietmečiu nusavinta Pašilės Šv. Barboros bažnyčia Ukmergėje.

1990 m.

 • Vytauto Didžiojo universitete atkuriamas Teologijos-filosofijos fakultetas.
 • Kaune įkuriamas laikraštis „XXI amžius“.
 • Kaune pradeda veikti jaunimo organizacija Actio Catholica Patria.
 • Sugrąžinama Šv. Mikalojaus bažnyčia Kaune. Į vienuolyną sugrįžta seserys benediktinės. Bažnyčia naujai pašventinama 1992 m.
 • Prie Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos pradedami rengti pradinių klasių tikybos mokytojų kursai, 1993 m. pertvarkyti į neakivaizdinę katechetų mokyklą prie Kauno kunigų seminarijos Teologijos fakulteto.

1990–1995 m. laikotarpiu arkivyskupijoje viešai veikti pradeda atgautuose vienuolynuose įsikuriančios vyrų ir moterų vienuolinės kongregacijos (jėzuitai, pranciškonai, marijonai, kapucinai, saleziečiai, vargdienės, kazimierietės, benediktinės, karmelitės, salezietės ir kt.).

1989 m.

 • Kauno arkivyskupu paskiriamas kardinolas Vincentas SLADKEVIČIUS MIC (1920–2000), jo pagalbininku bei generalvikaru – vyskupas Vladislovas MICHELEVIČIUS (1924–2008).
 • Įsteigiama arkivyskupijos ganytojui pavaldi Caritas organizacija (išaugusi iš 1988 m. Kaune pradėjusio veikti katalikiško moterų sambūrio). Nuo tų pačių metų spalio mėn. leidžiamas mėnesinis žurnalas Caritas. Įsteigus Caritas leidyklą, 1997 m. žurnalas pervadintas „Artuma“.
 • Kaune vyksta steigiamasis Katalikiško moterų sambūrio Caritas suvažiavimas. Nuo 1991 m. pavadinama Lietuvos Caritas federacija.
 • Jėzaus draugijai grąžinama Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia Kaune. 1991 m. veiklą pradeda Jėzuitų vidurinė mokykla, nuo 1997 m. – Kauno jėzuitų gimnazija.
Okupacijos metai (1940–1988)

1988 m.

 • Dėl amžiaus atsistatydinus arkivyskupui L. POVILONIUI, vyskupas J. PREIKŠAS paskiriamas Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi, vyskupas V. MICHELEVIČIUS – Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštališkojo administratoriaus generalvikaru.

1987 m. – Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejus

POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II Lietuvos vyskupams parašo apaštališkąjį laišką Sescentesima Anniversaria (švenčiant lietuvių tautos Krikšto 600 metų jubiliejų). Arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO beatifikacija.

1986 m.

 • Vyskupu įšventinamas ir antruoju arkivyskupijos pagalbininku paskiriamas Vladislovas MICHELEVIČIUS (1924–2008).

1984-ieji – Jubiliejiniai šv. Kazimiero metai

Popiežius JONAS PAULIUS taria žodį Lietuvai ir jos Bažnyčiai, kovo 4 dieną Šv. Petro bazilikoje, Romoje, minint šv. Kazimiero mirties 500 metų sukaktį
 • Vyskupui Liudvikui POVILONIUI suteikiamas Arkavikos arkivyskupo titulas.
 • Vyskupu įšventinamas ir Kauno arkivyskupijos pagalbininku paskirtas Juozas PREIKŠAS (gim. 1926).

1979 m.

 • Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų apaštališkojo administratoriaus pareigas perima vyskupas Liudvikas POVILONIS.

1978 m.

 • Švč. Trejybės bažnyčia (buvusi uždaryta nuo 1963 m.) perduodama Kauno tarpdiecezinei kunigų seminarijai.

1975 m.

 • Kaune vieši Berlyno arkivyskupas kardinolas Alfredas BENGSCHAS.

1973 m.

Pradedamos Eucharistijos bičiulių rengiamos, sovietų saugumo persekiotos piligriminės eisenos į Šiluvą. Eucharistijos bičiulių sąjūdis, kurio pradžia neatsiejama nuo Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos (ypač ses. Jadvygos Stanelytės), o istorija – nuo Kauno, per kelerius metus nuo 1969 m. paplito visoje Lietuvoje. Pirmoji vieša akcija – 1973 m. gegužės 19–20 d. kryžiaus pastatymas Kryžių kalne. Sąjūdis rengė permaldavimo eisenas į Šiluvą, atstatė ir prižiūrėjo Kryžių kalną, ugdė jaunimą katalikiška, patriotine dvasia, dalyvavo pogrindinėje kovoje už tikėjimo laisvę.
 • Telšių vyskupas pagalbininkas Liudvikas POVILONIS MIC (1910–1990) paskiriamas Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštalinio administratoriaus koadjutoriumi su paveldėjimo teise.

1972 m.

Pradėjus leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“, vėliau kitą pogrindinę literatūrą, Kaunas tampa pogrindinio religinio gyvenimo epicentru.

1969 m.

 • Įšventinamas vyskupu ir paskiriamas arkivyskupijos pagalbininku Romualdas KRIKŠČIŪNAS (1930–2010). Šias pareigas jis ėjo iki 1973 m., kai buvo paskirtas Panevėžio vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi.

1965 m.

 • Arkivyskupijos valdytoju tampa prelatas dr. Juozapas MATULAITIS-LABUKAS (1894–1979), netrukus įšventintas į vyskupus ir popiežiaus PAULIAUS VI paskirtas arkivyskupijos apaštališkuoju administratoriumi.

1947 m.

 • 1947–1965 m. arkivyskupiją valdo kan. Juozapas STANKEVIČIUS (1903–1974), sykiu 16 metų administravęs Vilkaviškio ir 8 metus Kaišiadorių vyskupiją.

1944 m.

 • Artėjant Raudonajai armijai, arkivyskupijos ganytojai – arkivyskupas Juozapas SKVIRECKAS ir vyskupas Vincentas BRIZGYS pasitraukia į Vakarus.
 • 1944–1947 m. arkivyskupijos valdymo reikalus tvarko prelatas Stanislovas JOKŪBAUSKIS (1880–1947).

Prasideda ypač aktyvios represijos prieš kunigus. Iki 1951 m. suimami ir nuteisiami 58 arkivyskupijos kunigai.

1940 m.

 • Vyskupu įšventinamas ir Kauno arkivyskupo pagalbininku paskiriamas Vincentas BRIZGYS (1903–1992)
Sovietų kariuomenei okupavus Lietuvą, kaip ir visoje šalyje, Kauno arkivyskupijoje Bažnyčia išgujama iš viešojo gyvenimo, jos turtas nacionalizuojamas, bažnyčios ir vienuolynai uždaromi.
 • Iš Vytauto Didžiojo universiteto pašalinamas Teologijos-filosofijos fakultetas.

1941–1942 m.

47 Kauno arkivyskupijos kunigai slapsto žydus.

Įkūrimas ir Nepriklausomybės laikotarpis (1926–1940)

1935 m.

 • Prie seminarijos įkuriamas Bažnytinio meno muziejus.

Iki 1940 m. (nuo 1919 m.) Kaunas buvo Katalikų veikimo centro, vienijusio katalikiškas organizacijas, būstinė.

1934 m.

 • Vasario 20–22 d. Kaune surengiamas Kauno arkivyskupijos pirmasis sinodas, priėmęs 189 nuostatus įvairioms bažnytinio gyvenimo sritims tvarkyti.
Birželio 28–liepos 1 d. Kaune vyksta Lietuvos I Eucharistinis kongresas, kuriuo norima padėkoti Dievui už Lietuvos laisvę, uždegti lietuvius didesne Eucharistinio Kristaus meile bei skatinti religinį atgimimą. Eucharistinėje šventėje dalyvauja apie 100 tūkst. žmonių.

1928 m.

 • Lietuvos universiteto (nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo) Teologijos-filosofijos fakultetą Kaune oficialiai pripažįsta Šventasis Sostas.

1926 m.

Balandžio 4 d. (per Velykas) popiežiaus Pijaus XI apaštališkąja konstitucija Lituanorum gente įkuriama Lietuvos bažnytinė provincija ir Kauno metropolinė arkivyskupija. Lietuvos bažnytinės provincijos projektą rengė paskutiniais gyvenimo metais Kaune dirbęs palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis MIC (1871–1927).
 • Kauno katedrai bazilikai popiežius Pijus XI suteikia arkikatedros titulą su arkivyskupo metropolito sostu (bazilikos titulas suteiktas 1921 m., minint Žemaičių vyskupijos įkūrimo 500 metų jubiliejų).
 • 1926–1944 m. arkivyskupijai vadovauja arkivyskupas Juozapas SKVIRECKAS (1873–1959).
 • Žemaičių kunigų seminarija, į Kauną perkelta 1864 m., pavadinama Kauno kunigų seminarija. Nuo 1938 m. popiežiaus PIJAUS XI leidimu tarpdiecezinė. 1909–1932 m. vadovauja prelatas Jonas MAČIULIS-MAIRONIS. 1922 m. sujungiama su Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultetu. 1934 m. pastatyti nauji seminarijos rūmai.